dlamaturzysty.info

Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
matematyka
1 spośród:język polski
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Sposób przeliczania punktów w rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia

Dla nowej matury:
podstawą kwalifikacji są wyniki matury (punkty procentowe) przeliczone na punkty kwalifikacyjne w ten sposób, że:
  • punkty procentowe z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym: każdy punkt procentowy równa się 0,5 punktu kwalifikacyjnego.
Przykład: wynik maturalny na poziomie podstawowym 100% = 50 punktów kwalifikacyjnych.
  • punkty procentowe z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym: każdy punkt procentowy równa się 1 punkt kwalifikacyjny.
Przykład: wynik maturalny na poziomie rozszerzonym 100% = 100 punktów kwalifikacyjnych
  • Wyniki uzyskane przez absolwentów klas dwujęzycznych w części pisemnej z języka obcego zdawanego na poziomie klas dwujęzycznych mnoży się przez 1.5.
  • w razie umieszczenia w świadectwie dojrzałości osobnej oceny z poziomu podstawowego i rozszerzonego, dla każdego przedmiotu wybiera się wynik wyższy po przeliczeniu według zasady: każdy punkt procentowy na poziomie podstawowym jest równy 0,5 punktu kwalifikacyjnego, a na poziomie rozszerzonym jest równy 1 punktowi kwalifikacyjnemu.
  • dla kandydatów na studia prowadzone w języku obcym zasadę identyczną jak dla kandydatów na studia w języku polskim stosuje się do przedmiotów kwalifikacyjnych innych niż języki obce, a punkty za język obcy nalicza się tylko, jeśli na egzaminie maturalnym zdawali język, w jakim mają być prowadzone studia i tylko za poziom rozszerzony według zasady 1 punkt kwalifikacyjny za jeden punkt procentowy; tych kandydatów nie dotyczy możliwość przedstawiona w punkcie c) (w odniesieniu do żadnego przedmiotu)
Dodatkowe informacje o kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studiów licencjackich powinien posiadać wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych warunkujących uzyskanie określonych umiejętności praktycznych. Powinien być przygotowany do opracowania programów działania przedsiębiorstw oraz wdrażania i kontroli ich realizacji w sytuacji postępującego umiędzynarodowienia działalności gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych. Nabyta wiedza powinna umożliwić sprawne rozwiązywanie problemów zawodowych i stworzyć umiejętność gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Istotnym rezultatem kształcenia powinna być umiejętność pracy zespołowej.

Absolwent studiów I stopnia powinien znać przynajmniej dwa języki obce (w tym, zalecany język angielski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania. Absolwent kierunku powinien być przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz menedżerskich średniego szczebla w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą oraz w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
Strona www uczelni:
www.ue.wroc.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Międzynarodowe stosunki gospodarcze UEW

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014175
rok 2015162
rok 2016149
rok 2017126
rok 2018154
rok 2019161
Liczba absolwentów
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,7%
absolwenci z roku 201687,9%
absolwenci z roku 201783,3%
absolwenci z roku 201878,6%
absolwenci z roku 201981,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201579,7%64,2%
absolwenci z roku 201682,5%65,7%
absolwenci z roku 201781,0%58,7%
absolwenci z roku 201876,0%52,6%
absolwenci z roku 201980,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,4%2,4%1,0%1,0%0,8%1,3%
w II roku0,6%2,2%0,7%0,4%1,1%
w III roku2,3%2,6%2,5%1,9%
w IV roku2,1%2,4%2,5%
w V roku1,2%2,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,120,360,120,180,150,22
w II roku0,060,590,110,050,22
w III roku0,410,570,440,47
w IV roku0,540,960,78
w V roku0,340,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,2519,51
absolwenci z roku 201515,1017,71
absolwenci z roku 201613,1317,45
absolwenci z roku 201711,2714,35
absolwenci z roku 20189,9912,82
absolwenci z roku 20193,884,86
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201443,4%37,1%0,6%
abs. z roku 201548,0%38,7%1,9%
abs. z roku 201650,3%30,9%4,0%
abs. z roku 201750,0%33,3%3,2%
abs. z roku 201851,9%35,7%3,2%
abs. z roku 201954,7%39,1%3,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca29,7%30,1%29,8%29,9%30,4%36,5%
umowa o pracę27,4%25,9%20,3%22,3%21,6%26,0%
samo­zatrudnienie0,1%0,6%2,9%2,6%2,2%3,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 904 zł2 470 zł2 428 zł2 258 zł2 355 zł2 622 zł
w II roku3 285 zł3 222 zł3 056 zł3 688 zł3 442 zł
w III roku4 051 zł4 053 zł3 938 zł4 231 zł
w IV roku4 861 zł5 020 zł4 885 zł
w V roku5 824 zł5 991 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 307 zł2 783 zł3 010 zł2 916 zł3 031 zł3 231 zł
w II roku3 458 zł3 440 zł3 204 zł3 986 zł4 230 zł
w III roku4 201 zł4 235 zł4 132 zł4 578 zł
w IV roku4 986 zł5 322 zł5 065 zł
w V roku5 901 zł6 244 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,750,600,570,490,480,50
w II roku0,830,740,680,740,65
w III roku0,960,890,820,80
w IV roku1,061,030,94
w V roku1,201,15
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UEW, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności