dlamaturzysty.info

Kierunek Dietetyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Kryterium dodatkowe:
dowolny przedmiot dodatkowy, który nie został wymieniony we wcześniejszych kryteriach – egzamin pisemny (poziom rozszerzony).

Wyniki egzaminów będą przeliczone na punkty kwalifikacyjne:
  • z języka obcego nowożytnego oraz z matematyki zdanych na poziomie podstawowym zgodnie z zasadą: 1% = 0,7 punktu;

  • z języka obcego nowożytnego oraz z pozostałych wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym zgodnie z zasadą: 1% = 1 punkt
Dodatkowe informacje o kierunku Dietetyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Potrafi przygotować potrawy wchodzące w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Potrafi kontrolować jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Jest w stanie dokonać oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski terapeutyczne.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Dietetyka WUM

Przykłady zawodów

Dietetyk
Opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych; prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.
Specjalista do spraw dietetyki
Organizuje, prowadzi i nadzoruje proces produkcyjny przygotowywania potraw dietetycznych i monitoruje jego zgodność z recepturą i standardami; bada i ocenia wartość dietetyczną i kaloryczną potraw, prawidłowości zastosowanych receptur oraz zachowania norm racjonalnego żywienia; udziela porad i konsultacji w zakresie racjonalnego żywienia zarówno dla klientów indywidualnych jak i zbiorowych (instytucjonalnych) takich jak: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria i uzdrowiska, placówki zbiorowego żywienia (przedszkola, szkoły, restauracje); nadzoruje i kontroluje pomiary laboratoryjne współpracowników i podwładnych.
Polityka Prywatności