Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna

przedmioty
1 spośród:matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać od 0 do 100 punktów. Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi: 200 punktów.


W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w ramach tzw. "nowej matury" uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego.

Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:

1) jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie podstawowym to uzyskaną przez niego liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6,

2) jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie rozszerzonym, to w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.

2. W przypadku gdy język obcy i matematyka zdawane są na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe) bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: http://nowa.uek.krakow.pl/

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności