dlamaturzysty.info

Kierunek Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:
  1. pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 30 s dla kobiet i 1 min 20 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę). Dla osób, które uzyskały rezultat mieszczący się w podanych powyżej limitach, wynik egzaminu ze sprawności fizycznej jest przeliczany na punkty. O pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje ilość zdobytych punktów;
  2. bieg na 1500 m dla mężczyzn i 800 m dla kobiet;
  3. skok w dal z miejsca;
  4. bieg po kopercie.
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 1.Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej –poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.

Dodatkowe informacje o kierunku Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.awf.krakow.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności