aplikacja Matura google play app store

Kierunek Psychologia w zarządzaniu

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia w zarządzaniu

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Studenci w trakcie studiów realizują szereg przedmiotów o profilu praktycznym i pod okiem doświadczonych praktyków. W trakcie zajęć z Coachingu dowiesz się jak kierować rozwojem poszczególnych pracowników aby zoptymalizować ich efektywność, a co za tym idzie usprawnić działanie całej instytucji. Na zajęciach praktycznych dowiesz się m.in. jak wpływać na zachowania konsumentów, aby kierowany do nich przekaz miał najlepsze możliwe efekty. Poznasz zasady dotyczące zarządzania projektami, czy mechanizmy oddziaływania przekazów reklamowych. Dowiesz się na czym polega skuteczna autoprezentacja, czyli jak optymalizować efekty podejmowanych działań. Studenci psychologii w zarządzaniu będą ćwiczyć swoje umiejętności nie tylko podczas zajęć. Szeroki i bogaty program praktyk będzie dla nich dodatkowym źródłem wiedzy i bezcennych doświadczeń. Na miejsce odbywania praktyk wybraliśmy renomowane instytucje coachingowe i centra badawczo-szkoleniowe jak np. BD Centre, czy House od Knowledge. WAŻNE: Psychologia w zarządzaniu to kierunek dwuobszarowy łączący w sobie najważniejsze elementy psychologii i zarządzania. Dzięki takiemu rozwiązaniu oferowana wiedza i umiejętności mają charakter bardzo praktyczny. Współpraca z praktykami powoduje, że oferowane wykształcenie jest zgodne z oczekiwaniami rynku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/
Strona www uczelni:
wsiz.rzeszow.pl

Przykłady zawodów

Psycholog
Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.
Psycholog biznesu
Analizuje i ocenia zachowania ekonomiczne i rynkowe różnych grup społecznych wykorzystując wiedzę psychologiczną; określa wpływ reklamy na postawy konsumentów i sposoby budowania marki; kreuje wizerunek firmy; doradza pracodawcom jak podejmować ryzykowne i trudne decyzje; przygotowuje psychologiczne ekspertyzy i uczestniczy w negocjacjach biznesowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Psychologia w zarządzaniu - WSIiZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201941
rok 202066
rok 202182
Liczba absolwentów
WSIiZ, Psychologia w zarządzaniu (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Psychologia w zarządzaniu - WSIiZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201946,3%
absolwenci z roku 202053,0%
absolwenci z roku 202141,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSIiZ, Psychologia w zarządzaniu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Psychologia w zarządzaniu - WSIiZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201936,6%29,3%
absolwenci z roku 202045,5%33,3%
absolwenci z roku 202125,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSIiZ, Psychologia w zarządzaniu (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Psychologia w zarządzaniu - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku7,3%3,9%10,5%
w II roku9,1%1,7%
w III roku5,7%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSIiZ, Psychologia w zarządzaniu (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Psychologia w zarządzaniu - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,030,441,45
w II roku1,240,28
w III roku1,03
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSIiZ, Psychologia w zarządzaniu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Psychologia w zarządzaniu - WSIiZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20192,255,51
absolwenci z roku 20203,755,11
absolwenci z roku 20212,583,98
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSIiZ, Psychologia w zarządzaniu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSIiZ, Psychologia w zarządzaniu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Psychologia w zarządzaniu - WSIiZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201982,9%73,2%9,8%
abs. z roku 202083,3%66,7%13,6%
abs. z roku 202180,5%54,9%9,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSIiZ, Psychologia w zarządzaniu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSIiZ, Psychologia w zarządzaniu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSIiZ, Psychologia w zarządzaniu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Psychologia w zarządzaniu - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca73,8%70,7%56,0%
umowa o pracę63,4%53,3%41,6%
samo­zatrudnienie8,3%12,9%5,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSIiZ, Psychologia w zarządzaniu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSIiZ, Psychologia w zarządzaniu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSIiZ, Psychologia w zarządzaniu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Psychologia w zarządzaniu - WSIiZ, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 291 zł3 514 zł3 567 zł
w II roku3 404 zł4 288 zł
w III roku4 272 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSIiZ, Psychologia w zarządzaniu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Psychologia w zarządzaniu - WSIiZ, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 285 zł3 651 zł4 238 zł
w II roku3 496 zł4 708 zł
w III roku4 237 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSIiZ, Psychologia w zarządzaniu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Psychologia w zarządzaniu - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,670,710,66
w II roku0,640,77
w III roku0,75
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSIiZ, Psychologia w zarządzaniu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności