Kryteria przyjęć:
Kierunek Administracja

przedmioty
język polski (pp)
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
1 spośród:geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
· Ranking (%) punktów uzyskanych z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Szczegółowe zasady kwalifikacji:
1. Wynik egzaminu z danego przedmiotu przeliczany jest z punktów procentowych na punkty w skali 1:1.
2. W zależności od poziomu egzaminu maturalnego, ilość punktów mnożona jest przez współczynnik:
· poziom podstawowy (pp) – współczynnik 1,2,
· poziom rozszerzony (pr) – współczynnik 1,5.

3. Jeżeli kandydat nie zdawał na maturze żadnego z wymienionych przedmiotów do wyboru, wówczas do klasyfikacji wlicza się ocenę końcoworoczną. Obowiązuje kolejność przedmiotów wskazana w
wymaganym rankingu.
4. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów do wyboru, wówczas do klasyfikacji wlicza się tylko wynik najkorzystniejszy.
5. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o pozycji kandydata na liście rankingowej.
6. Na studia przyjęci są kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania określonego dla danego rodzaju studiów limitu miejsc.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura UTH 18
Polityka Prywatności