aplikacja Matura google play app store

Kierunek Logopedia z fonoaudiologią

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka

Przeliczanie punktów rankingowych

NOWA MATURA (zdawana w Polsce od 2005 roku do teraz)

Poziom rozszerzony:

1% = 1 pkt (na kierunkach: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny i Farmacja)

1% = 2 pkt (na kierunkach: Analityka Medyczna, Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Higiena Stomatologiczna, Kosmetologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne)


Poziom podstawowy:

1% = 1 pkt (na kierunkach: Analityka Medyczna, Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Higiena Stomatologiczna, Kosmetologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne)

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji/kryteria_przyjec
Dodatkowe informacje o kierunku Logopedia z fonoaudiologią

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu diagnozowania, terapii i metod rehabilitacji głosu, mowy oraz słuchu. W szczególności posiada:

 • umiejętności diagnozowania, prowadzenia terapii i rehabilitacji zaburzeń głosu, mowy i słuchu,
 • umiejętności praktyczne kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia,
 • wiedzę lingwistyczną (o systemie językowym) i medyczną (anatomię, foniatrię, audiologię, neurologię, psychiatrię) w procesie komunikacji z otoczeniem,
 •  wiedzę psychologiczną (neuropsychologia, psycholingwistyka),
 • wiedzę pedagogiczną dającą podstawy postępowania terapeutycznego z dzieckiem i osobą dorosłą,
 • umiejętności do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju uczniów i zaspokajania ich szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania indywidualnego,
 • wiedzę niezbędną do współpracy z nauczycielami, psychologami, pedagogami i lekarzami różnych specjalności (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, psychiatrami, neurologami),
 • umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w zakresie ogólnym a także w procesie diagnostyczno-terapeutycznym,
 • umiejętności zawodowe spełniające europejskie standardy kształcenia logopedów, określone przez CPLOL (Comite Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopedes de L’Union Europeenne – Komitet Stałych Związków Ortofonistów-Logopedów Unii Europejskiej),
 • wiedzę w zakresie fizykoterapeutycznych metod rehabilitacyjnych wykonywanych w patologii głosu i mowy.

Absolwent powinien:

 • być przygotowany do pomocy dzieciom i/lub dorosłym mającym zaburzenia głosu i mowy,
 • mieć świadomość współodpowiedzialności za zdrowie pacjenta,
 • wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi,
 • prezentować postawy szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby ludzi, szczególnie osób niepełnosprawnych,
 • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o zdrowiu,
 • być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Logopedia z fonoaudiologią UMB

Przykłady zawodów

Logopeda
Prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej; zajmuje się korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem języka, profilaktyką i likwidowaniem zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie (różnego rodzaju czynnikami patologicznymi), a także rehabilitacją mowy po wypadkach i urazach.
Nauczyciel logopeda
Organizuje pomoc logopedyczną na terenie szkoły (placówki), zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy; prowadzi badania diagnostyczno-prognostyczne oraz zajęcia logopedyczne, mające na celu likwidację lub ograniczenie zakłóceń komunikacji językowej w zakresie mowy głośnej i pisma; prowadzi działania profilaktyczne oraz współpracuje z najbliższym środowiskiem dzieci i młodzieży, w celu osiągnięcia trwałego sukcesu terapeutycznego, dba o sprawność językową dzieci i młodzieży z zaburzoną komunikacją językową.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/wnoz/logopedia/o_kierunku

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Logopedia z fonoaudiologią - UMB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201527
rok 201624
rok 201729
rok 201830
rok 201933
rok 202031
rok 202133
rok 202236
Liczba absolwentów
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/wnoz/logopedia/o_kierunku

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Logopedia z fonoaudiologią - UMB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201691,7%
absolwenci z roku 201796,6%
absolwenci z roku 201883,3%
absolwenci z roku 201997,0%
absolwenci z roku 202093,5%
absolwenci z roku 202197,0%
absolwenci z roku 202291,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Logopedia z fonoaudiologią - UMB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201585,2%74,1%
absolwenci z roku 201691,7%87,5%
absolwenci z roku 201796,6%93,1%
absolwenci z roku 201880,0%73,3%
absolwenci z roku 201993,9%90,9%
absolwenci z roku 202093,5%90,3%
absolwenci z roku 202190,9%84,8%
absolwenci z roku 202286,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/wnoz/logopedia/o_kierunku

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia z fonoaudiologią - UMB, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,5%2,1%2,0%2,2%0,0%0,5%0,3%1,6%
w II roku3,1%3,5%1,1%3,1%0,0%0,0%0,3%
w III roku11,4%8,3%1,1%2,8%7,6%1,3%
w IV roku8,3%0,0%1,7%3,6%5,1%
w V roku7,4%0,0%0,0%5,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia z fonoaudiologią - UMB, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,140,210,320,360,000,070,040,29
w II roku0,390,550,190,460,000,000,04
w III roku2,131,350,150,331,120,31
w IV roku1,000,000,250,290,80
w V roku0,860,000,000,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/wnoz/logopedia/o_kierunku

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Logopedia z fonoaudiologią - UMB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201525,6928,96
absolwenci z roku 201618,7523,33
absolwenci z roku 201720,1422,00
absolwenci z roku 201817,0320,33
absolwenci z roku 201918,4519,97
absolwenci z roku 202017,6820,93
absolwenci z roku 202113,3114,71
absolwenci z roku 20225,117,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia z fonoaudiologią - UMB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201514,8%11,1%0,0%
abs. z roku 201633,3%25,0%0,0%
abs. z roku 201717,2%10,3%0,0%
abs. z roku 201843,3%36,7%3,3%
abs. z roku 201924,2%21,2%0,0%
abs. z roku 202035,5%19,4%0,0%
abs. z roku 202136,4%30,3%0,0%
abs. z roku 202238,9%25,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Logopedia z fonoaudiologią - UMB, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca7,7%19,4%6,9%23,3%11,4%15,1%30,8%19,2%
umowa o pracę5,2%16,0%4,6%20,8%10,9%12,4%26,5%15,7%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%1,1%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/wnoz/logopedia/o_kierunku

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia z fonoaudiologią - UMB, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 804 zł1 664 zł590 zł2 176 zł1 599 zł1 414 zł2 531 zł2 222 zł
w II roku1 629 zł1 567 zł1 616 zł2 426 zł1 818 zł2 069 zł2 254 zł
w III roku2 392 zł2 568 zł3 064 zł3 592 zł3 308 zł4 054 zł
w IV roku2 931 zł3 035 zł4 034 zł4 441 zł4 735 zł
w V roku3 547 zł3 542 zł4 495 zł5 373 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia z fonoaudiologią - UMB, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 787 zł1 985 zł801 zł2 300 zł1 590 zł2 392 zł2 808 zł2 739 zł
w II roku2 231 zł1 729 zł1 848 zł2 711 zł1 922 zł2 720 zł2 482 zł
w III roku2 582 zł2 840 zł3 046 zł3 681 zł3 613 zł3 737 zł
w IV roku3 094 zł3 131 zł3 587 zł4 247 zł4 490 zł
w V roku3 363 zł3 409 zł4 093 zł5 193 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia z fonoaudiologią - UMB, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,500,410,150,470,310,270,450,36
w II roku0,380,370,380,490,340,340,35
w III roku0,550,590,630,660,560,60
w IV roku0,630,620,770,760,72
w V roku0,720,680,770,82
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMB, Logopedia z fonoaudiologią (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/wnoz/logopedia/o_kierunku

Kryteria przyjęć:

» UMB - kierunki wg matury

Kontakt:

Biuro Promocji i Rekrutacji:
ul. Jana Kilińskiego 1
(lewe skrzydło Pałacu Branickich)
15-089 Białystok
tel. (85) 748 54 73, 85 748 54 72,
kom. 506 374 319


lekarski-2.png
Polityka Prywatności