dlamaturzysty.info

Kierunek Grafika

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Etap I: rejestracja elektroniczna - wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Etap II: rozmowa kwalifikacyjna - udział w rozmowie kwalifikacyjnej mającej na celu sprawdzenie predyspozycji i umiejętności artystycznych kandydata.

Etap III: złożenie dokumentów na studia i pobranie skierowania na badania - w dniu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest do pobrania skierowania na badania lekarskie oraz może złożyć dokumenty wymagane na studia.

Dodatkowe informacje o kierunku Grafika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-07-09
Absolwent kierunku GRAFIKA posiada wiedzę i kompetencje twórcze w zakresie projektowania wszelkich form wizualnych dla nowych i tradycyjnych mediów, ich zastosowań użytkowych, biznesowych i artystycznych, a także edukacyjnych.

Dzięki połączeniu w ramach programu studiów zajęć z dyscyplin artystycznych z elementami wiedzy o prawie autorskim, marketingu, technologii IT czy języka obcego, absolwent kierunku posiada nieograniczone możliwości kreacji przy rozwiniętych umiejętnościach posługiwania się różnorodnymi narzędziami.

W zakresie sztuk pięknych w polu zainteresowania i posiadanej wiedzy absolwenta znajdują się zarówno tradycyjne, jak i zaawansowane technologicznie środki ekspresji. Przekazywana jest ogólna wiedza z zakresu historii sztuki, estetyki i design`u.  Duża ilość ćwiczeń umożliwia praktyczną naukę  obrazowania, modelowania i kompozycji.

W zakresie umiejętności informatycznych absolwenta szczególny nacisk położony jest na praktyczne poznanie oprogramowania służącego do modelowania obrazu i dźwięku, edycji mediów strumieniowych, generowania obrazu dwu- i trój-wymiarowego, oraz wszelkich zastosowań DTP (desktop publishing).

Strona www uczelni:
www.wsti.pl/pl

Przykłady zawodów

Artysta grafik
Projektuje i tworzy różnego rodzaju artystyczne kompozycje plastyczne (ryciny) za pomocą rycia rylcem w metalu, drewnie, gipsie, kamieniu, stosując różne techniki graficzne: druk wypukły, druk płaski, druk wklęsły, w celu ich reprodukcji na papierze lub tkaninie; wykonuje grafikę użytkową: plakat, ilustrację do tekstu, reklamę itp., stosując wiele technik plastycznych oraz grafikę komputerową.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Grafika - WSTI, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2015153
rok 201689
rok 201764
rok 201874
rok 201963
Liczba absolwentów
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Grafika - WSTI, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201528,1%
absolwenci z roku 201628,1%
absolwenci z roku 201720,4%
absolwenci z roku 201820,3%
absolwenci z roku 201917,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Grafika - WSTI, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201524,9%17,0%
absolwenci z roku 201623,6%12,4%
absolwenci z roku 201717,2%10,9%
absolwenci z roku 201816,2%5,4%
absolwenci z roku 201915,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - WSTI, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku13,3%10,5%7,2%4,7%9,0%
w II roku9,6%5,0%7,4%4,2%
w III roku8,2%2,7%5,8%
w IV roku7,3%2,5%
w V roku6,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - WSTI, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,731,521,330,892,49
w II roku1,630,921,861,00
w III roku1,580,642,39
w IV roku1,960,64
w V roku1,90
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Grafika - WSTI, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20155,8910,73
absolwenci z roku 20165,947,87
absolwenci z roku 20175,387,56
absolwenci z roku 20183,534,17
absolwenci z roku 20192,502,56
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - WSTI, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201581,0%54,3%17,6%
abs. z roku 201677,6%65,2%7,9%
abs. z roku 201779,7%68,8%9,4%
abs. z roku 201881,1%64,8%6,7%
abs. z roku 201979,4%58,8%4,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Grafika - WSTI, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca61,0%57,3%61,6%68,4%65,7%
umowa o pracę39,9%48,0%44,9%53,4%47,8%
samo­zatrudnienie11,2%3,6%5,7%5,1%4,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - WSTI, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 025 zł1 987 zł2 282 zł2 783 zł2 765 zł
w II roku2 193 zł2 422 zł2 878 zł3 466 zł
w III roku2 620 zł3 135 zł3 552 zł
w IV roku3 064 zł3 384 zł
w V roku3 921 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - WSTI, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 273 zł2 142 zł2 418 zł3 128 zł3 362 zł
w II roku2 494 zł2 664 zł3 171 zł3 684 zł
w III roku2 912 zł3 325 zł3 697 zł
w IV roku3 564 zł3 654 zł
w V roku4 496 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - WSTI, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,510,470,520,590,57
w II roku0,530,540,590,68
w III roku0,590,660,67
w IV roku0,650,68
w V roku0,80
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
WSTI, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności