aplikacja Matura google play app store

Kierunek Fizjoterapia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:biologia
chemia
fizyka

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- ocenę stanu zdrowia,
- konkurs świadectw dojrzałości,
- egzamin sprawności fizycznej.
2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie
25 punktów, z tego 20 punktów za konkurs świadectw dojrzałości i 5 punktów za wyniki egzaminu sprawności fizycznej.
Ocena stanu zdrowia
Stan zdrowia kandydata oceniany jest na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1144). Brak przeciwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku, jest podstawą dopuszczenia do dalszego procesu rekrutacji. Skierowania do pobrania zamieszczone na stronie internetowej (załącznik nr 2). Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

Konkurs świadectw dojrzałości
W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów maturalnych, tj.:
- język polski,
- język obcy,
- jeden przedmiot wybrany przez kandydata spośród: fizyka, chemia, biologia (jeżeli kandydat nie zdawał ww. przedmiotów na egzaminie maturalnym, uzyskuje wówczas 0 punktów za ten przedmiot).
przy czym:

  1. kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości "nowej matury" (procentowa liczba punktów z każdego przedmiotu) wartości procentowe ww. przedmiotów z egzaminu pisemnego zostaną, po wyliczeniu średniej ocen, przeliczone na punkty według zasad podanych dla "starej i nowej matury" - skala ocen do 6, zgodnie z tabelą nr 1 i 2;
  2. kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości "starej matury" (przedmioty maturalne zaliczane na ocenę) wyliczona zostanie średnia ocen:z 3 przedmiotów z ustnego egzaminu dojrzałości i następnie przeliczona na punkty zgodnie z tabelą nr 2.

Ocena stanu zdrowia kandydata na studia.

Dotyczy wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wydanego tylko przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 (Dz. U. z 2019 poz. 1651), stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku. Na zaświadczeniu, oprócz potwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych, powinna znajdować się pieczątka nagłówkowa placówki medycznej oraz pieczątka lekarza medycyny pracy lub badań profilaktycznych. Zaświadczenie musi być wystawione z datą następnego badania. Skierowania do pobrania zamieszczone na stronie internetowej. Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań.


Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
awf.gda.pl/rekrutacja/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Fizjoterapia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2014-11-20

Przykłady zawodów

Fizjoterapeuta
Bada i leczy lub nadzoruje leczenie pacjentów z zaburzeniami neuromięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi oraz sercowo-naczyniowymi i oddechowymi,klasyfikując pacjentów do leczenia fizjoterapeutycznego. Stosuje leczenie czynnościowe i fizykalne; podejmuje działania profilaktyczne dla zapobiegania, leczenia lub zmniejszenia objawów, zarówno chorób somatycznych, jak i psychicznych.
Specjalista fizjoterapii
Planuje, przeprowadza i kontroluje efektywność procesu rehabilitacji medycznej; ocenia stan osoby poddawanej zabiegom fizjoterapeutycznym oraz wykonuje badania niezbędne do programowania fizjoterapii; wydaje opinie i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia osób poddawanym fizjoterapii oraz jej przebiegu.

Kontakt:

ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
tel. 58 554 71 21
Informator dla kandydatów

Polityka Prywatności