aplikacja Matura google play app store

Kierunek Pedagogika

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika
Pedagogika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-02-07
Studia na kierunku pedagogika nadają absolwentom przygotowanie pedagogiczne i umożliwiają podjęcie pracy w placówkach i instytucjach edukacyjno-wychowawczych na stanowisku pedagoga, opiekuna, wychowawcy (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 roku).
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Pedagogika AHE

Przykłady zawodów

Analityk pracy
Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Pedagog
Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Pedagog szkolny
Organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/pedagogika

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Pedagogika - AHE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014387
rok 2015270
rok 2016207
rok 2017157
rok 2018133
rok 2019115
rok 2020142
rok 2021127
Liczba absolwentów
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/pedagogika

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Pedagogika - AHE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201560,9%
absolwenci z roku 201668,6%
absolwenci z roku 201771,1%
absolwenci z roku 201876,3%
absolwenci z roku 201982,6%
absolwenci z roku 202076,7%
absolwenci z roku 202164,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Pedagogika - AHE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201560,6%50,3%
absolwenci z roku 201666,6%45,1%
absolwenci z roku 201770,7%61,0%
absolwenci z roku 201874,9%63,0%
absolwenci z roku 201977,9%70,6%
absolwenci z roku 202069,8%6,5%
absolwenci z roku 202164,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/pedagogika

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - AHE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku8,5%14,3%9,6%5,3%6,4%5,0%6,1%3,0%
w II roku6,8%9,3%7,7%4,1%4,7%4,7%4,0%
w III roku7,1%7,2%5,8%2,5%7,9%3,0%
w IV roku5,1%7,9%7,0%3,5%4,1%
w V roku2,6%5,3%4,5%1,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - AHE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,711,251,160,741,580,891,120,51
w II roku0,700,951,170,690,590,650,77
w III roku0,880,880,980,431,030,39
w IV roku0,851,271,150,560,50
w V roku0,480,760,670,27
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/pedagogika

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Pedagogika - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,805,73
absolwenci z roku 20155,416,68
absolwenci z roku 20167,218,73
absolwenci z roku 20173,154,54
absolwenci z roku 20183,866,03
absolwenci z roku 20192,473,21
absolwenci z roku 20201,691,92
absolwenci z roku 20211,621,80
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201473,5%68,3%4,8%
abs. z roku 201575,4%66,2%7,1%
abs. z roku 201668,8%63,0%3,8%
abs. z roku 201782,2%76,1%6,1%
abs. z roku 201879,2%72,4%5,9%
abs. z roku 201980,8%77,3%2,1%
abs. z roku 202080,4%73,4%8,7%
abs. z roku 202174,7%66,0%3,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Pedagogika - AHE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca66,0%63,3%59,8%74,1%71,6%75,0%72,4%65,9%
umowa o pracę60,0%54,6%52,3%66,9%63,5%71,2%64,2%58,9%
samo­zatrudnienie4,0%5,3%3,4%4,7%5,8%1,9%8,0%2,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/pedagogika

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 234 zł2 220 zł2 216 zł2 477 zł2 651 zł2 800 zł3 204 zł3 573 zł
w II roku2 484 zł2 445 zł2 573 zł2 893 zł3 059 zł3 149 zł3 854 zł
w III roku2 584 zł2 648 zł2 876 zł3 294 zł3 490 zł3 686 zł
w IV roku3 115 zł3 101 zł3 191 zł3 783 zł3 792 zł
w V roku3 458 zł3 458 zł3 631 zł4 158 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 315 zł2 327 zł2 299 zł2 549 zł2 756 zł2 787 zł3 345 zł3 702 zł
w II roku2 582 zł2 549 zł2 605 zł3 002 zł3 118 zł3 236 zł3 944 zł
w III roku2 755 zł2 705 zł2 937 zł3 402 zł3 592 zł3 678 zł
w IV roku3 088 zł3 164 zł3 283 zł3 822 zł3 903 zł
w V roku3 380 zł3 523 zł3 701 zł4 137 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - AHE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,640,640,550,600,610,610,640,62
w II roku0,690,670,610,650,660,630,70
w III roku0,690,670,630,700,690,67
w IV roku0,790,740,660,740,68
w V roku0,810,760,680,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AHE, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/pedagogika

Polityka Prywatności