dlamaturzysty.info

Kierunek Europeistyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Przeliczanie punktów

– Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).

– Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej traktowane są jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:

 • liczbę punktów uzyskaną na poziomie podstawowym, wyrażoną w procentach mnoży się przez współczynnik 0,6;
 • liczbę punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym, wyrażoną w procentach przelicza się na punkty kwalifikacyjne wg proporcji 1:1.

Przykład:

poziom podstawowy  90% → 90×0,6 = 54 pkt.

poziom rozszerzony  72 %→72 pkt.

Z uzyskaną łączną liczbą punktów z trzech przedmiotów kandydaci wchodzą na listy kierunkowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

Dodatkowe informacje o kierunku Europeistyka
Europeistyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Studia na kierunku Europeistyka (I i II stopnia) posiadają charakter interdyscyplinarnych studiów nad ponadnarodowymi i międzyrządowymi politykami i procesami europejskimi zachodzącymi w ramach instytucji europejskich, a także studiów porównawczych nad historycznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym rozwojem nowożytnych społeczeństw europejskich. Szczególny nacisk w programie studiów na kierunku Europeistyka położony jest na zdobycie przez studentów specjalistycznej wiedzy o Unii Europejskiej i europejskich procesach integracyjnych, zwłaszcza procesu adaptacji acquis communautaire do polskiego życia publicznego.

W efekcie studia będą kształcić absolwentów charakteryzujących się zdolnością samodzielnego, krytycznego myślenia, analizowania i rozumienia zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych. Tacy absolwenci znajdą się w korzystnym położeniu na szybko zmieniającym się rynku pracy. Studia europeistyczne oferują specjalistyczne przygotowanie w zakresie integracji europejskiej i funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, dzięki któremu ich absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, edukacji, mediach, organizacjach pozarządowych, firmach handlowych oraz szybko powstających i rozwijających się w Polsce instytucjach  pracujących na potrzeby NATO i współpracujących z Unią Europejską.

Integracja Polski z Unią Europejską to szeroka dziedzina, dzięki poznaniu której student zapozna się z problematyką przystąpienia Polski do UE ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania funduszy przedakcesyjnych, programów pomocowych oraz sposobami ich pozyskiwania przez polskie firmy i instytucje oraz grupy społeczne. Zarówno gospodarka polska, jak i europejska, będzie poddana sukcesywnym zmianom i przekształceniom wynikającym z pogłębiania się integracji oraz postępującego procesu globalizacji. Stwarza to kolejne wyzwania dla społeczeństw europejskich. W tym kontekście posiadane przez Polskę zasoby ludzkie są wyznacznikiem dla pozycji kraju
w strukturach Unii Europejskiej.

Pogłębienie zagadnień teoretycznych pozwoli absolwentowi w wykorzystać wiedzę dotyczącą funkcjonowania skomplikowanej struktury jaką jest Unia Europejska w praktyce. Absolwent zdobędzie umiejętności rozumienia politycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów  działania Unii Europejskiej. Pozwoli mu to na właściwe pojęcie i przyswojenie zasad funkcjonowania otaczającego środowiska, a przede wszystkim możliwość wpływania na procesy zachodzące w otaczającym go świecie.

Wymienione wyżej zagadnienia i przedstawiona problematyka zostały przygotowane bardzo wyczerpująco i szczegółowo, a przede wszystkim z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb rynku i dynamiki integracji europejskiej. Wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej powoduje, że  administracja państwowa i samorządowa potrzebuje i będzie potrzebować specjalistów z zakresu problematyki europejskiej. Absolwenci kierunku Europeistyka z pewnością spełnią wymagania stawiane przez wymienione instytucje oraz będą przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach i organach decyzyjnych Unii Europejskiej. Organizacje krajowe    i międzynarodowe poszukują specjalistów w omawianym zakresie co stwarza szanse na znalezienie ciekawej i atrakcyjnej pod każdym względem pracy oraz rozpoczęcia lub kontynuowania kariery zawodowej.

Absolwent kierunku będzie mógł pracować w:

 • administracji centralnej i samorządowej,
 • instytucjach europejskich,
 • firmach konsultingowych,
 • placówkach informacyjnych,
 • placówkach kulturalnych,
 • wydawnictwach,
 • środkach masowego przekazu,
 • przedsiębiorstwach krajowych funkcjonujących na rynkach europejskich,
 • przedsiębiorstwach europejskich,
 • instytucjach uczestniczących w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy strukturalnych i pomocowych,
 • Centrach Informacji Europejskiej.
Strona www uczelni:
uek.krakow.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Europeistyka UEK

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201466
rok 201536
rok 201636
rok 201718
rok 201829
rok 201918
Liczba absolwentów
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201594,4%
absolwenci z roku 201691,7%
absolwenci z roku 201772,2%
absolwenci z roku 201869,0%
absolwenci z roku 201961,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,9%75,0%
absolwenci z roku 201686,1%75,0%
absolwenci z roku 201772,2%50,0%
absolwenci z roku 201865,5%3,4%
absolwenci z roku 201961,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,8%2,1%0,5%3,7%3,2%7,9%
w II roku1,2%0,0%0,0%0,9%1,7%
w III roku2,9%2,8%1,2%5,1%
w IV roku4,7%1,6%2,8%
w V roku3,1%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,130,180,040,710,362,04
w II roku0,130,000,000,190,22
w III roku0,410,320,220,91
w IV roku0,800,620,90
w V roku0,760,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,7121,07
absolwenci z roku 201522,4725,45
absolwenci z roku 201618,3320,32
absolwenci z roku 201710,249,87
absolwenci z roku 20186,368,39
absolwenci z roku 20195,145,91
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201437,9%27,3%4,6%
abs. z roku 201519,4%16,7%0,0%
abs. z roku 201630,6%27,8%0,0%
abs. z roku 201761,1%61,1%0,0%
abs. z roku 201862,1%44,8%10,3%
abs. z roku 201972,2%55,6%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca25,4%8,6%24,5%50,9%44,8%43,1%
umowa o pracę18,2%7,9%22,0%49,1%28,7%31,5%
samo­zatrudnienie3,8%0,0%0,0%0,0%6,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 984 zł1 364 zł2 355 zł2 506 zł2 571 zł2 078 zł
w II roku2 372 zł1 557 zł2 604 zł3 153 zł3 565 zł
w III roku3 205 zł2 526 zł3 765 zł4 206 zł
w IV roku3 955 zł3 092 zł4 377 zł
w V roku4 838 zł4 156 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 395 zł1 591 zł2 536 zł2 510 zł3 058 zł2 438 zł
w II roku2 470 zł1 717 zł2 954 zł3 503 zł3 533 zł
w III roku3 424 zł2 667 zł4 143 zł4 737 zł
w IV roku4 144 zł3 191 zł4 585 zł
w V roku5 031 zł3 879 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,500,370,550,550,500,39
w II roku0,590,440,550,670,67
w III roku0,770,600,740,83
w IV roku0,900,690,82
w V roku1,010,84
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UEK, Europeistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności