aplikacja Matura google play app store

Kierunek Farmacja

Kryteria przyjęć:
przedmioty
chemia
1 spośród:matematyka
biologia
fizyka

Dodatkowe informacje o kierunku Farmacja

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-10-08
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Studia prowadzone w języku polskim i angielskim.

Studia trwają 5 lat i 6 miesięcy tj. 11 semestrów.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent jest przygotowany do pracy w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych oraz przemyśle farmaceutycznym. Może także znaleźć zatrudnienie w podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek lub też jednostkach uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych. Studia przygotowują do pracy w inspekcji farmaceutycznej oraz w urzędach i instytucjach, których działalność dotyczy farmacji i ochrony zdrowia.

Plusy i minusy studiowania kierunku Farmacja

farmacja - DALL·E 2024-02-28 12.34.43
Obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję

Studiowanie farmacji jest atrakcyjną opcją dla wielu osób zainteresowanych naukami ścisłymi i pragnących pracować w sektorze zdrowia. Kierunek ten oferuje możliwość przyczyniania się do poprawy zdrowia i dobrostanu ludzi, ale jak każda dziedzina, ma swoje specyficzne plusy i minusy.

Plusy

 1. Wysoki popyt na rynku pracy: Farmaceuci są potrzebni w wielu sektorach, włączając apteki społeczne, szpitale, przemysł farmaceutyczny, oraz dziedzinę badań i rozwoju, co zapewnia stabilność zatrudnienia.
 2. Konkurencyjne wynagrodzenie: Zawód farmaceuty często wiąże się z atrakcyjnym wynagrodzeniem i pakietami świadczeń, odzwierciedlającymi ich wysokie kwalifikacje i odpowiedzialność.
 3. Możliwość bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi: Farmaceuci odgrywają kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej, doradzając pacjentom w zakresie stosowania leków i prowadzenia zdrowego trybu życia.
 4. Wszechstronność kariery: Studia farmaceutyczne otwierają drzwi do różnorodnych ścieżek kariery, od pracy w aptece, poprzez przemysł farmaceutyczny, badania kliniczne, do edukacji i administracji.
 5. Rozwój osobisty i zawodowy: Kierunek farmacja wymaga ciągłej nauki i aktualizacji wiedzy, co sprzyja rozwojowi osobistemu i zawodowemu.
 6. Zawód ceniony społecznie: Praca w dziedzinie farmacji jest postrzegana jako zawód zaufania publicznego i cieszy się wysokim szacunkiem.

Minusy

 1. Długi okres studiów i wymagająca ścieżka licencji: Aby zostać farmaceutą, konieczne jest ukończenie długotrwałych studiów oraz zdobycie licencji, co wymaga zdań egzaminów państwowych.
 2. Wysoki poziom stresu: Farmaceuci często pracują w szybkim tempie, obsługując dużą liczbę pacjentów i mając do czynienia z krytycznymi sytuacjami zdrowotnymi.
 3. Odpowiedzialność prawna: Błędy w wydawaniu leków mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i zdrowotnych.
 4. Wymóg ciągłego kształcenia: Farmaceuci muszą regularnie aktualizować swoją wiedzę, aby nadążyć za szybkimi zmianami w medycynie i farmakologii.
 5. Niezapewniona elastyczność czasu pracy: W niektórych środowiskach, jak apteki czy szpitale, farmaceuci mogą pracować w systemie zmianowym, w weekendy i święta.

Wybór studiów farmaceutycznych powinien być dobrze przemyślany, uwzględniając zarówno osobiste zainteresowania, jak i gotowość do przyjęcia wyzwań związanych z tym zawodem. Dla wielu, możliwość niesienia pomocy innym i wpływu na zdrowie publiczne przeważa nad potencjalnymi trudnościami.

AI + redakcja

Przykłady zawodów

Farmaceuta
Zajmuje się świadczeniem usług farmaceutycznych polegających na sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych, ocenie jakości leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych oraz wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach, działach farmacji szpitalnej i hurtowniach farmaceutycznych; odpowiada za sprawowanie opieki farmaceutycznej poprzez współpracę z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych.
Farmaceuta – specjalista analityki farmaceutycznej
Wykonuje badania i przeprowadza ocenę jakości produktów leczniczych, w tym prowadzi ewidencję i ocenę działań ubocznych i toksycznych leków; informuje i doradza w zakresie dostępności biologicznej leków i ich kumulacji, eliminacji z ustroju i możliwych interakcji z innymi lekami; podejmuje działania w zakresie monitorowania i kontrolowania działań niepożądanych leków.
Farmaceuta – specjalista bromatologii
Wykonuje badania i przeprowadza ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa żywności, sposobu żywienia i stanu odżywiania; podejmuje działania w zakresie określenia źródeł zatruć pokarmowych; odpowiada za ocenę żywności i stanu żywienia w procesie prowadzonego procesu badawczego.
Farmaceuta – specjalista farmacji aptecznej
Wykonuje czynności związane z przygotowaniem, przechowywaniem i dystrybucją produktów leczniczych i wyrobów medycznych; nadzoruje i prowadzi ewidencję wydawanych produktów leczniczych z grup: silnie działających i środków odurzających; kontroluje poprawność recept lekarskich; prowadzi dokumentację obrotu lekami; udziela informacji o lekach; organizuje pracę w aptece oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania następstwom nieprawidłowego stosowania leków.
Farmaceuta – specjalista farmacji klinicznej
Wykonuje badania i przeprowadza ocenę działania leków w ustroju, prowadzi ewidencję i ocenę działań ubocznych i toksycznych; informuje i sprawuje doradztwo w zakresie dostępności biologicznej leków i ich kumulacji, eliminacji z ustroju i możliwych interakcji oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiega chorobom jatrogennym.
Farmaceuta – specjalista farmacji przemysłowej
Stwierdza i poświadcza, że każda seria produktu leczniczego wytwarzanego na terytorium Polski została wyprodukowana i poddana kontroli zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodnie z dokumentacją, a w przypadku produktu leczniczego pochodzącego z innych krajów, że dla każdej serii produktu wykonano na terenie Polski pełną analizę jakościową i ilościową oraz że jakość produktu jest zgodna z wymaganiami jakościowymi określonymi w dokumentacji.
Farmaceuta – specjalista farmacji szpitalnej
Wykonuje czynności związane z przygotowaniem, przechowywaniem i wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych; nadzoruje i prowadzi ewidencję wydawanych produktów leczniczych z grup: silnie działających i środków odurzających; prowadzi dokumentację obrotu lekami; udziela informacji o lekach; organizuje pracę w aptece szpitalnej lub w dziale farmacji szpitalnej.
Farmaceuta – specjalista farmakologii
Wykonuje badania i przeprowadza eksperymenty farmakologiczne; odpowiada za opracowanie dokumentacji farmakologicznej dotyczącej danego środka, który ma być dopuszczony do obrotu.
Farmaceuta – specjalista leku roślinnego
Odpowiada za przygotowanie, wytwarzanie i kontrolę jakości leku roślinnego; podejmuje działania na rzecz zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku roślinnego; sporządza wyciągi z surowców roślinnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych.
Farmaceuta – specjalista mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej
Odpowiada za wykonywanie badań w zakresie biotechnologii i mikrobiologii w przemyśle, laboratoriach kontroli leków i laboratoriach przemysłowych; podejmuje działania na rzecz zapewnienia prawidłowego procesu prowadzania badań biotechnologicznych i mikrobiologicznych leków z wykorzystaniem sprzętu badawczego oraz dzięki znajomości zagadnień fizjologii, patofizjologii, mikrobiologii, immunologii, farmakokinetyki oraz chemii leków.
Farmaceuta – specjalista toksykologii
Odpowiada za przygotowanie oceny ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na czynniki chemiczne występujące w środowisku naturalnym i antropomorficznym, w środowisku pracy, w żywności, a także narażenia na leki i substancje uzależniające; podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w społeczeństwie poprzez uczestniczenie w akacjach społecznych promujących zdrowy styl życia i walkę z substancjami uzależniającymi.
Farmaceuta – specjalista zdrowia publicznego
Zajmuje się zawodowo ochroną, promowaniem i przywracaniem zdrowia populacji jako całości, a także podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa; odpowiada za kształtowanie polityki zdrowotnej w oparciu o współczesną wiedzę z dziedziny nauk medycznych, społecznych i zarządzania.
Farmaceuta – specjalista zdrowia środowiskowego
Odpowiada za wykonywanie badań dotyczących problemów zdrowia środowiskowego oraz dokonuje analizy w zakresie potencjalnych skutków zdrowotnych w następstwie narażenia na szkodliwe oddziaływanie środowiska; zajmuje się prowadzeniem szkoleń specjalistycznych oraz podejmuje działania na rzecz współpracy międzyresortowej i międzynarodowej w obszarze środowiskowego ryzyka zdrowotnego.
Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne
Kształci w zakresie nauk farmaceutycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania, przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań, uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Farmacja - WUM, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 2014148
rok 2015130
rok 2016136
rok 2017126
rok 2018108
rok 201999
rok 2020106
rok 2021126
rok 2022114
Liczba absolwentów
WUM, Farmacja (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Farmacja - WUM, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201510,0%
absolwenci z roku 201619,9%
absolwenci z roku 20176,3%
absolwenci z roku 201819,4%
absolwenci z roku 201913,1%
absolwenci z roku 202015,1%
absolwenci z roku 202114,3%
absolwenci z roku 202211,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WUM, Farmacja (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - WUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,2%2,2%1,9%1,0%0,2%1,3%1,3%0,7%0,7%
w II roku0,2%0,6%0,6%0,1%0,2%0,8%0,2%0,3%
w III roku0,2%0,6%0,9%0,3%0,0%0,7%0,3%
w IV roku0,6%0,3%0,6%1,2%0,0%0,3%
w V roku0,2%0,1%1,1%0,2%0,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WUM, Farmacja (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WUM, Farmacja (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - WUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,130,200,300,180,010,180,250,080,19
w II roku0,030,110,110,030,110,310,020,03
w III roku0,020,120,170,050,000,230,20
w IV roku0,110,090,100,380,000,08
w V roku0,020,060,260,020,16
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WUM, Farmacja (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WUM, Farmacja (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Farmacja - WUM, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,483,81
absolwenci z roku 20152,112,61
absolwenci z roku 20161,692,69
absolwenci z roku 20171,151,40
absolwenci z roku 20182,223,07
absolwenci z roku 20191,582,12
absolwenci z roku 20201,302,71
absolwenci z roku 20211,462,21
absolwenci z roku 20221,292,13
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WUM, Farmacja (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WUM, Farmacja (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - WUM, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201492,6%89,9%5,4%
abs. z roku 201595,4%94,6%2,3%
abs. z roku 201695,6%92,6%0,7%
abs. z roku 201795,1%94,3%5,3%
abs. z roku 201897,2%94,4%0,9%
abs. z roku 201999,0%94,9%2,0%
abs. z roku 202098,1%95,3%0,0%
abs. z roku 202193,7%88,9%4,8%
abs. z roku 202293,9%89,5%4,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WUM, Farmacja (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WUM, Farmacja (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WUM, Farmacja (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Farmacja - WUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca87,4%87,8%88,7%92,7%89,7%91,2%92,9%88,0%88,3%
umowa o pracę80,3%82,9%83,3%88,0%83,1%84,1%84,2%81,5%80,8%
samo­zatrudnienie4,3%1,4%0,4%4,5%0,5%1,2%0,0%2,2%3,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WUM, Farmacja (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WUM, Farmacja (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WUM, Farmacja (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - WUM, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 848 zł4 214 zł4 522 zł4 932 zł4 728 zł5 325 zł5 728 zł6 646 zł7 281 zł
w II roku4 902 zł4 925 zł5 461 zł5 928 zł5 867 zł6 631 zł7 204 zł8 745 zł
w III roku5 444 zł5 608 zł6 404 zł6 972 zł6 796 zł8 361 zł8 814 zł
w IV roku5 992 zł6 400 zł6 938 zł7 182 zł8 149 zł10 184 zł
w V roku6 577 zł6 831 zł7 506 zł9 239 zł9 267 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WUM, Farmacja (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WUM, Farmacja (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - WUM, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 868 zł4 159 zł4 562 zł4 826 zł4 804 zł5 415 zł5 782 zł6 709 zł7 159 zł
w II roku4 885 zł4 961 zł5 522 zł5 736 zł5 821 zł6 590 zł7 041 zł8 573 zł
w III roku5 329 zł5 538 zł6 442 zł6 659 zł6 803 zł8 120 zł8 585 zł
w IV roku5 875 zł6 205 zł6 874 zł6 874 zł8 083 zł9 940 zł
w V roku6 477 zł6 751 zł7 537 zł8 570 zł9 145 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WUM, Farmacja (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WUM, Farmacja (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - WUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,941,011,031,020,940,990,991,050,99
w II roku1,171,111,171,171,051,131,141,23
w III roku1,241,191,231,291,141,271,24
w IV roku1,231,261,261,241,261,38
w V roku1,251,221,231,391,29
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WUM, Farmacja (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WUM, Farmacja (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» WUM - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. (22) 57 20 913
fax: (22) 57 20 154


Polityka Prywatności