dlamaturzysty.info

Kierunek Malarstwo

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

I etap

Forma

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny składający się następujących przedmiotów:

  • rysunek - studium postaci, (0-45 pkt)
  • malarstwo - studium martwej natury, (0-45 pkt)
  • kompozycja - przedstawienie za pomocą środków plastycznych własnej interpretacji postawionego problemu,(0-30 pkt)
  • punktacja etapu I (max) - 120 pkt

Konkursowy egzamin wstępny na jednolite studia magisterskie jest liczony w skali 150 punktów, gdzie 150 stanowi maksymalną liczbę punktów, 76 minimalną. Ocenie podlega każdy z przedmiotów egzaminu wstępnego w I etapie - egzaminie praktycznym, za który kandydat może otrzymać maksymalnie 120 punktów. Kandydat musi otrzymać z każdego przedmiotu egzaminu praktycznego ocenę pozytywną . Uzyskanie zera punktów, z któregokolwiek przedmiotu lub nieprzystąpienie do egzaminu z któregokolwiek przedmiotu I części egzaminu skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.

II etap

Forma

Autoprezentacja wraz z przeglądem prac plastycznych/domowych

II etap egzaminu składa się z dwóch części:

  • Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. Autoprezentacja - jej celem jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dyscypliny plastyki, jak również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film.
  • Prace plastyczne/domowe - samodzielnie wykonane prace malarskie, rysunkowe, szkice, fotografie, prace multimedialne - podpisane imieniem i nazwiskiem, nieprzekraczające 20 sztuk.

W II etapie egzamin wstępnego kandydat może otrzymać maksymalnie 30 punktów. Za autoprezentację wraz z przeglądem prac plastycznych/domowych, kandydat musi otrzymać ocenę pozytywną . Uzyskanie zera punktów z przedmiotu II części egzaminu lub nieprzystąpienie do egzaminu w części II skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.
Minimalna liczba punktów do zaliczenia w całości egzaminu wstępnego w części I i części II wynosi 76 punktów.

Dodatkowe informacje o kierunku Malarstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena wyróżniająca, data: 2017-09-07
Strona www uczelni:
asp.katowice.pl

Przykłady zawodów

Artysta malarz
Maluje portrety, pejzaże, martwą naturę, kompozycje abstrakcyjne itd., nakładając farby za pomocą pędzla, szpachli, piórka, węgla, ołówka na płaszczyzny z papieru, płótna, drewna, tynku, ceramiki, szkła; realizuje własne zamierzenia twórcze różnymi technikami malarskimi, jak: akwarela, gwasz, collage, olej, pastel, tempera, fresk; w zależności od przeznaczenia i skali malarstwa uprawia jedną z jego form: malarstwo monumentalne, dekoracyjne, sztalugowe, książkowe, miniaturowe lub zdobnicze; eksponuje własne dzieła na wystawach i konkursach; uczestniczy w plenerach malarskich.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201411
rok 201511
rok 201616
rok 201710
rok 201813
rok 201912
Liczba absolwentów
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201518,2%
absolwenci z roku 201625,0%
absolwenci z roku 201730,0%
absolwenci z roku 201823,1%
absolwenci z roku 201925,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku22,0%23,5%3,1%1,7%25,6%13,2%
w II roku3,0%17,4%4,2%3,3%14,7%
w III roku9,1%7,6%4,7%8,3%
w IV roku9,8%9,8%6,8%
w V roku4,5%0,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku2,533,110,410,215,123,15
w II roku0,433,470,680,722,88
w III roku1,461,661,061,59
w IV roku1,981,992,38
w V roku1,090,21
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,7011,44
absolwenci z roku 20157,2013,11
absolwenci z roku 201611,7911,00
absolwenci z roku 20173,2015,11
absolwenci z roku 20188,677,22
absolwenci z roku 20199,008,80
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201463,6%45,5%0,0%
abs. z roku 201572,7%36,4%9,1%
abs. z roku 201656,2%50,0%0,0%
abs. z roku 2017100,0%50,0%0,0%
abs. z roku 201876,9%53,8%7,7%
abs. z roku 201958,3%33,3%16,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca51,5%36,4%39,6%69,2%35,3%37,5%
umowa o pracę38,6%17,4%36,5%29,2%29,5%13,2%
samo­zatrudnienie0,0%6,8%0,0%0,0%0,6%6,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 422 zł1 066 zł1 920 zł1 587 zł1 555 zł1 939 zł
w II roku1 528 zł1 738 zł2 207 zł2 014 zł3 421 zł
w III roku1 655 zł2 189 zł2 347 zł2 037 zł
w IV roku2 032 zł2 247 zł1 913 zł
w V roku2 407 zł2 791 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 709 zł1 314 zł2 038 zł1 860 zł2 340 zł2 723 zł
w II roku1 736 zł1 908 zł2 318 zł2 329 zł3 413 zł
w III roku1 938 zł2 244 zł2 216 zł2 569 zł
w IV roku2 399 zł2 483 zł2 136 zł
w V roku2 871 zł3 549 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,390,230,440,350,320,31
w II roku0,370,370,480,430,68
w III roku0,370,460,480,42
w IV roku0,440,440,37
w V roku0,480,52
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności