Kryteria przyjęć:
Kierunek Analityka medyczna

przedmioty
biologia
chemia
1 spośród:matematyka
fizyka

Uczelnia prowadzi odrębne postępowania kwalifikacyjne na kierunek/poziom/formę studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim.

1. Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada:
1) w przypadku ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:

a) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
b) świadectwo lub inny dokument uznany w drodze decyzji administracyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
c) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj.:
  • świadectwo lub inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;
  • dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
  • dyplom EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10).
d) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
e) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

2) w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcia na studia drugiego stopnia - dyplom ukończenia studiów;
3) zarejestrowała się w systemie IRK;
4) dokonała opłaty rekrutacyjnej w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora;
5) złożyła poprzez IRK kompletną aplikację na wybrany kierunek/poziom/formę studiów prowadzonych w języku polskim lub angielskim.

2. Uczelnia uznaje wyniki Uczelnianych Egzaminów Wstępnych przeprowadzanych na innych uczelniach na arkuszach egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego przygotowanych przez CKE i ocenianych wg zasad ustalonych przez CKE z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na wybrany kierunek. Wynik UEW zachowuje ważność tylko w roku rekrutacji.

3. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny IB lub EB w roku rekrutacji i oczekują na wystawienie świadectwa, do postępowania kwalifikacyjnego dopuszcza się osoby, które posiadają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wystawione przez upoważnione organy. Kwalifikacja tych kandydatów będzie miała charakter warunkowy do czasu przedstawienia oryginału dyplomu IB lub EB w terminie wyznaczonym przez WKR.

4. Do postępowania rekrutacyjnego nie przystępują cudzoziemcy, którzy podejmują studia w języku polskim na podstawie decyzji właściwego Ministra.

1. Szczegółowe zasady kwalifikacji na kierunki prowadzone w języku polskim zostały określone w załącznikach nr 2 - 17.

2. Szczegółowe zasady kwalifikacji na kierunki prowadzone w języku angielskim zostały określone w załącznikach nr 18 - 20.

3. Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego zostały określone w załącznikach nr 2 - 17, a wykaz uznawanych olimpiad określa załącznik nr 22.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności