dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Europeistyka

przedmioty
1 spośród:matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
oraz jednolite studia magisterskie

 

  • Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, z wyjątkiem kierunków: gospodarka przestrzenna, logistyka międzynarodowa, towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, gdzie studia  trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
  • Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

1. Zasady przyjęć na studia:

  • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, mogą kandydować na nieograniczoną liczbę kierunków,  zgodnie z wymaganiami określonymi w poniższej tabeli, przy czym kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek. Kandydat zobowiązany jest uporządkować kierunki studiów w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej wg indywidualnych priorytetów. Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne
    z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.
  • Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie wyników z egzaminu  maturalnego

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
uek.krakow.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności