dlamaturzysty.info

Kierunek Marketing i komunikacja rynkowa

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Przeliczanie punktów

– Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).

– Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej traktowane są jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:

  • liczbę punktów uzyskaną na poziomie podstawowym, wyrażoną w procentach mnoży się przez współczynnik 0,6;
  • liczbę punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym, wyrażoną w procentach przelicza się na punkty kwalifikacyjne wg proporcji 1:1.

Przykład:

poziom podstawowy  90% → 90×0,6 = 54 pkt.

poziom rozszerzony  72 %→72 pkt.

Z uzyskaną łączną liczbą punktów z trzech przedmiotów kandydaci wchodzą na listy kierunkowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

Dodatkowe informacje o kierunku Marketing i komunikacja rynkowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-12-12
Strona www uczelni:
uek.krakow.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Marketing i komunikacja rynkowa

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Marketing i komunikacja rynkowa - UEK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2017102
rok 2018119
rok 2019174
Liczba absolwentów
UEK, Marketing i komunikacja rynkowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Marketing i komunikacja rynkowa - UEK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201768,6%
absolwenci z roku 201862,2%
absolwenci z roku 201957,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UEK, Marketing i komunikacja rynkowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Marketing i komunikacja rynkowa - UEK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201761,7%47,0%
absolwenci z roku 201858,0%12,6%
absolwenci z roku 201952,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UEK, Marketing i komunikacja rynkowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Marketing i komunikacja rynkowa - UEK, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,0%3,8%2,7%
w II roku0,4%1,4%
w III roku4,4%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UEK, Marketing i komunikacja rynkowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Marketing i komunikacja rynkowa - UEK, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,150,640,46
w II roku0,140,29
w III roku1,33
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UEK, Marketing i komunikacja rynkowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Marketing i komunikacja rynkowa - UEK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201710,4410,75
absolwenci z roku 20186,478,44
absolwenci z roku 20192,353,39
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UEK, Marketing i komunikacja rynkowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UEK, Marketing i komunikacja rynkowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Marketing i komunikacja rynkowa - UEK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201755,9%48,1%3,9%
abs. z roku 201861,3%46,2%10,1%
abs. z roku 201963,2%48,3%9,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UEK, Marketing i komunikacja rynkowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UEK, Marketing i komunikacja rynkowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEK, Marketing i komunikacja rynkowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Marketing i komunikacja rynkowa - UEK, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca42,9%49,2%50,5%
umowa o pracę37,0%37,4%36,7%
samo­zatrudnienie2,6%8,7%6,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UEK, Marketing i komunikacja rynkowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UEK, Marketing i komunikacja rynkowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEK, Marketing i komunikacja rynkowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Marketing i komunikacja rynkowa - UEK, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 745 zł2 859 zł3 052 zł
w II roku3 491 zł3 622 zł
w III roku4 059 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UEK, Marketing i komunikacja rynkowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Marketing i komunikacja rynkowa - UEK, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 031 zł3 096 zł3 468 zł
w II roku3 852 zł3 661 zł
w III roku4 386 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UEK, Marketing i komunikacja rynkowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Marketing i komunikacja rynkowa - UEK, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,610,580,58
w II roku0,720,68
w III roku0,77
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UEK, Marketing i komunikacja rynkowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności