dlamaturzysty.info

Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Przeliczanie punktów

– Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).

– Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej traktowane są jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:

  • liczbę punktów uzyskaną na poziomie podstawowym, wyrażoną w procentach mnoży się przez współczynnik 0,6;
  • liczbę punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym, wyrażoną w procentach przelicza się na punkty kwalifikacyjne wg proporcji 1:1.

Przykład:

poziom podstawowy  90% → 90×0,6 = 54 pkt.

poziom rozszerzony  72 %→72 pkt.

Z uzyskaną łączną liczbą punktów z trzech przedmiotów kandydaci wchodzą na listy kierunkowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

Dodatkowe informacje o kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-04-21
Międzynarodowe stosunki gospodarcze to dziedzina naukowa powstała na bazie teorii ekonomii i polityki gospodarczej w skali gospodarki światowej oraz elementów związanych ze globalnymi stosunkami polityczno - społecznymi między różnymi krajami . Przedmiotem zainteresowania tej dziedziny są procesy globalizacji, internacjonalizacji gospodarki światowej, handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji ekonomicznej, międzynarodowe stosunki finansowe, międzynarodowe negocjacje gospodarcze , funkcjonowanie międzynarodowych instytucji gospodarczych i firm na rynkach międzynarodowych.

Proces studiowania na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ma charakter interdyscyplinarny, chociaż istota problematyki wykładów, ćwiczeń i seminariów skoncentrowana jest na procesach i zjawiskach sensu stricto ekonomicznych zarówno w skali globalnej , makroekonomicznej jak i mikroekonomicznej.
Strona www uczelni:
uek.krakow.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Międzynarodowe stosunki gospodarcze UEK

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014247
rok 2015213
rok 2016254
rok 2017267
rok 2018269
rok 2019184
Liczba absolwentów
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201580,0%
absolwenci z roku 201672,4%
absolwenci z roku 201777,1%
absolwenci z roku 201869,5%
absolwenci z roku 201964,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,9%66,7%
absolwenci z roku 201667,7%56,3%
absolwenci z roku 201774,2%56,5%
absolwenci z roku 201867,0%10,4%
absolwenci z roku 201962,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku2,5%1,3%1,0%0,7%0,8%1,4%
w II roku1,2%0,4%1,2%0,4%0,3%
w III roku1,9%1,3%1,0%1,6%
w IV roku1,7%1,3%1,1%
w V roku2,2%0,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,220,140,150,150,150,28
w II roku0,140,060,210,100,08
w III roku0,270,220,170,30
w IV roku0,360,340,15
w V roku0,410,13
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,5018,30
absolwenci z roku 201511,7713,67
absolwenci z roku 201612,6013,93
absolwenci z roku 20179,169,97
absolwenci z roku 20188,008,82
absolwenci z roku 20193,034,07
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201439,3%32,8%4,1%
abs. z roku 201553,8%45,8%4,6%
abs. z roku 201643,4%37,0%3,6%
abs. z roku 201754,7%47,2%4,1%
abs. z roku 201847,6%38,7%3,3%
abs. z roku 201938,0%30,4%0,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca24,3%36,5%31,8%41,7%34,5%25,5%
umowa o pracę19,3%31,5%27,9%36,3%27,9%21,7%
samo­zatrudnienie3,6%2,9%1,8%2,6%3,1%0,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 427 zł2 707 zł3 141 zł3 359 zł3 182 zł3 081 zł
w II roku3 120 zł3 588 zł4 081 zł4 127 zł3 951 zł
w III roku3 854 zł4 439 zł4 805 zł5 108 zł
w IV roku4 868 zł5 139 zł5 716 zł
w V roku5 812 zł6 161 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 557 zł2 911 zł3 350 zł3 668 zł3 449 zł3 492 zł
w II roku3 246 zł3 657 zł4 153 zł4 412 zł4 279 zł
w III roku3 957 zł4 469 zł4 904 zł5 261 zł
w IV roku4 970 zł5 173 zł5 766 zł
w V roku5 958 zł6 167 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,630,680,770,750,670,61
w II roku0,800,860,920,860,76
w III roku0,950,990,990,99
w IV roku1,121,061,10
w V roku1,251,19
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UEK, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności