aplikacja Matura google play app store

Kierunek Psychologia w biznesie

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń.  
Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia w biznesie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-01-21

Dlaczego warto wybrać kierunek psychologia w biznesie w WSB?

  • Oferujemy studia o profilu praktycznym - wiele zajęć realizowanych jest w formie treningów, warsztatów i ćwiczeń.
  • Wykładowcy to stabilny zespół wzajemnie uzupełniających się praktyków: psychologów, psychoterapeutów, trenerów biznesu i mediatorów, którzy w pracy dydaktycznej wykorzystują własne doświadczenia zawodowe.
  • W toku studiów można dodatkowo rozwijać się poprzez uczestnictwo w działaniach studenckich kół naukowych, wyprofilowanych specjalnie dla studentów psychologii w biznesie.
  • Oferujemy możliwość odbycia praktyki i stażu w przedsiębiorstwach, z którymi będzie można związać się zawodowo po zdobyciu stopnia licencjata.
  • W trakcie studiów oferujemy możliwości zdobycia dodatkowych certyfikatów.
  • Programy studiów aktualizujemy na bieżąco i dopasowujemy do potrzeb rynku (sugerujemy się opiniami pracodawców i absolwentów szkoły).

Przykłady zawodów

Psycholog
Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.
Psycholog biznesu
Analizuje i ocenia zachowania ekonomiczne i rynkowe różnych grup społecznych wykorzystując wiedzę psychologiczną; określa wpływ reklamy na postawy konsumentów i sposoby budowania marki; kreuje wizerunek firmy; doradza pracodawcom jak podejmować ryzykowne i trudne decyzje; przygotowuje psychologiczne ekspertyzy i uczestniczy w negocjacjach biznesowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Psychologia w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201660
rok 201793
rok 201887
rok 201994
rok 202053
rok 202165
rok 202252
Liczba absolwentów
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Psychologia w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201651,7%
absolwenci z roku 201752,5%
absolwenci z roku 201850,2%
absolwenci z roku 201951,2%
absolwenci z roku 202044,3%
absolwenci z roku 202150,1%
absolwenci z roku 202244,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Psychologia w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201648,3%28,3%
absolwenci z roku 201749,1%27,9%
absolwenci z roku 201842,1%28,6%
absolwenci z roku 201945,6%25,1%
absolwenci z roku 202034,3%25,4%
absolwenci z roku 202143,0%23,9%
absolwenci z roku 202236,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Psychologia w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,9%4,4%4,4%5,3%2,2%2,5%2,1%
w II roku6,0%4,2%5,2%4,0%2,0%2,7%
w III roku6,4%4,4%8,7%2,7%2,5%
w IV roku5,0%3,2%5,2%5,2%
w V roku9,0%3,5%3,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Psychologia w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,500,650,730,630,440,540,21
w II roku0,600,910,770,630,640,84
w III roku0,611,151,320,530,49
w IV roku0,740,680,951,06
w V roku1,290,580,47
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Psychologia w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20162,305,16
absolwenci z roku 20174,533,99
absolwenci z roku 20183,518,01
absolwenci z roku 20194,234,92
absolwenci z roku 20201,143,66
absolwenci z roku 20211,812,80
absolwenci z roku 20220,930,87
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Psychologia w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201688,3%68,3%20,0%
abs. z roku 201786,5%72,1%18,0%
abs. z roku 201886,1%67,9%14,3%
abs. z roku 201984,1%73,5%12,1%
abs. z roku 202095,0%82,3%6,3%
abs. z roku 202190,4%76,6%12,6%
abs. z roku 202292,3%78,3%14,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Psychologia w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca79,9%81,2%78,0%77,1%85,7%82,1%84,3%
umowa o pracę58,5%67,5%60,0%66,8%73,4%69,9%71,7%
samo­zatrudnienie19,3%14,6%12,9%6,3%5,3%9,7%13,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Psychologia w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku4 419 zł4 279 zł4 422 zł3 791 zł4 878 zł5 988 zł6 760 zł
w II roku5 052 zł4 585 zł4 590 zł4 222 zł5 410 zł6 893 zł
w III roku4 992 zł4 924 zł5 122 zł5 163 zł5 786 zł
w IV roku5 248 zł5 298 zł5 876 zł6 176 zł
w V roku4 858 zł6 035 zł6 604 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Psychologia w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku4 964 zł4 175 zł4 877 zł3 855 zł5 067 zł6 381 zł6 838 zł
w II roku5 589 zł4 434 zł4 894 zł4 317 zł5 796 zł6 902 zł
w III roku5 086 zł4 650 zł5 506 zł5 126 zł6 080 zł
w IV roku6 269 zł5 127 zł5 949 zł5 879 zł
w V roku5 251 zł6 019 zł6 617 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Psychologia w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,091,021,000,810,951,051,08
w II roku1,191,000,950,830,941,06
w III roku1,100,990,980,900,90
w IV roku1,090,971,010,96
w V roku0,930,991,01
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSB Merito Toruń, Psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Młodzieżowa 31A
87 – 100 Toruń
tel. 56/ 66 09 200

Biuro Rekrutacji:
ul. Młodzieżowa 31A
87-100 Toruń
tel. +48 539 520 789,
+48 538 688 806 ,
+48 539 521 622,
+48 664 426 909
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Polityka Prywatności