aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filologia polska

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia polska

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-10-21

Praca ze słowem, słów cięcie-gięcie.
Dla kreatywnych, z otwartymi głowami. Dla tych, którzy już wiedzą, czego chcą od życia i dla tych, którzy czekają na jakąś podpowiedź.
Dla osób, które chcą wykorzystać swój potencjał intelektualny w pracy zawodowej.

Nauczymy Cię, jak za pomocą języka, gestu i obrazu wpłynąć na odbiorcę. Dowiesz się, jak multisensorycznie odbierać kulturę i jak słowem wykreować całkiem nową rzeczywistość. Uwrażliwimy Cię na to, co piękne i wartościowe w kulturze. Zaczniesz wyraźniej dostrzegać zjawiska niepotrzebne, błędne i nijakie.

W trakcie studiów na kierunku filologia polska przygotowujemy zawodowców, pracujących w agencjach reklamowych i public relations, mediach, wydawnictwach, instytucjach związanych z kulturą.
Specjalistów od efektywnej komunikacji: wygadanych, oczytanych i świadomych własnej wartości na rynku pracy.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia polska AHE

Przykłady zawodów

Filolog polski
Zajmuje się poznawaniem i badaniem rozwoju i struktury języka polskiego (mówionego i pisanego), historii literatury i kultury polskiej, przemian twórczości literackiej, klasyfikacją tekstów i zjawisk literackich; opracowuje lub doskonali teorie literatury, tworzy i doskonali metodologię badania języka i literatury oraz metodykę nauczania języka i literatury polskiej; stosuje wiedzę naukową w praktyce.
Nauczyciel języka polskiego
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając języka polskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu język polski w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/filologia-polska

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologia polska - AHE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 202111
Liczba absolwentów
AHE, Filologia polska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/filologia-polska

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filologia polska - AHE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 202145,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AHE, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filologia polska - AHE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 202136,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AHE, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/filologia-polska

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - AHE, studia I stopnia
abs.
2021
w I roku9,1%
w II roku
w III roku
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Filologia polska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - AHE, studia I stopnia
abs.
2021
w I roku0,53
w II roku
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/filologia-polska

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filologia polska - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20210,753,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AHE, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AHE, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 202172,7%54,5%18,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AHE, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filologia polska - AHE, studia I stopnia
abs.
2021
jakakolwiek praca68,9%
umowa o pracę42,4%
samo­zatrudnienie18,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AHE, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AHE, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/filologia-polska

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2021
w I roku3 503 zł
w II roku
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AHE, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2021
w I roku3 296 zł
w II roku
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - AHE, studia I stopnia
abs.
2021
w I roku0,55
w II roku
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AHE, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/filologia-polska

Polityka Prywatności