dlamaturzysty.info

Kierunek Geodezja i kartografia

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Szczegóły dotyczące rekrutacji:
Dodatkowe informacje o kierunku Geodezja i kartografia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-06-07

Absolwent kierunku geodezja i kartografia lubi przedmioty ścisłe, a nie lubi… pracy za biurkiem. Jest specjalistą w dziedzinie, która zajmuje się wyznaczaniem położenia obiektów i przedstawianiem ich na mapach. Posiada umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji o sposobach rozwiązywania zagadnień praktycznych, z którymi spotyka się w swoim życiu zawodowym. Jest rzetelnie wyedukowanym, władającym językiem obcym fachowcem. Absolwent tego kierunku jest specjalistą poszukiwanym na rynku pracy. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają mu na wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz budownictwa, inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej. Jest dobrze przygotowany do zdobycia kwalifikacji w zakresie wyceny i obrotu nieruchomościami. Takie studia podyplomowe, które umożliwiają zdobycie kwalifikacji rzeczoznawcy, inżynier może kontynuować w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Absolwent kierunku geodezja i kartografia znajdzie pracę wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska.

Umiejętności i kompetencje absolwenta:
Absolwent kierunku „geodezja i kartografia” ma solidną podstawę teoretyczną z przedmiotów podstawowych, takich jak informatyka, matematyka czy fizyka. Inżynier geodeta posiada umiejętności geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych i przemysłowych, wie również wiele na temat gospodarki nieruchomościami oraz zna nowoczesne technologie pomiarowe i obliczenia związane z pracami geodezyjnymi. Potrafi wykonywać pomiary sytuacyjno-wysokościowe, dokonuje obsługi geodezyjnej inwestycji przemysłowych, komunalnych i tras, a także tworzy mapy. Potrafi swobodnie operować technikami współczesnej elektroniki, by pozyskiwać, gromadzić i przetwarzać informacje o zjawiskach i obiektach w otaczającym nas środowisku geograficznym. Wykonuje opracowania geodezyjno-kartograficzne, takie jak mapy i pliki informacji geoprzestrzennych, stanowiące niezbędny materiał w planowaniu przestrzennym, inwestycjach budowlanych i gospodarce nieruchomościami.

Przykładowe miejsca pracy:
Urzędy wojewódzkie, miejskie, urzędy gminy, starostwa powiatowe, firmy geodezyjne i kartograficzne, własna działalność gospodarcza.

Strona www uczelni:
www.kpsw.edu.pl

Przykłady zawodów

Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja
Prowadzi prace naukowe i aplikacyjne polegające na opracowywaniu fotogrametrycznym zdjęć naziemnych, lotniczych i satelitarnych.
Inżynier geodeta – geodezja górnicza
Wykonuje prace mierniczo-geologiczne związane z budową i eksploatacją kopalń, ze szczególnym uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki złożami oraz rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych.
Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Wykonuje prace geodezyjne na potrzeby obsługi inwestycji inżynierskich oraz prowadzi monitorowanie przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynieryjnych.
Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych
Kieruje zespołami specjalistów i samodzielnie prowadzi prace związane z kompleksowym urządzaniem terenów rolnych i leśnych, scaleniem i wymianą gruntów oraz bonitacją gleb.
Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne
Prowadzi prace polegające na projektowaniu, wykonywaniu i opracowywaniu pomiarów geofizycznych i pomiarów osnów podstawowych.
Inżynier geodeta – geomatyka
Wykonuje prace topograficzne oraz opracowuje informatyczne bazy danych topograficznych i kartograficznych zobrazowań terenu.
Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami
Wykonuje prace związane z organizowaniem i nadzorowaniem gospodarki nieruchomościami, katastrem nieruchomości oraz powszechną taksacją nieruchomości.
Kartograf
Wykonuje prace związane z opracowaniem, redagowaniem i reprodukcją map

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201470
rok 201568
rok 201643
rok 201736
rok 201821
rok 201910
Liczba absolwentów
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201541,2%
absolwenci z roku 201630,2%
absolwenci z roku 201727,8%
absolwenci z roku 201833,3%
absolwenci z roku 201930,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201538,2%27,9%
absolwenci z roku 201627,9%27,9%
absolwenci z roku 201727,8%22,2%
absolwenci z roku 201823,8%0,0%
absolwenci z roku 201920,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku22,2%15,0%6,2%1,6%6,0%16,7%
w II roku11,5%5,5%3,3%2,1%0,0%
w III roku10,5%5,2%0,6%1,6%
w IV roku6,9%4,9%0,8%
w V roku3,4%2,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,601,130,680,180,482,82
w II roku0,950,580,510,280,00
w III roku1,090,510,070,18
w IV roku1,010,690,16
w V roku0,420,35
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,0511,90
absolwenci z roku 20152,905,01
absolwenci z roku 20162,674,12
absolwenci z roku 20171,442,71
absolwenci z roku 20180,950,28
absolwenci z roku 20192,563,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201480,0%57,1%10,0%
abs. z roku 201592,6%76,5%2,9%
abs. z roku 201683,7%76,8%4,6%
abs. z roku 201791,7%88,9%5,6%
abs. z roku 201890,5%85,7%14,3%
abs. z roku 201990,0%60,0%30,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca62,2%72,1%77,3%82,6%88,5%69,2%
umowa o pracę40,1%55,7%63,2%79,2%82,5%45,0%
samo­zatrudnienie7,9%2,3%1,5%4,2%11,1%20,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 805 zł1 858 zł2 246 zł2 825 zł3 244 zł2 627 zł
w II roku2 098 zł2 226 zł2 592 zł3 267 zł3 709 zł
w III roku2 296 zł2 611 zł3 129 zł3 718 zł
w IV roku2 776 zł2 768 zł3 527 zł
w V roku2 946 zł3 110 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 038 zł2 035 zł2 290 zł2 925 zł3 237 zł2 655 zł
w II roku2 249 zł2 277 zł2 447 zł3 252 zł3 716 zł
w III roku2 661 zł2 725 zł2 931 zł3 807 zł
w IV roku2 887 zł2 956 zł3 310 zł
w V roku3 051 zł3 245 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,540,530,610,730,740,59
w II roku0,610,620,650,780,78
w III roku0,640,670,730,82
w IV roku0,730,660,78
w V roku0,720,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności