aplikacja Matura google play app store

Kierunek Farmacja

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka

Przeliczanie punktów rankingowych

NOWA MATURA (zdawana w Polsce od 2005 roku do teraz)

Poziom rozszerzony:

1% = 1 pkt (na kierunkach: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny i Farmacja)

1% = 2 pkt (na kierunkach: Analityka Medyczna, Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Higiena Stomatologiczna, Kosmetologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne)


Poziom podstawowy:

1% = 1 pkt (na kierunkach: Analityka Medyczna, Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Higiena Stomatologiczna, Kosmetologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne)

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji/kryteria_przyjec
Dodatkowe informacje o kierunku Farmacja

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-10-10

Studia na kierunku Farmacja trwają 5,5 roku (11 semestrów).

Jedenasty semestr to półroczna praktyka podyplomowa.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowymagistra farmacji.

Kształcenie prowadzone jest w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (płatnym).

Sylwetka absolwenta.

Absolwent posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Jest przygotowany do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do pracy w: aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, oraz hurtowniach farmaceutycznych; przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu, eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych; zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne; jednostkach kontrolno – pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej; zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, instytutach naukowo – badawczych.

Plusy i minusy studiowania kierunku Farmacja

farmacja - DALL·E 2024-02-28 12.34.43
Obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję

Studiowanie farmacji jest atrakcyjną opcją dla wielu osób zainteresowanych naukami ścisłymi i pragnących pracować w sektorze zdrowia. Kierunek ten oferuje możliwość przyczyniania się do poprawy zdrowia i dobrostanu ludzi, ale jak każda dziedzina, ma swoje specyficzne plusy i minusy.

Plusy

 1. Wysoki popyt na rynku pracy: Farmaceuci są potrzebni w wielu sektorach, włączając apteki społeczne, szpitale, przemysł farmaceutyczny, oraz dziedzinę badań i rozwoju, co zapewnia stabilność zatrudnienia.
 2. Konkurencyjne wynagrodzenie: Zawód farmaceuty często wiąże się z atrakcyjnym wynagrodzeniem i pakietami świadczeń, odzwierciedlającymi ich wysokie kwalifikacje i odpowiedzialność.
 3. Możliwość bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi: Farmaceuci odgrywają kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej, doradzając pacjentom w zakresie stosowania leków i prowadzenia zdrowego trybu życia.
 4. Wszechstronność kariery: Studia farmaceutyczne otwierają drzwi do różnorodnych ścieżek kariery, od pracy w aptece, poprzez przemysł farmaceutyczny, badania kliniczne, do edukacji i administracji.
 5. Rozwój osobisty i zawodowy: Kierunek farmacja wymaga ciągłej nauki i aktualizacji wiedzy, co sprzyja rozwojowi osobistemu i zawodowemu.
 6. Zawód ceniony społecznie: Praca w dziedzinie farmacji jest postrzegana jako zawód zaufania publicznego i cieszy się wysokim szacunkiem.

Minusy

 1. Długi okres studiów i wymagająca ścieżka licencji: Aby zostać farmaceutą, konieczne jest ukończenie długotrwałych studiów oraz zdobycie licencji, co wymaga zdań egzaminów państwowych.
 2. Wysoki poziom stresu: Farmaceuci często pracują w szybkim tempie, obsługując dużą liczbę pacjentów i mając do czynienia z krytycznymi sytuacjami zdrowotnymi.
 3. Odpowiedzialność prawna: Błędy w wydawaniu leków mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i zdrowotnych.
 4. Wymóg ciągłego kształcenia: Farmaceuci muszą regularnie aktualizować swoją wiedzę, aby nadążyć za szybkimi zmianami w medycynie i farmakologii.
 5. Niezapewniona elastyczność czasu pracy: W niektórych środowiskach, jak apteki czy szpitale, farmaceuci mogą pracować w systemie zmianowym, w weekendy i święta.

Wybór studiów farmaceutycznych powinien być dobrze przemyślany, uwzględniając zarówno osobiste zainteresowania, jak i gotowość do przyjęcia wyzwań związanych z tym zawodem. Dla wielu, możliwość niesienia pomocy innym i wpływu na zdrowie publiczne przeważa nad potencjalnymi trudnościami.

AI + redakcja
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/wf/farmacja

Przykłady zawodów

Farmaceuta
Zajmuje się świadczeniem usług farmaceutycznych polegających na sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych, ocenie jakości leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych oraz wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach, działach farmacji szpitalnej i hurtowniach farmaceutycznych; odpowiada za sprawowanie opieki farmaceutycznej poprzez współpracę z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych.
Farmaceuta – specjalista analityki farmaceutycznej
Wykonuje badania i przeprowadza ocenę jakości produktów leczniczych, w tym prowadzi ewidencję i ocenę działań ubocznych i toksycznych leków; informuje i doradza w zakresie dostępności biologicznej leków i ich kumulacji, eliminacji z ustroju i możliwych interakcji z innymi lekami; podejmuje działania w zakresie monitorowania i kontrolowania działań niepożądanych leków.
Farmaceuta – specjalista bromatologii
Wykonuje badania i przeprowadza ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa żywności, sposobu żywienia i stanu odżywiania; podejmuje działania w zakresie określenia źródeł zatruć pokarmowych; odpowiada za ocenę żywności i stanu żywienia w procesie prowadzonego procesu badawczego.
Farmaceuta – specjalista farmacji aptecznej
Wykonuje czynności związane z przygotowaniem, przechowywaniem i dystrybucją produktów leczniczych i wyrobów medycznych; nadzoruje i prowadzi ewidencję wydawanych produktów leczniczych z grup: silnie działających i środków odurzających; kontroluje poprawność recept lekarskich; prowadzi dokumentację obrotu lekami; udziela informacji o lekach; organizuje pracę w aptece oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania następstwom nieprawidłowego stosowania leków.
Farmaceuta – specjalista farmacji klinicznej
Wykonuje badania i przeprowadza ocenę działania leków w ustroju, prowadzi ewidencję i ocenę działań ubocznych i toksycznych; informuje i sprawuje doradztwo w zakresie dostępności biologicznej leków i ich kumulacji, eliminacji z ustroju i możliwych interakcji oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiega chorobom jatrogennym.
Farmaceuta – specjalista farmacji przemysłowej
Stwierdza i poświadcza, że każda seria produktu leczniczego wytwarzanego na terytorium Polski została wyprodukowana i poddana kontroli zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodnie z dokumentacją, a w przypadku produktu leczniczego pochodzącego z innych krajów, że dla każdej serii produktu wykonano na terenie Polski pełną analizę jakościową i ilościową oraz że jakość produktu jest zgodna z wymaganiami jakościowymi określonymi w dokumentacji.
Farmaceuta – specjalista farmacji szpitalnej
Wykonuje czynności związane z przygotowaniem, przechowywaniem i wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych; nadzoruje i prowadzi ewidencję wydawanych produktów leczniczych z grup: silnie działających i środków odurzających; prowadzi dokumentację obrotu lekami; udziela informacji o lekach; organizuje pracę w aptece szpitalnej lub w dziale farmacji szpitalnej.
Farmaceuta – specjalista farmakologii
Wykonuje badania i przeprowadza eksperymenty farmakologiczne; odpowiada za opracowanie dokumentacji farmakologicznej dotyczącej danego środka, który ma być dopuszczony do obrotu.
Farmaceuta – specjalista leku roślinnego
Odpowiada za przygotowanie, wytwarzanie i kontrolę jakości leku roślinnego; podejmuje działania na rzecz zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku roślinnego; sporządza wyciągi z surowców roślinnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych.
Farmaceuta – specjalista mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej
Odpowiada za wykonywanie badań w zakresie biotechnologii i mikrobiologii w przemyśle, laboratoriach kontroli leków i laboratoriach przemysłowych; podejmuje działania na rzecz zapewnienia prawidłowego procesu prowadzania badań biotechnologicznych i mikrobiologicznych leków z wykorzystaniem sprzętu badawczego oraz dzięki znajomości zagadnień fizjologii, patofizjologii, mikrobiologii, immunologii, farmakokinetyki oraz chemii leków.
Farmaceuta – specjalista toksykologii
Odpowiada za przygotowanie oceny ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na czynniki chemiczne występujące w środowisku naturalnym i antropomorficznym, w środowisku pracy, w żywności, a także narażenia na leki i substancje uzależniające; podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w społeczeństwie poprzez uczestniczenie w akacjach społecznych promujących zdrowy styl życia i walkę z substancjami uzależniającymi.
Farmaceuta – specjalista zdrowia publicznego
Zajmuje się zawodowo ochroną, promowaniem i przywracaniem zdrowia populacji jako całości, a także podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa; odpowiada za kształtowanie polityki zdrowotnej w oparciu o współczesną wiedzę z dziedziny nauk medycznych, społecznych i zarządzania.
Farmaceuta – specjalista zdrowia środowiskowego
Odpowiada za wykonywanie badań dotyczących problemów zdrowia środowiskowego oraz dokonuje analizy w zakresie potencjalnych skutków zdrowotnych w następstwie narażenia na szkodliwe oddziaływanie środowiska; zajmuje się prowadzeniem szkoleń specjalistycznych oraz podejmuje działania na rzecz współpracy międzyresortowej i międzynarodowej w obszarze środowiskowego ryzyka zdrowotnego.
Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne
Kształci w zakresie nauk farmaceutycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania, przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań, uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/wf/farmacja

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Farmacja - UMB, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201578
rok 201674
rok 201772
rok 201872
rok 201972
rok 202078
rok 202175
rok 202283
Liczba absolwentów
UMB, Farmacja (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/wf/farmacja

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Farmacja - UMB, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 20156,4%
absolwenci z roku 20165,9%
absolwenci z roku 20178,3%
absolwenci z roku 20188,3%
absolwenci z roku 201913,9%
absolwenci z roku 20209,0%
absolwenci z roku 20218,0%
absolwenci z roku 20228,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMB, Farmacja (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/wf/farmacja

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UMB, studia jednolite magisterskie
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,1%2,5%2,0%2,4%2,5%2,8%0,6%0,7%
w II roku0,0%0,4%0,8%0,3%1,3%2,4%0,1%
w III roku0,6%0,2%1,3%0,1%2,1%0,9%
w IV roku0,6%0,2%2,5%0,9%3,0%
w V roku0,0%0,7%1,9%0,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMB, Farmacja (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMB, Farmacja (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UMB, studia jednolite magisterskie
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,170,290,260,310,450,480,090,11
w II roku0,000,050,120,040,210,400,05
w III roku0,100,040,270,020,340,15
w IV roku0,100,030,330,150,67
w V roku0,000,060,270,19
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMB, Farmacja (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMB, Farmacja (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/wf/farmacja

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Farmacja - UMB, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20151,372,26
absolwenci z roku 20161,091,65
absolwenci z roku 20171,973,10
absolwenci z roku 20183,002,44
absolwenci z roku 20191,832,52
absolwenci z roku 20202,282,88
absolwenci z roku 20210,440,77
absolwenci z roku 20220,771,03
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMB, Farmacja (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMB, Farmacja (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UMB, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201597,4%96,2%3,8%
abs. z roku 201694,8%94,0%5,3%
abs. z roku 201797,2%94,4%4,2%
abs. z roku 201893,1%93,1%4,2%
abs. z roku 201995,8%94,4%1,4%
abs. z roku 202094,9%92,3%1,3%
abs. z roku 202198,7%98,7%2,7%
abs. z roku 202296,4%92,8%4,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMB, Farmacja (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMB, Farmacja (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMB, Farmacja (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Farmacja - UMB, studia jednolite magisterskie
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca92,4%91,1%92,5%89,8%88,9%87,1%95,8%92,1%
umowa o pracę88,9%88,6%88,8%88,1%83,0%84,1%90,9%85,6%
samo­zatrudnienie2,8%2,6%3,9%1,7%1,2%0,4%1,0%3,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMB, Farmacja (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMB, Farmacja (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMB, Farmacja (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/wf/farmacja

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UMB, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 788 zł4 406 zł4 146 zł4 317 zł4 869 zł5 135 zł5 661 zł6 274 zł
w II roku4 507 zł5 326 zł4 679 zł5 325 zł5 686 zł6 053 zł7 043 zł
w III roku5 001 zł5 945 zł5 176 zł5 621 zł6 408 zł7 433 zł
w IV roku5 468 zł6 820 zł5 512 zł6 282 zł7 512 zł
w V roku5 710 zł7 212 zł6 042 zł7 232 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMB, Farmacja (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMB, Farmacja (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UMB, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 684 zł4 368 zł4 084 zł4 183 zł4 748 zł5 129 zł5 532 zł6 014 zł
w II roku4 304 zł5 322 zł4 672 zł5 085 zł5 511 zł6 113 zł6 871 zł
w III roku4 842 zł5 737 zł5 094 zł5 551 zł6 537 zł7 314 zł
w IV roku5 238 zł6 684 zł5 339 zł6 190 zł7 426 zł
w V roku5 547 zł6 904 zł5 744 zł6 974 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMB, Farmacja (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMB, Farmacja (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UMB, studia jednolite magisterskie
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,061,081,021,001,011,001,000,99
w II roku1,191,221,091,141,091,051,11
w III roku1,221,251,101,101,131,16
w IV roku1,251,351,051,131,15
w V roku1,211,311,051,17
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMB, Farmacja (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMB, Farmacja (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/wf/farmacja

Kryteria przyjęć:

» UMB - kierunki wg matury

Kontakt:

Biuro Promocji i Rekrutacji:
ul. Jana Kilińskiego 1
(lewe skrzydło Pałacu Branickich)
15-089 Białystok
tel. (85) 748 54 73, 85 748 54 72,
kom. 506 374 319


lekarski-2.png
Polityka Prywatności