dlamaturzysty.info

Kierunek Gospodarka i administracja publiczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Przeliczanie punktów

– Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).

– Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej traktowane są jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:

  • liczbę punktów uzyskaną na poziomie podstawowym, wyrażoną w procentach mnoży się przez współczynnik 0,6;
  • liczbę punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym, wyrażoną w procentach przelicza się na punkty kwalifikacyjne wg proporcji 1:1.

Przykład:

poziom podstawowy  90% → 90×0,6 = 54 pkt.

poziom rozszerzony  72 %→72 pkt.

Z uzyskaną łączną liczbą punktów z trzech przedmiotów kandydaci wchodzą na listy kierunkowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

Dodatkowe informacje o kierunku Gospodarka i administracja publiczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena wyróżniająca, data: 2018-06-07
Kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna to nowatorskie przedsięwzięcie Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, stanowiące zwieńczenie wieloletniej działalności dydaktycznej i naukowej. Został stworzony w celu kształcenia ekonomistów dla szeroko rozumianego sektora publicznego. Wyróżnia go nowoczesny i zarazem unikatowy w skali kraju program nauczania, gwarantujący zdobycie gruntownej wiedzy oraz umiejętności, stwarzający korzystne warunki dla kształtowania kariery zawodowej i osobistego rozwoju. Stąd, obok szeregu specjalistycznych przedmiotów z zakresu ekonomii, prawa i zarządzania, przewiduje znaczącą liczbę zajęć z przedmiotów kształcenia podstawowego i ogólnego, w tym języków obcych.

Istotny walor studiom na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna, przydaje kształcenie profilowane, w ramach którego istnieje możliwość wyboru bloków przedmiotów specjalizacji zawodowych, a także przygotowywania prac dyplomowych osadzonych w praktyce gospodarczej i społecznej.
Strona www uczelni:
uek.krakow.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Gospodarka i administracja publiczna UEK

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna - UEK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201485
rok 201568
rok 201686
rok 2017101
rok 201884
rok 201969
Liczba absolwentów
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna - UEK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201597,1%
absolwenci z roku 201693,0%
absolwenci z roku 201793,1%
absolwenci z roku 201888,1%
absolwenci z roku 201984,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna - UEK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201592,6%82,4%
absolwenci z roku 201691,9%89,5%
absolwenci z roku 201791,1%83,2%
absolwenci z roku 201888,1%8,3%
absolwenci z roku 201982,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,4%0,5%1,5%1,9%1,1%2,5%
w II roku0,3%0,9%1,6%1,0%1,2%
w III roku2,7%0,7%3,9%6,0%
w IV roku2,6%1,2%3,1%
w V roku2,5%0,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,040,080,220,240,190,35
w II roku0,030,130,260,120,22
w III roku0,420,120,811,10
w IV roku0,650,360,67
w V roku0,770,17
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna - UEK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,7019,64
absolwenci z roku 201517,6519,69
absolwenci z roku 201619,0620,08
absolwenci z roku 201715,7817,82
absolwenci z roku 20186,2411,61
absolwenci z roku 20191,883,90
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna - UEK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201444,7%37,6%3,5%
abs. z roku 201536,8%32,4%0,0%
abs. z roku 201631,4%26,7%0,0%
abs. z roku 201740,6%31,7%2,0%
abs. z roku 201867,9%42,9%2,4%
abs. z roku 201958,0%37,7%1,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca28,1%22,2%18,3%23,2%41,5%34,9%
umowa o pracę24,1%20,3%15,4%18,4%28,6%28,3%
samo­zatrudnienie1,2%0,0%0,0%1,1%2,0%1,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna - UEK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 253 zł2 273 zł1 847 zł2 076 zł2 118 zł2 054 zł
w II roku3 037 zł3 137 zł2 264 zł3 072 zł3 121 zł
w III roku3 595 zł4 073 zł3 441 zł3 798 zł
w IV roku4 116 zł4 937 zł4 254 zł
w V roku4 879 zł5 621 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna - UEK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 516 zł2 518 zł1 918 zł2 587 zł2 780 zł2 757 zł
w II roku3 154 zł3 221 zł2 504 zł3 165 zł3 466 zł
w III roku3 795 zł4 203 zł3 665 zł4 025 zł
w IV roku4 297 zł4 900 zł4 485 zł
w V roku4 964 zł5 523 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,580,560,440,470,470,41
w II roku0,740,750,520,670,63
w III roku0,850,920,720,76
w IV roku0,921,030,84
w V roku1,011,09
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UEK, Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności