aplikacja Matura google play app store

Kierunek Sport

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Egzamin ze sprawności fizycznej.

Ocena stanu zdrowia kandydata na studia.

Dotyczy wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wydanego tylko przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 (Dz. U. z 2019 poz. 1651), stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku. Na zaświadczeniu, oprócz potwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych, powinna znajdować się pieczątka nagłówkowa placówki medycznej oraz pieczątka lekarza medycyny pracy lub badań profilaktycznych. Zaświadczenie musi być wystawione z datą następnego badania. Skierowania do pobrania zamieszczone na stronie internetowej. Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań.


Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
awf.gda.pl/rekrutacja/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Sport

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Sport AWFiS

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Sport - AWFiS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201445
rok 201619
rok 201717
rok 201818
rok 201924
rok 202019
rok 202120
rok 202214
Liczba absolwentów
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Sport - AWFiS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201678,9%
absolwenci z roku 201794,1%
absolwenci z roku 201883,3%
absolwenci z roku 201987,5%
absolwenci z roku 202073,7%
absolwenci z roku 202190,0%
absolwenci z roku 202278,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Sport - AWFiS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201673,7%47,4%
absolwenci z roku 201788,2%76,5%
absolwenci z roku 201883,3%66,7%
absolwenci z roku 201983,3%70,8%
absolwenci z roku 202068,4%42,1%
absolwenci z roku 202190,0%15,0%
absolwenci z roku 202278,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sport - AWFiS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,9%0,0%4,4%2,3%7,6%0,0%5,0%1,8%
w II roku3,3%0,0%2,0%5,1%9,0%0,9%0,8%
w III roku4,1%0,0%4,9%6,5%8,7%1,8%
w IV roku1,9%2,2%14,2%8,3%8,3%
w V roku2,7%2,2%4,4%8,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sport - AWFiS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,160,001,030,322,020,000,350,39
w II roku0,650,000,970,812,120,160,06
w III roku0,890,000,931,492,140,33
w IV roku0,550,932,392,262,50
w V roku0,670,640,892,99
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Sport - AWFiS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,6320,66
absolwenci z roku 201614,0023,07
absolwenci z roku 201720,2434,69
absolwenci z roku 201817,3821,83
absolwenci z roku 201920,3526,06
absolwenci z roku 202018,178,11
absolwenci z roku 202112,5623,33
absolwenci z roku 20223,333,60
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sport - AWFiS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201471,1%26,7%11,1%
abs. z roku 201647,4%21,1%15,8%
abs. z roku 201729,4%11,8%5,9%
abs. z roku 201833,3%27,8%5,6%
abs. z roku 201929,2%16,7%4,2%
abs. z roku 202036,8%31,6%15,8%
abs. z roku 202125,0%5,0%5,0%
abs. z roku 202264,3%35,7%21,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Sport - AWFiS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca46,7%40,8%19,6%22,7%17,0%34,2%9,6%41,7%
umowa o pracę18,1%18,9%10,3%19,4%13,5%22,8%0,4%26,2%
samo­zatrudnienie9,4%12,3%5,9%4,2%1,7%11,8%4,2%11,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sport - AWFiS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 447 zł2 561 zł2 487 zł2 311 zł1 663 zł3 448 zł1 014 zł2 320 zł
w II roku2 046 zł2 611 zł1 493 zł2 405 zł2 204 zł3 062 zł2 697 zł
w III roku2 431 zł2 921 zł1 957 zł2 487 zł2 781 zł4 498 zł
w IV roku2 489 zł3 876 zł2 492 zł3 709 zł4 436 zł
w V roku2 916 zł3 848 zł3 897 zł5 188 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sport - AWFiS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 975 zł3 646 zł2 460 zł2 251 zł3 284 zł3 462 zł
w II roku2 242 zł2 732 zł2 567 zł4 411 zł2 298 zł4 201 zł
w III roku2 455 zł3 348 zł2 610 zł3 327 zł2 914 zł6 110 zł
w IV roku2 680 zł4 525 zł4 084 zł3 667 zł3 833 zł
w V roku3 243 zł3 844 zł3 493 zł4 907 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sport - AWFiS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,320,510,470,380,310,640,190,31
w II roku0,480,540,300,380,360,510,34
w III roku0,540,620,410,400,450,66
w IV roku0,520,770,470,570,65
w V roku0,560,680,710,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AWFiS, Sport (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
tel. 58 554 71 21
Informator dla kandydatów

Polityka Prywatności