aplikacja Matura google play app store

Kierunek Historia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Rekrutacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się według następujących zasad:
  • Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczenia liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym (1% = 1pkt).
  • Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
  • Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez współczynnik 1,0.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1,3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 pkt.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uwb.edu.pl/kandydat/rekrutacja-krok-po-kroku
Dodatkowe informacje o kierunku Historia
Historia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-04-22
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://whism.uwb.edu.pl/kandydat/historia
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Historia UwB

Przykłady zawodów

Historyk
Zajmuje się ustalaniem faktów procesu dziejowego, ich interpretacją oraz opisem działalności człowieka, społeczeństw i narodów w przeszłości korzystając z materiałów źródłowych.
Nauczyciel historii
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://whism.uwb.edu.pl/kandydat/historia

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Historia - UwB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201432
rok 201528
rok 201625
rok 201742
rok 201829
rok 201917
rok 202017
rok 202120
rok 202224
Liczba absolwentów
UwB, Historia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://whism.uwb.edu.pl/kandydat/historia

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Historia - UwB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201692,0%
absolwenci z roku 201785,7%
absolwenci z roku 201896,6%
absolwenci z roku 201976,5%
absolwenci z roku 202088,2%
absolwenci z roku 202185,0%
absolwenci z roku 202291,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UwB, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Historia - UwB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,4%85,7%
absolwenci z roku 201692,0%64,0%
absolwenci z roku 201783,3%76,2%
absolwenci z roku 201896,6%75,9%
absolwenci z roku 201976,5%70,6%
absolwenci z roku 202088,2%47,1%
absolwenci z roku 202185,0%60,0%
absolwenci z roku 202287,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UwB, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://whism.uwb.edu.pl/kandydat/historia

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,6%0,0%1,3%3,4%0,0%1,0%0,5%3,3%0,3%
w II roku0,8%0,6%1,0%2,8%0,0%0,5%2,9%2,1%
w III roku5,7%9,8%4,0%10,3%2,6%7,8%0,0%
w IV roku8,1%2,1%5,9%7,3%10,9%7,4%
w V roku7,3%2,1%11,1%6,7%11,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UwB, Historia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UwB, Historia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,200,000,120,440,000,090,090,350,07
w II roku0,080,070,160,510,000,080,720,30
w III roku0,681,380,601,860,381,210,00
w IV roku0,960,360,801,241,731,37
w V roku0,960,361,391,201,77
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UwB, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UwB, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://whism.uwb.edu.pl/kandydat/historia

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Historia - UwB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201427,6131,94
absolwenci z roku 201525,3131,08
absolwenci z roku 201620,3323,83
absolwenci z roku 201715,6222,27
absolwenci z roku 201818,6822,58
absolwenci z roku 201917,2520,07
absolwenci z roku 202014,9315,36
absolwenci z roku 202112,3312,80
absolwenci z roku 20222,382,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UwB, Historia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UwB, Historia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UwB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201418,8%15,6%0,0%
abs. z roku 201514,3%7,1%0,0%
abs. z roku 201620,0%16,0%0,0%
abs. z roku 201747,6%38,1%4,8%
abs. z roku 201837,9%34,5%0,0%
abs. z roku 201947,1%35,3%5,9%
abs. z roku 202041,2%29,4%0,0%
abs. z roku 202140,0%25,0%5,0%
abs. z roku 202250,0%33,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UwB, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UwB, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UwB, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Historia - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca10,2%3,6%11,3%34,3%27,9%31,4%23,0%26,7%29,9%
umowa o pracę9,9%2,4%10,0%29,6%24,4%23,0%21,6%19,2%22,6%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%4,4%0,0%2,0%0,0%0,4%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UwB, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UwB, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UwB, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://whism.uwb.edu.pl/kandydat/historia

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UwB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 203 zł764 zł1 437 zł2 660 zł2 703 zł2 384 zł2 203 zł2 308 zł1 622 zł
w II roku1 686 zł1 757 zł1 880 zł2 959 zł3 255 zł3 252 zł2 485 zł2 412 zł
w III roku1 829 zł1 880 zł2 878 zł3 119 zł2 611 zł3 676 zł3 314 zł
w IV roku2 530 zł2 631 zł3 064 zł3 660 zł3 280 zł5 144 zł
w V roku3 162 zł3 046 zł3 868 zł4 046 zł4 334 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UwB, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UwB, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UwB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 443 zł1 601 zł2 995 zł2 677 zł2 504 zł2 963 zł2 899 zł2 358 zł
w II roku1 722 zł1 793 zł2 222 zł3 229 zł3 186 zł2 710 zł3 291 zł3 382 zł
w III roku1 908 zł2 330 zł2 707 zł3 769 zł2 691 zł3 627 zł4 773 zł
w IV roku2 879 zł2 750 zł3 189 zł3 799 zł3 773 zł4 881 zł
w V roku3 417 zł3 234 zł3 912 zł4 358 zł4 782 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UwB, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UwB, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,340,220,370,630,630,500,410,400,25
w II roku0,460,470,450,660,710,640,400,37
w III roku0,480,450,620,640,510,650,48
w IV roku0,610,590,630,690,570,83
w V roku0,700,630,710,690,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UwB, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UwB, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://whism.uwb.edu.pl/kandydat/historia

Kontakt:

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 745 70 00, +48 85 745 70 80
Wirtualne Dni Otwarte na Uniwersytecie w Białymstoku. Kandydaci – to czas i miejsce dla Was!

Aktualna oferta edukacyjna, mnóstwo ciekawostek o uczelni, Białymstoku i regionie, do tego filmowe niespodzianki. Takie są Wirtualne Dni Otwarte, które będą dostępne dla kandydatów aż do końca rekrutacji. To najważniejsze informacje w jednym miejscu przygotowane specjalnie dla kandydatów na studia.

Wystarczy wejść na stronę internetową
https://uwb.edu.pl/wdo

Co ważne, strona będzie aktualizowana. Pojawią się kolejne informacje i ciekawostki.

Akcja Wirtualne Dni Otwarte będzie prowadzona równolegle na Facebooku, dlatego warto śledzić także fanpage UwB.

Polityka Prywatności