aplikacja Matura google play app store

Kierunek Pedagogika

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika
Pedagogika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-10-21

Kierunek Pedagogika został przygotowany przez zespół specjalistów WSZ „Edukacja” w taki sposób by przekazać wiedzę wspartą umiejętnościami praktycznymi i tym samym wzmocnić pozycję przyszłych absolwentów na rynku pracy.

Oprócz bogatego instrumentarium metodycznego absolwent będzie dysponował również podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu zjawisk edukacyjnych; kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Uzyska rozbudowane umiejętności w zakresie komunikacji, począwszy od komunikacji społecznej przez negocjacje i mediacje aż po biegłość w porozumiewaniu się w jednym z powszechnie używanych języków nowożytnych.

Absolwenci Pedagogiki we Wrocławiu będą mogli pracować miedzy innymi:

  • w świetlicach środowiskowych i  terapeutycznych,
  • domach pomocy społecznej,
  • placówkach wychowawczych i interwencyjnych,
  • domach kultury,
  • galeriach,
  • biurach wystaw,
  • muzeach,
  • instytucjach i firmach organizujących czas wolny,
  • oraz wielu innych organizacjach pozarządowych.

Tak szeroki wachlarz możliwości zapewni wiedza zdobyta pod kątem najlepszych wykładowców oraz  rozbudowany program praktyk zawodowych. 

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Pedagogika WSZ Edukacja

Przykłady zawodów

Analityk pracy
Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Pedagog
Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Pedagog szkolny
Organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Pedagogika - WSZ Edukacja, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201453
rok 201552
rok 201671
rok 201782
rok 201876
rok 201970
rok 202047
rok 202136
rok 202221
Liczba absolwentów
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Pedagogika - WSZ Edukacja, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201578,8%
absolwenci z roku 201671,8%
absolwenci z roku 201764,6%
absolwenci z roku 201877,6%
absolwenci z roku 201981,4%
absolwenci z roku 202091,5%
absolwenci z roku 202186,1%
absolwenci z roku 202276,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Pedagogika - WSZ Edukacja, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201580,8%69,2%
absolwenci z roku 201667,6%59,2%
absolwenci z roku 201762,2%52,4%
absolwenci z roku 201878,9%68,4%
absolwenci z roku 201981,4%75,7%
absolwenci z roku 202091,5%87,2%
absolwenci z roku 202183,3%69,4%
absolwenci z roku 202276,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSZ Edukacja, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku10,4%10,7%5,2%4,9%3,2%2,4%1,2%1,6%2,0%
w II roku11,8%4,6%1,9%3,5%1,8%3,6%1,2%0,0%
w III roku10,7%4,3%5,2%5,9%2,9%2,0%0,7%
w IV roku7,7%5,6%6,9%4,8%3,3%2,0%
w V roku5,2%4,5%4,3%5,2%4,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSZ Edukacja, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,491,510,600,870,630,400,260,410,41
w II roku2,691,010,560,440,280,510,250,00
w III roku3,301,281,651,260,330,370,14
w IV roku2,111,831,850,910,380,27
w V roku0,801,101,281,320,80
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Pedagogika - WSZ Edukacja, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,347,13
absolwenci z roku 20155,849,42
absolwenci z roku 20163,363,74
absolwenci z roku 20172,843,90
absolwenci z roku 20183,404,91
absolwenci z roku 20192,303,46
absolwenci z roku 20202,002,34
absolwenci z roku 20212,513,40
absolwenci z roku 20222,202,11
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSZ Edukacja, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201479,2%66,0%3,8%
abs. z roku 201582,7%67,3%7,7%
abs. z roku 201685,9%83,1%1,4%
abs. z roku 201792,7%90,2%1,2%
abs. z roku 201890,8%85,5%1,3%
abs. z roku 201992,9%88,6%4,3%
abs. z roku 202085,1%80,9%4,3%
abs. z roku 202191,7%88,9%2,8%
abs. z roku 202295,2%85,7%9,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Pedagogika - WSZ Edukacja, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca70,8%70,5%76,2%84,5%82,1%83,3%79,8%81,9%77,0%
umowa o pracę60,4%59,5%69,8%80,3%76,2%76,9%77,1%78,9%69,0%
samo­zatrudnienie2,5%3,5%0,2%0,6%1,3%3,9%4,3%0,9%5,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSZ Edukacja, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 153 zł2 610 zł2 274 zł2 457 zł2 857 zł3 052 zł3 538 zł3 921 zł4 090 zł
w II roku2 278 zł2 813 zł2 536 zł2 905 zł3 237 zł3 629 zł3 964 zł4 816 zł
w III roku2 665 zł3 198 zł2 974 zł3 313 zł3 707 zł4 041 zł4 573 zł
w IV roku2 998 zł3 619 zł3 558 zł3 662 zł4 137 zł4 532 zł
w V roku3 488 zł3 806 zł3 568 zł3 900 zł4 950 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSZ Edukacja, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 286 zł2 720 zł2 277 zł2 488 zł2 959 zł3 175 zł3 640 zł4 030 zł4 124 zł
w II roku2 369 zł2 819 zł2 541 zł2 908 zł3 264 zł3 697 zł3 936 zł5 097 zł
w III roku2 780 zł3 198 zł2 982 zł3 281 zł3 668 zł4 219 zł4 564 zł
w IV roku3 019 zł3 619 zł3 595 zł3 695 zł4 026 zł4 612 zł
w V roku3 451 zł3 875 zł3 559 zł3 953 zł4 827 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSZ Edukacja, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,560,670,570,570,600,610,630,640,59
w II roku0,570,690,600,610,630,660,630,70
w III roku0,630,740,650,650,660,660,65
w IV roku0,660,770,720,660,670,66
w V roku0,720,750,650,640,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSZ Edukacja, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności