aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kulturoznawstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Rekrutacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się według następujących zasad:
  • Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczenia liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym (1% = 1pkt).
  • Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
  • Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez współczynnik 1,0.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1,3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 pkt.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uwb.edu.pl/kandydat/rekrutacja-krok-po-kroku
Dodatkowe informacje o kierunku Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-10-11
Zakres (ścieżki, specjalności):
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kulturoznawstwo UwB

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kulturoznawstwo - UwB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201449
rok 201524
rok 201644
rok 201726
rok 201833
rok 201919
rok 202022
rok 202119
rok 202222
Liczba absolwentów
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kulturoznawstwo - UwB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201591,7%
absolwenci z roku 201684,1%
absolwenci z roku 201784,6%
absolwenci z roku 201881,8%
absolwenci z roku 201973,7%
absolwenci z roku 202072,7%
absolwenci z roku 202184,2%
absolwenci z roku 202259,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kulturoznawstwo - UwB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201595,8%75,0%
absolwenci z roku 201679,5%63,6%
absolwenci z roku 201776,9%65,4%
absolwenci z roku 201881,8%48,5%
absolwenci z roku 201973,7%57,9%
absolwenci z roku 202072,7%50,0%
absolwenci z roku 202184,2%68,4%
absolwenci z roku 202259,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,0%3,8%0,9%0,0%0,5%7,5%4,5%0,0%3,0%
w II roku1,9%0,0%0,6%3,5%2,3%1,3%4,2%1,8%
w III roku4,6%8,0%3,6%7,4%7,3%2,6%3,4%
w IV roku1,5%11,5%3,8%12,8%9,6%1,3%
w V roku3,7%10,8%4,9%11,2%10,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,150,470,100,000,071,160,870,000,45
w II roku0,110,000,080,520,280,211,020,26
w III roku0,461,100,531,131,120,380,77
w IV roku0,201,760,631,761,470,27
w V roku0,501,580,701,691,48
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kulturoznawstwo - UwB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201426,2329,97
absolwenci z roku 201523,2527,50
absolwenci z roku 201615,3623,24
absolwenci z roku 201726,0826,29
absolwenci z roku 201820,1725,35
absolwenci z roku 201915,0027,00
absolwenci z roku 202016,3516,79
absolwenci z roku 202117,1514,86
absolwenci z roku 20224,739,71
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UwB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201422,4%12,2%0,0%
abs. z roku 201529,2%16,7%0,0%
abs. z roku 201647,7%31,8%0,0%
abs. z roku 201719,2%15,4%0,0%
abs. z roku 201836,4%24,2%0,0%
abs. z roku 201931,6%10,5%0,0%
abs. z roku 202040,9%27,3%0,0%
abs. z roku 202121,1%15,8%0,0%
abs. z roku 202245,5%27,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kulturoznawstwo - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca10,0%13,5%28,0%12,8%26,3%15,4%26,9%15,8%26,9%
umowa o pracę5,1%8,3%18,8%11,9%17,2%9,6%23,5%12,7%9,5%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UwB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku795 zł1 349 zł1 219 zł1 609 zł2 614 zł1 399 zł2 358 zł2 677 zł2 807 zł
w II roku1 392 zł1 469 zł1 809 zł1 563 zł2 724 zł1 917 zł2 486 zł1 705 zł
w III roku1 943 zł1 940 zł2 482 zł2 156 zł2 989 zł2 815 zł3 029 zł
w IV roku2 499 zł2 873 zł2 949 zł2 387 zł3 282 zł3 916 zł
w V roku2 896 zł3 030 zł3 589 zł3 087 zł3 845 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UwB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku883 zł1 813 zł1 566 zł1 941 zł3 116 zł2 902 zł2 902 zł3 197 zł
w II roku1 696 zł1 859 zł2 226 zł1 851 zł3 034 zł2 760 zł3 107 zł2 395 zł
w III roku2 229 zł2 431 zł2 575 zł2 460 zł3 232 zł3 654 zł3 575 zł
w IV roku2 540 zł3 151 zł3 212 zł2 689 zł3 826 zł4 540 zł
w V roku2 900 zł3 245 zł3 568 zł3 340 zł4 233 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,210,310,300,390,570,320,440,490,42
w II roku0,370,330,430,350,570,380,420,27
w III roku0,480,450,530,450,610,490,46
w IV roku0,590,600,600,450,590,60
w V roku0,650,590,660,530,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UwB, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 745 70 00, +48 85 745 70 80
Wirtualne Dni Otwarte na Uniwersytecie w Białymstoku. Kandydaci – to czas i miejsce dla Was!

Aktualna oferta edukacyjna, mnóstwo ciekawostek o uczelni, Białymstoku i regionie, do tego filmowe niespodzianki. Takie są Wirtualne Dni Otwarte, które będą dostępne dla kandydatów aż do końca rekrutacji. To najważniejsze informacje w jednym miejscu przygotowane specjalnie dla kandydatów na studia.

Wystarczy wejść na stronę internetową
https://uwb.edu.pl/wdo

Co ważne, strona będzie aktualizowana. Pojawią się kolejne informacje i ciekawostki.

Akcja Wirtualne Dni Otwarte będzie prowadzona równolegle na Facebooku, dlatego warto śledzić także fanpage UwB.

Polityka Prywatności