aplikacja Matura google play app store

Kierunek Grafika

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
 
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.vistula.edu.pl/kandydat/rekrutacja-krok-kroku
Dodatkowe informacje o kierunku Grafika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-07-09

Celem kształcenia na kierunku grafika jest osiągnięcie przez absolwentów niezbędnych umiejętności do świadomego, opartego o szeroką wiedzę posługiwania się technikami artystycznymi.

Program studiów umożliwia pozyskanie wiedzy dotyczącej:

  • tworzenia dzieła graficznego,
  • projektowania graficznego,
  • kompozycji plastycznej,
  • technologii i warsztatu graficznego,
  • obsługi programów komputerowych do tworzenia grafiki rastrowej i wektorowej,
  • przygotowania projektu graficznego do druku,
  • prezentowania i wystawiania prac i projektów graficznych.

Praktyki i plenery malarskie

Praktyki i plenery malarskie Praktyki i plenery malarskie są integralną częścią obowiązującego programu. Plenery malarskie są realizowane w wymiarze zgodnym z planem studiów oraz będą podlegały zaliczeniu.

Każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie zgodnie z przyjętym programem w trakcie studiów:

  1. łącznie 2 tygodnie plenerów malarskich,
  2. łącznie co najmniej 2 tygodnie praktyki dyplomowej,

a ponad 70% wszystkich zajęć ma formę zajęć praktycznych.

Zakres (ścieżki, specjalności):
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Grafika AFiB Vistula

Przykłady zawodów

Artysta grafik
Projektuje i tworzy różnego rodzaju artystyczne kompozycje plastyczne (ryciny) za pomocą rycia rylcem w metalu, drewnie, gipsie, kamieniu, stosując różne techniki graficzne: druk wypukły, druk płaski, druk wklęsły, w celu ich reprodukcji na papierze lub tkaninie; wykonuje grafikę użytkową: plakat, ilustrację do tekstu, reklamę itp., stosując wiele technik plastycznych oraz grafikę komputerową.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://vistula.edu.pl/kierunki-studiow/grafika

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Grafika - AFiB Vistula, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201715
rok 201825
rok 202024
rok 202122
Liczba absolwentów
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://vistula.edu.pl/kierunki-studiow/grafika

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Grafika - AFiB Vistula, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201746,7%
absolwenci z roku 201836,0%
absolwenci z roku 202029,2%
absolwenci z roku 202131,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Grafika - AFiB Vistula, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201740,0%26,7%
absolwenci z roku 201832,0%28,0%
absolwenci z roku 202029,2%8,3%
absolwenci z roku 202131,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://vistula.edu.pl/kierunki-studiow/grafika

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AFiB Vistula, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,8%3,0%2,1%0,4%
w II roku12,8%0,3%2,1%
w III roku5,6%2,3%
w IV roku6,1%2,7%
w V roku8,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AFiB Vistula, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,521,500,700,22
w II roku5,680,241,19
w III roku3,641,11
w IV roku2,590,82
w V roku4,38
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://vistula.edu.pl/kierunki-studiow/grafika

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Grafika - AFiB Vistula, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201719,0019,38
absolwenci z roku 201810,8018,20
absolwenci z roku 202012,0018,67
absolwenci z roku 20215,404,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AFiB Vistula, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201740,0%26,7%0,0%
abs. z roku 201828,0%12,0%4,0%
abs. z roku 20208,3%4,2%0,0%
abs. z roku 202113,6%9,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Grafika - AFiB Vistula, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca14,4%15,3%4,5%10,2%
umowa o pracę7,2%6,3%1,7%9,1%
samo­zatrudnienie0,0%4,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://vistula.edu.pl/kierunki-studiow/grafika

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AFiB Vistula, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku710 zł1 799 zł1 757 zł
w II roku1 864 zł2 539 zł
w III roku4 859 zł1 487 zł
w IV roku2 985 zł3 452 zł
w V roku2 373 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AFiB Vistula, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku909 zł2 268 zł
w II roku2 254 zł2 608 zł
w III roku6 256 zł
w IV roku3 479 zł
w V roku1 677 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AFiB Vistula, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,120,280,21
w II roku0,370,37
w III roku0,880,20
w IV roku0,500,42
w V roku0,33
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AFiB Vistula, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://vistula.edu.pl/kierunki-studiow/grafika
Polityka Prywatności