dlamaturzysty.info

Obrona cywilna

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej).

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.uns.lodz.pl/strefa-kandydata
Dodatkowe informacje o kierunku Obrona cywilna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Specjalność Obrona cywilna powstała z myślą o pracownikach administracji publicznej odpowiadających za ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz współdziałanie w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, a także usuwanie ich skutków.

Nadrzędny cel specjalności to zapoznanie studentów z systemem funkcjonowania i procesem transformacji obrony cywilnej w Polsce. Tematyka zajęć oparta jest o najważniejsze regulacje prawne w dziedzinie obrony cywilnej.

Student otrzymuje uporządkowaną i gruntowną wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez podmioty odpowiadające za zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej i przedsiębiorstwach prywatnych.

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak.:

 • Obrona cywilna w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Organizacja bezpieczeństwa lokalnego;
 • Ostrzeganie ludności o zagrożeniach i alarmowanie;
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych;
 • Zadania obronne realizowane przez pracodawcę;
 • System kierowania obroną cywilną państwa;
 • Zadania formacji obrony cywilnej;

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy we wszystkich komórkach i szczeblach zarządzania kryzysowego i ratownictwa, w szczególności zaś w:

 • Jednostkach administracji publicznej;
 • Jednostkach samorządu terytorialnego;
 • Policji;
 • Państwowej Straży Pożarnej;
 • Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • Formacjach Obrony Cywilnej;
 • Organizacjach prowadzących działania ratownicze (ratownictwo górskie, wodne, morskie);
 • Przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych;
Służbach likwidujących zagrożenia spowodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi.
Polityka Prywatności