aplikacja Matura google play app store

Kierunek Informatyka

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Informatyka
Informatyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-10-19
Inżynier, absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany do analitycznej pracy twórczej oraz projektowej i administratorskiej w zakresie nowoczesnych sieci komputerowych, zaawansowanych systemów baz danych oraz złożonych systemów informatycznych w różnych gałęziach gospodarki, jednostkach administracji państwowej, biurach projektowych, instytutach naukowych i uczelniach w kraju i za granicą. Absolwent posiada umiejętność projektowania i wdrażania przedsięwzięć o charakterze inżynierskim oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Nowoczesne, specjalistyczne kształcenie absolwenta kierunku Informatyka daje wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy nad nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie współczesnych systemów informatycznych. Rzetelne podstawy teoretyczne dają możliwości pracy badawczej i rozwoju wdrażanych rozwiązań.

Absolwent inżynierskich studiów informatycznych w szczególności będzie:
 • znał budowę, sposób działania, możliwości oprogramowania i sprzętu komputerowego, w szczególności systemów operacyjnych, sieci komputerowych, architektur komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i niezawodności systemów komputerowych i teleinformatycznych, posiadając równocześnie wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie tegoż sprzętu i oprogramowania,
 • wykazywał się umiejętnością programowania, w tym również programowania systemów równoległych i rozproszonych,
 • umiał stosować nowoczesne narzędzia i technologie informatyczne, wspierające proces zarządzania,
 • znał nowoczesne metody modelowania i twórczego stosowania informatyki, dzięki znajomości metod symulacji komputerowej, sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych,
 • znał język angielski na poziomie B2 według wymagań Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • posiadał silne podstawy do dalszego, stałego, samodzielnego rozwoju zawodowego, a w szczególności do podjęcia studiów na poziomie magisterskim.
Absolwent inżynierskich studiów na kierunku Informatyka jest przygotowany do podjęcia pracy w zakresie:
 • produkcji oprogramowania komputerowego,
 • administrowania systemami komputerowymi,
 • wdrożenia systemów informatycznych wspierających proces zarządzania,
 • projektowania z wykorzystaniem metod komputerowych.
Strona www uczelni:
www.wszib.edu.pl

Plusy i minusy studiowania kierunku Informatyka

informatyka - DALL·E 2024-02-27 17.01.14
Obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję

Studiowanie informatyki jest popularnym wyborem wśród studentów, z uwagi na szybki rozwój technologii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT na rynku pracy. Oto kilka plusów i minusów tego kierunku, które warto wziąć pod uwagę:

Plusy

 1. Wysoki popyt na rynku pracy: Absolwenci informatyki są bardzo poszukiwani przez pracodawców z różnych branż, co zapewnia dobre perspektywy zatrudnienia i stabilność zawodową.
 2. Konkurencyjne wynagrodzenia: Zawody związane z informatyką często oferują wysokie wynagrodzenia, nawet na początku kariery, co odzwierciedla wysoki popyt na te umiejętności na rynku pracy.
 3. Możliwości pracy zdalnej: Branża IT jest jedną z niewielu, która oferuje szerokie możliwości pracy zdalnej, co zapewnia elastyczność i komfort pracy.
 4. Dynamiczny rozwój zawodowy: Technologie informatyczne rozwijają się w szybkim tempie, co stwarza ciągłe możliwości nauki i rozwoju zawodowego w nowych, ekscytujących obszarach.
 5. Wszechstronność kariery: Informatyka oferuje szeroki zakres specjalizacji, od programowania, przez analizę danych, bezpieczeństwo cybernetyczne, do sztucznej inteligencji i więcej, co pozwala na dopasowanie kariery do osobistych zainteresowań.
 6. Potencjał do pracy w różnych branżach: Umiejętności informatyczne są aplikowalne w wielu sektorach, od finansów, przez medycynę, edukację, rozrywkę, po przemysł, co zwiększa różnorodność możliwości zawodowych.

Minusy

 1. Szybko zmieniające się technologie: Konieczność ciągłego aktualizowania wiedzy i umiejętności, aby nadążyć za szybkimi zmianami w technologii, może być stresująca i wymagać dużego nakładu czasu.
 2. Praca przy komputerze: Długie godziny pracy przed ekranem komputera mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak bóle pleców, problemy z wzrokiem czy z nadgarstkiem. Ale pomocne są regularne ćwiczenia :)
 3. Wysokie początkowe wymagania: Kierunek informatyka może być trudny dla osób, które nie mają wcześniejszego doświadczenia lub silnego zainteresowania matematyką i technologią.
 4. Presja i stres: Wysokie oczekiwania i krótkie terminy w projektach technologicznych mogą generować znaczny poziom stresu.
 5. Ryzyko szybkiego wypalenia zawodowego: Intensywna praca, ciągła potrzeba nauki i często szybkie tempo pracy mogą prowadzić do wypalenia zawodowego.
 6. Konkurencja: Wysoki popyt na rynku pracy może przyciągać wielu kandydatów, co w niektórych obszarach prowadzi do intensywnej konkurencji.

Wybór studiowania informatyki powinien być dokładnie przemyślany, biorąc pod uwagę zarówno osobiste predyspozycje i zainteresowania, jak i wyżej wymienione plusy i minusy. Dla wielu osób korzyści płynące z tej ścieżki kariery znacznie przeważają nad potencjalnymi wadami, oferując satysfakcjonującą i stabilną przyszłość zawodową.

AI + redakcja

Przykłady zawodów

Administrator baz danych
Zarządza konkretną bazą danych i określa uprawnienia poszczególnych użytkowników, archiwizuje dane i odpowiada za prawidłowe działanie systemu, posługując się dokumentacją techniczną i programową danej bazy danych oraz programami narzędziowymi dostarczanymi przez jej twórcę (producenta), w celu bezawaryjnej pracy sprzętu i oprogramowania oraz właściwego wykorzystania informacji bazy danych przez uprawnionych użytkowników.
Administrator stron internetowych
Administrator stron internetowych odpowiada za poprawne funkcjonowanie oprogramowania stron internetowych.
Osoba wykonująca zawód administratora stron internetowych odpowiedzialna jest za prawidłowe działanie stron internetowych. W szczególności dotyczy to takich działań, jak utrzymanie w ruchu serwera strony internetowej oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania strony internetowej.
Administrator systemów komputerowych
Odpowiada za instalację i administrowanie systemami komputerowymi; zajmuje się nadzorowaniem pracy systemów komputerowych oraz przeprowadzaniem okresowego przeglądu i konserwacji systemów komputerowych; przydziela użytkownikom dostęp do systemów, oprogramowania itd.
Analityk baz danych
Odpowiada za raportowanie danych z systemów informatycznych;
zajmuje się wsparciem użytkowników baz danych poprzez sporządzanie analiz na podstawienie dostępnych danych zgromadzonych w systemach informatycznych;
bierze udział w optymalizacji struktury baz danych oraz podejmuje działania na rzecz usprawnienia systemów informatycznych pod kątem raportowania z nich niezbędnych danych do sporządzenia analizy.
Analityk sieci komputerowych
Zarządza pracą sieci komputerowej w zakładach przemysłowych, jednostkach handlowych i administracyjnych lub innych instytucjach, w zakresie działania sprzętu i pracowników przy nim zatrudnionych, posługując się dokumentacją techniczno-programową pracy sieci oraz regulaminami i instrukcjami stanowiskowymi, wykorzystując narzędzia (programy) dostarczone przez producenta sieci; zapewnia bezawaryjną pracę sprzętu w sieci, jak również samej sieci w zakresie programowo-informacyjnym oraz bezpieczeństwa, tj. zapewnia ochronę haseł i dostęp do sieci
Analityk systemów teleinformatycznych
Analityk systemów teleinformatycznych analizuje możliwości zastosowania rozwiązań teleinformatycznych w celu automatyzacji wybranych procesów.
Celem pracy analityka systemów teleinformatycznych jest analiza funkcjonowania technologii informatycznych w kontekście konkretnego zastosowania. Analityk współpracuje z klientem w celu opisania procesów biznesowych, jakie funkcjonują w danym przedsiębiorstwie. Ustala, które procesy mogą być zautomatyzowane. Na bazie modelu biznesowego przygotowuje analizę systemową zawierającą opisy funkcjonalne, niefunkcjonalne oraz procesowe systemu wraz z określeniem jego istotnych warunków i ograniczeń.
Informatyk medyczny
Informatyk medyczny rozpoznaje informatyczne potrzeby jednostek ochrony zdrowia, proponuje rozwiązania dla zdiagnozowanych potrzeb oraz odpowiada za administrowanie i utrzymanie specjalistycznych systemów medycznych.
Inżynier sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych
Odpowiada za tworzenie i realizację polityki handlowej oraz kreowanie nowych ofert produktów i usług teleinformatycznych; analizuje obowiązujące trendy na rynku, postępowanie konkurencji i sporządza plan działania w zakresie wzrostu sprzedaży; zajmuje się sprzedażą technologii i usług teleinformatycznych poprzez nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie stałych relacji z klientami w branży ICT.
Inżynier systemów i sieci komputerowych
Nadzoruje, projektuje i konstruuje systemy komputerowe oraz tworzy oprogramowanie systemowe, posługując się znajomością stosowanego sprzętu i metod programowania systemowego oraz dokumentacją i informacjami aplikacyjnymi uzyskiwanymi od producentów, w celu budowy efektywnych systemów komputerowych, przystosowanych do realizacji określonych zadań; organizuje i nadzoruje obsługę, konserwację oraz prace remontowe sprzętu komputerowego i oprogramowania, posługując się znajomością istniejących systemów komputerowych, ich podstawowych zastosowań oraz dokumentacją techniczno-ruchową.
Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
Zajmuje się projektowaniem, użytkowaniem i obsługą systemów ochrony osób i mienia; odpowiada za prawidłowy przebieg procesu projektowania, instalowania, użytkowania i obsługi systemów monitoringu i ochrony osób i mienia z uwzględnieniem budowy i zasad funkcjonowania systemów kontroli dostępu, systemów monitoringu, procesów technologicznych, ochrony środowiska oraz systemów telemetrycznych.
Inżynier teleinformatyk
Zajmuje się prowadzeniem diagnostyki i utrzymywaniem sieci teleinformatycznych; odpowiada za efektywne wykorzystanie zasobów systemów teleinformatycznych; podejmuje działania zmierzające do rozwoju i optymalizacji systemów teleinformatycznych; zapewnia doradztwo techniczne związane z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem sieci teleinformatycznych.
Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego
Kieruje działalnością przedsiębiorstwa informatycznego; opracowuje i wdraża strategię i plany krótko-, średnio- i długoterminowe przedsiębiorstwa; odpowiada za realizację celów strategicznych; odpowiada za nadzorowanie legalności wykorzystywanego oprogramowania oraz za zapewnianie bezpieczeństwa systemów informatycznych i informacji w przedsiębiorstwie; zarządza pracownikami przedsiębiorstwa informatycznego.
Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu informatyka w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając o wykształcenie u uczniów umiejętności określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu informatyka w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Operator bezprzewodowych sieci komputerowych
Odpowiada za przyłączanie urządzenia dostępowego sieci bezprzewodowej;
zajmuje się zabezpieczeniem sieci w sposób uniemożliwiający korzystanie z usług sieci przez osoby nieuprawnione;
zapewnia zapis i przechowywanie danych dotyczących faktu podłączenia oraz rozłączenia klienta sieci bezprzewodowej.
Programista aplikacji
Programista aplikacji tworzy program realizujący określone zadania.
Praca programisty polega na tworzeniu i przygotowaniu do wdrożenia aplikacji. Programista analizuje projekt techniczny, założenia, wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne dla aplikacji. Opracowuje lub wykorzystuje istniejące algorytmy i struktury danych. Wykorzystując wybrany język i środowisko programistyczne, tworzy aplikację. Testuje poprawność kodu, usuwa błędy. Przygotowuje dokumentację techniczną oraz użytkową tworzonej aplikacji. Wprowadza modyfikacje i udoskonalenia w aplikacji. Nad opracowaniem bardziej skomplikowanych aplikacji pracuje w zespole pod kierunkiem kierownika projektu. Współpracuje np. z grafikami i specjalistami różnych dziedzin w zakresie opracowywania aplikacji. Korzysta z narzędzi wspomagających utrzymanie standardów jakości (np. narzędzi do zarządzania zadaniami, incydentami, błędami).
Programista aplikacji mobilnych
Zajmuje się programowaniem aplikacji na platformy mobilne (iOS, Android, Windows 8.1 itp.); odpowiada za definiowanie kodu aplikacji przy zachowaniu określonych zasad i standardów w tym zakresie; podejmuje działania zmierzające do rozwoju aplikacji mobilnych, poprawy ich funkcjonalności i wydajności zgodnie z potrzebami użytkowników.
Projektant / architekt systemów teleinformatycznych
Projektant/architekt systemów teleinformatycznych projektuje systemy teleinformatyczne spełniające określone wymagania.
Celem pracy projektanta/architekta systemów teleinformatycznych jest zaprojektowanie systemu spełniającego przedstawione przez zamawiającego wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Projektant/architekt systemów teleinformatycznych analizuje te wymagania, przygotowuje projekt systemu uwzględniający uwarunkowania technologiczne, modeluje architekturę systemu w zakresie infrastruktury sprzętowej, sieciowej i aplikacji, tworzy koncepcję integracji oraz migracji danych i systemów. Dokumentuje projekty systemów z zastosowaniem przyjętych standardów. Projektant/architekt systemów teleinformatycznych zarządza cyklem życia systemu informatycznego, monitoruje zmiany technologiczne oraz wydajność w użytkowanych narzędziach informatycznych, a także zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów zaprojektowanego systemu oraz możliwość jego rozbudowy w przyszłości. Może konsultować koncepcje rozwiązań teleinformatycznych z dostawcami technologii. W ramach organizacji współtworzy standardy związane z wytwarzaniem oprogramowania i pełni techniczny nadzór nad procesami rozwoju oprogramowania. Wybiera techniki i narzędzia, a także współtworzy harmonogram i założenia realizacji projektu i poszczególnych zadań.
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych tworzy scenariusz aplikacji lub gry oraz dokumentację projektową dla zespołu realizatorów.
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych jest zawodem obejmującym zadania związane z tworzeniem koncepcji i dokumentacji projektowej oraz konsultacje merytoryczne w fazie realizacji projektu. Praca projektanta obejmuje wszystkie etapy tworzenia aplikacji i gier komputerowych, którą rozpoczyna się od analizy wymagań stawianych przed projektem. Następnie wymyśla się podstawowe założenia projektu i ustala kwestie związane z działaniem gotowego produktu, jego estetyką, modelem formalnym oraz funkcjonalnością z perspektywy użytkownika. Kolejnymi etapami tworzenia aplikacji i gier komputerowych są: faza prototypowania oraz etap podziału zadań między członków zespołu projektowego (grafików, animatorów, copywriterów, informatyków) i nadzór merytoryczny nad realizacją projektu oraz testami.
Projektant baz danych
Analizuje i projektuje rozwiązania struktur bazodanowych oraz wymagań systemowych;
zajmuje się budowaniem logicznego i fizycznego modelu danych oraz sporządzaniem specyfikacji mapowań pomiędzy systemami.
Projektant stron internetowych (webmaster)
Projektuje i tworzy strony www w internecie na zlecenie różnych kontrahentów, wykorzystując specjalistyczne programy komputerowe; umieszcza je w serwerze; opracowuje materiały tekstowe, fotograficzne, graficzne i dźwiękowe w jedną spójną całość, wykorzystując dobrą znajomość rynku reklamy i handlu w internecie, agencji i największych ogłoszeniodawców.
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania identyfikuje zagrożenia, definiuje i wdraża procedury zapewniające bezpieczeństwo oprogramowania.
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania odpowiada za bezpieczne działanie oprogramowania wykorzystywanego w firmie lub instytucji. W tym celu realizuje wiele specjalistycznych zadań rozpoczynających się zwykle od zapoznania się z dokumentacją techniczną systemów informatycznych. Na tej podstawie oraz na podstawie wykonanych analiz specjalista weryfikuje projekty informatyczne pod kątem zgodności ze standardami bezpieczeństwa oraz definiuje zasady tworzenia oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa dla zespołów programistów.
Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
Zajmuje się zarządzaniem bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych przez wdrażanie i rozwój zabezpieczeń technicznych i informatycznych; odpowiada za aktualizację reguł bezpieczeństwa zaimplementowanych w systemach teleinformatycznych oraz dostosowanie reguł do aktualnego stanu zagrożeń; przeprowadza analizy w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zajmuje się tworzeniem, wdrożeniem i aktualizowaniem procedur dotyczących postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych dostosowuje do nowych wymagań, utrzymuje i rozwija oprogramowanie systemów informatycznych.
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych jest zawodem o charakterze twórczym oraz interdyscyplinarnym. Celem pracy jest konserwacja, dostosowywanie i rozwój oprogramowania będącego częścią systemu informatycznego tak, aby spełniało określone wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. W tym celu specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych konsultuje z użytkownikami wymagania utrzymania i rozwoju oprogramowania systemów informatycznych, analizuje wymagania, poszukuje gotowych rozwiązań, projektuje nowe funkcje oprogramowania, programuje, testuje, integruje systemy i optymalizuje pracę oprogramowania. Do zadań specjalisty należy również dokumentowanie podejmowanych działań.
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych odpowiedzialny jest za rozwój i zakres wykorzystania technologii internetowych w organizacji, zgodnie z jej celami i strategią rozwoju.
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych analizuje cele organizacji oraz realizowane w niej procedury i procesy. Analizuje również potrzeby organizacji pod kątem możliwości ich zaspokojenia przez technologie internetowe oraz zakresu wykorzystania Internetu i Intranetu w organizacji. Następnie na podstawie wykonanych analiz projektuje nowe lub proponuje usprawnianie wykorzystywanych rozwiązań informatycznych skupionych wokół stron internetowych i Intranetu. Wykonane przez specjalistę projekty mogą dotyczyć zmiany strategii wykorzystania Internetu w organizacji, tworzenia nowych funkcjonalności stron internetowych i narzędzi intranetowych lub wykorzystania w organizacji nowych usług dostępnych za pośrednictwem sieci Internet, np. portali społecznościowych, blogów, chmur obliczeniowych, rozwiązań e-learningowych, systemów gromadzenia i udostępniania informacji, innych zgodnych z bieżącymi tendencjami rozwoju Internetu.
Tester oprogramowania komputerowego
Tester oprogramowania komputerowego weryfikuje poprawność działania oprogramowania oraz raportuje wykryte błędy i niezgodności ze specyfikacją.
Tester oprogramowania komputerowego weryfikuje poprawność działania programów komputerowych oraz raportuje wykryte błędy i niezgodności ze specyfikacją oprogramowania. Weryfikacja poprawnego działania może odbywać się na różnych poziomach architektury oprogramowania, obejmując m.in. testy modułowe, integracyjne, testy interfejsu użytkownika, jak również testy niefunkcjonalne, np. wydajności, bezpieczeństwa czy ergonomii. Tester zajmuje się także przygotowaniem dokumentacji testowej: skryptów i scenariuszy testowych, bierze aktywny udział w rozwijaniu procesów i procedur testowania oraz weryfikuje poprawność wymagań. Praca testera oprogramowania komputerowego ma charakter indywidualny, jednak często współpracuje on z członkami zespołu tworzącego oprogramowanie oraz osobami odpowiedzialnymi za określenie wymagań dla oprogramowania. Praca testera oprogramowania komputerowego stanowi istotny element procesu tworzenia oprogramowania, decydujący o jakości finalnego produktu.
Tester systemów teleinformatycznych
Odpowiada za przeprowadzenie testów funkcjonalności i wydajności systemów teleinformatycznych;
zajmuje się oceną możliwości i kompatybilności poszczególnych systemów, dostosowywaniem i opracowywaniem systemów teleinformatycznych do konkretnych aplikacji.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Informatyka - WSZiB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201451
rok 201555
rok 201670
rok 201761
rok 201859
rok 201973
rok 202147
rok 202267
Liczba absolwentów
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Informatyka - WSZiB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201525,5%
absolwenci z roku 201617,7%
absolwenci z roku 201726,3%
absolwenci z roku 201825,5%
absolwenci z roku 201916,5%
absolwenci z roku 202123,4%
absolwenci z roku 202220,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Informatyka - WSZiB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201525,5%20,0%
absolwenci z roku 201615,8%7,2%
absolwenci z roku 201724,6%8,2%
absolwenci z roku 201823,8%8,5%
absolwenci z roku 201915,1%5,5%
absolwenci z roku 202123,4%14,9%
absolwenci z roku 202217,9%1,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka - WSZiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku7,9%5,6%5,2%4,4%4,4%11,2%1,8%2,6%
w II roku7,4%3,6%3,7%2,0%2,8%8,4%2,1%
w III roku5,0%3,6%2,0%3,3%0,0%4,3%
w IV roku5,4%2,4%2,7%4,1%0,0%4,7%
w V roku2,6%1,2%0,7%2,9%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka - WSZiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,860,870,951,170,892,520,330,52
w II roku0,900,490,800,420,541,770,86
w III roku0,780,780,581,000,001,13
w IV roku1,220,900,950,940,001,49
w V roku1,040,470,100,610,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Informatyka - WSZiB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,546,79
absolwenci z roku 20152,993,17
absolwenci z roku 20162,485,47
absolwenci z roku 20175,337,79
absolwenci z roku 20182,613,89
absolwenci z roku 20191,794,37
absolwenci z roku 20212,183,40
absolwenci z roku 20220,991,48
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka - WSZiB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201478,5%60,8%17,6%
abs. z roku 201585,4%74,6%10,9%
abs. z roku 201692,4%79,0%12,4%
abs. z roku 201785,2%70,5%14,7%
abs. z roku 201888,2%71,2%23,7%
abs. z roku 201986,3%67,2%17,8%
abs. z roku 202187,3%76,6%14,9%
abs. z roku 202288,0%68,7%22,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Informatyka - WSZiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca68,7%77,0%82,6%74,1%84,1%78,6%82,1%80,9%
umowa o pracę52,9%65,8%69,0%62,8%64,4%61,5%64,7%61,0%
samo­zatrudnienie14,1%6,8%10,2%13,0%21,4%15,9%11,7%14,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka - WSZiB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 988 zł4 292 zł5 078 zł4 518 zł6 982 zł6 452 zł6 361 zł9 764 zł
w II roku4 636 zł5 190 zł5 837 zł5 483 zł7 653 zł7 907 zł8 769 zł
w III roku5 585 zł6 130 zł6 470 zł6 557 zł8 827 zł9 984 zł
w IV roku6 919 zł7 272 zł7 800 zł7 242 zł10 909 zł11 340 zł
w V roku7 815 zł8 347 zł8 504 zł8 650 zł12 611 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka - WSZiB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku4 389 zł4 422 zł5 219 zł4 758 zł6 856 zł6 992 zł6 573 zł10 535 zł
w II roku4 760 zł5 509 zł6 092 zł5 485 zł7 703 zł8 283 zł8 653 zł
w III roku5 618 zł6 456 zł6 463 zł6 645 zł8 819 zł10 081 zł
w IV roku7 267 zł7 687 zł7 798 zł7 510 zł10 892 zł11 310 zł
w V roku8 113 zł9 327 zł8 657 zł8 897 zł12 889 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka - WSZiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,001,101,161,031,461,161,031,36
w II roku1,101,231,261,171,481,321,29
w III roku1,291,341,291,301,601,45
w IV roku1,501,431,451,301,811,50
w V roku1,561,521,421,401,83
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSZiB, Informatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności