aplikacja Matura google play app store

Kierunek Mechatronika

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.wst.com.pl/rekrutacja/warunki_rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Mechatronika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-06-07

Mechatronika to kierunek który jest synergią różnych dziedzin takich jak: mechanika, elektronika oraz informatyka. Jest to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się kierunków, którego absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Uczelnia podsiada również nowoczesny Park Naukowo-Technologiczny Silesia który jest podstawową jednostką organizacyjną uczelni, pełniąca funkcję Instytucji Otoczenia Biznesu. Dodatkowym celem ogólnym jest transfer technologii i innowacyjności wśród przedsiębiorców regionu województwa śląskiego poprzez wzmocnienie potencjału jednostki naukowej świadczącej usługi w zakresie transferu innowacji i technologii.

SPECJALNOŚCI

  • Inżynieria medyczna
  • Kontrola i sterowanie w budynkach inteligentnych
  • Systemy inteligentne
  • Mechatronika pojazdów
  • Automatyka i sterowanie
  • Mechatronika przemysłowa

KANDYDAT NA MECHATRONIKĘ POWINIEN:

  • Interesować się zagadnieniami technicznymi, informatyką, mechaniką, elektroniką itp.
  • Posiadać uzdolnienia techniczne, spostrzegawczość i umiejętności logicznego rozumowania,

STUDIA I STOPNIA

Podczas zajęć na kierunku Mechatronika studenci zapoznają się z kompletną wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi. Do dyspozycji studentów oddane zostały specjalistyczne pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty oraz oprogramowania. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalną oraz doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną na których studenci zdobędą niezbędne umiejętności przy projektowaniu i konstruowaniu specjalistycznych urządzeń stosowanych w maszynach, pojazdach, sprzętach oraz specjalistycznej aparaturze medycznej, diagnostycznej i pomiarowej.

CZAS TRWANIA

4-letnie studia inżynierskie (8 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu kierunku Mechatronika absolwent będzie posiadał umiejętności niezbędne do pracy przy projektowaniu, uruchomianiu i eksploatacji inteligentnych maszyn i urządzeń. Dodatkowo będzie dysponował wiedzą przy wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu.

PERSPEKTYWY PRACY

§ Zakłady przemysłu elektromaszynowego

§ Zakłady przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego

§ Firmy wdrożeniowe i eksploatacyjne urządzeń

§ Eksploatacja nowoczesnych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów przemysłowych

§ Własna działalność gospodarcza

Firmy z branży medycznej
Strona www uczelni:
www.wst.com.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Mechatronika AŚ

Przykłady zawodów

Inżynier mechatronik
Zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją produktów mechatronicznych oraz sporządzaniem analiz produktów mechatronicznych w ich otoczeniu, np.: elektrycznych układów napędowych oraz układów sterowania maszyn i urządzeń mechatronicznych, wykorzystując do tego sieci komputerowe i aplikacje sieciowe; stosuje komputerowe wspomaganie w mechatronice i korzysta z komputerowego wspomagania do rozwiązywania zadań technicznych; posługuje się cyfrowymi metodami pomiaru, odpowiada za prawidłową ocenę poprawności pomiarów oraz prawidłowe ich prowadzenie; opracowuje systemy pomiarowe i ocenia jakość przyrządów pomiarowych; uczestniczy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.
Oficer automatyk okrętowy
Sprawuje funkcje kierownika statkowej służby elektrycznej w celu utrzymania w gotowości eksploatacyjnej statkowych urządzeń elektrycznych przez ich konserwację, naprawy i nadzór nad obsługą zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi i krajowymi oraz instrukcjami armatora.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Mechatronika - AŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201532
rok 201619
rok 201716
rok 201817
rok 201921
rok 202020
rok 202118
Liczba absolwentów
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Mechatronika - AŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201521,9%
absolwenci z roku 201626,3%
absolwenci z roku 201731,2%
absolwenci z roku 20185,9%
absolwenci z roku 201928,6%
absolwenci z roku 202020,0%
absolwenci z roku 202127,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Mechatronika - AŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201521,9%9,4%
absolwenci z roku 201626,3%5,3%
absolwenci z roku 201731,2%12,5%
absolwenci z roku 20185,9%5,9%
absolwenci z roku 201928,6%14,3%
absolwenci z roku 202020,0%10,0%
absolwenci z roku 202127,8%11,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - AŚ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,9%0,0%0,0%0,0%4,4%0,0%0,0%
w II roku3,1%2,2%2,1%1,5%4,4%0,0%
w III roku3,1%2,2%0,0%0,0%1,2%
w IV roku2,3%0,0%4,7%1,5%
w V roku0,3%0,0%6,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - AŚ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,250,000,000,001,020,000,00
w II roku0,460,300,510,340,780,00
w III roku0,450,270,000,000,34
w IV roku0,500,001,550,64
w V roku0,040,002,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Mechatronika - AŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20151,061,90
absolwenci z roku 20160,000,00
absolwenci z roku 20171,601,60
absolwenci z roku 20180,120,12
absolwenci z roku 20190,670,89
absolwenci z roku 20200,000,29
absolwenci z roku 20210,000,35
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - AŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201596,9%90,6%12,5%
abs. z roku 2016100,0%100,0%10,5%
abs. z roku 201787,5%87,5%12,5%
abs. z roku 2018100,0%100,0%0,0%
abs. z roku 2019100,0%85,7%19,0%
abs. z roku 202095,0%85,0%25,0%
abs. z roku 2021100,0%94,4%11,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Mechatronika - AŚ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca93,0%100,0%86,5%99,5%94,4%94,6%100,0%
umowa o pracę87,5%100,0%83,9%99,5%80,2%82,1%90,7%
samo­zatrudnienie9,6%6,1%12,5%0,0%15,9%18,3%6,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - AŚ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 622 zł5 230 zł5 323 zł5 098 zł4 891 zł6 570 zł6 984 zł
w II roku4 309 zł5 975 zł5 549 zł6 140 zł5 206 zł7 906 zł
w III roku5 442 zł7 041 zł6 332 zł5 934 zł6 573 zł
w IV roku5 831 zł8 113 zł6 623 zł6 828 zł
w V roku6 493 zł9 076 zł6 599 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - AŚ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 715 zł5 229 zł5 323 zł5 098 zł5 118 zł6 599 zł6 960 zł
w II roku4 575 zł5 987 zł5 549 zł6 140 zł5 174 zł7 904 zł
w III roku5 418 zł7 054 zł6 332 zł5 934 zł6 527 zł
w IV roku5 708 zł8 053 zł6 623 zł6 825 zł
w V roku6 361 zł8 923 zł7 547 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - AŚ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,911,301,251,091,021,291,20
w II roku1,021,401,211,221,021,40
w III roku1,221,501,301,111,15
w IV roku1,241,621,291,16
w V roku1,301,701,17
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AŚ, Mechatronika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
(32) 20 46 612
(32) 25 22 874
(32) 60 72 400
fax: (32) 25 22 875

Rekrutacja
tel. 32 60 72 440
Polityka Prywatności