aplikacja Matura google play app store

Kierunek Analityka medyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
biologia
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka

Dodatkowe informacje o kierunku Analityka medyczna
Analityka medyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-10-08
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Studia trwają 5 lat tj. 10 semestrów.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz specjalistyczną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Jest przygotowany do profesjonalnego wykonywania diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Zdobyte kwalifikacje pozwolą osobie, która ukończyła studia, zatrudnić się przede wszystkim w: medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach prowadzących badania kliniczne, instytutach i ośrodkach naukowo-badawczych oraz jednostkach kontrolno-pomiarowych.

Przykłady zawodów

Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Analityka medyczna - WUM, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201439
rok 201530
rok 201626
rok 201733
rok 201835
rok 201929
rok 202038
rok 202130
rok 202233
Liczba absolwentów
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Analityka medyczna - WUM, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201520,0%
absolwenci z roku 201626,9%
absolwenci z roku 201736,4%
absolwenci z roku 201822,9%
absolwenci z roku 201941,4%
absolwenci z roku 202031,6%
absolwenci z roku 202110,0%
absolwenci z roku 202212,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - WUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku8,5%2,2%3,8%0,5%3,1%0,3%0,4%0,0%0,3%
w II roku2,6%0,0%0,0%0,0%0,0%0,3%0,0%0,0%
w III roku0,4%1,7%0,0%0,0%0,7%0,3%1,5%
w IV roku0,2%0,0%0,0%0,0%0,7%2,0%
w V roku0,4%0,0%0,0%0,5%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - WUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,340,250,290,090,510,160,070,000,02
w II roku0,780,000,000,000,000,130,000,00
w III roku0,170,840,000,000,080,160,43
w IV roku0,050,000,000,000,240,32
w V roku0,130,000,000,200,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Analityka medyczna - WUM, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,827,58
absolwenci z roku 20154,006,97
absolwenci z roku 20163,254,79
absolwenci z roku 20174,526,52
absolwenci z roku 20182,234,31
absolwenci z roku 20193,697,10
absolwenci z roku 20202,533,03
absolwenci z roku 20211,522,90
absolwenci z roku 20222,422,47
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - WUM, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201494,9%89,7%0,0%
abs. z roku 201593,3%86,7%0,0%
abs. z roku 201688,5%80,8%0,0%
abs. z roku 201790,9%87,9%0,0%
abs. z roku 201897,1%91,4%0,0%
abs. z roku 201989,7%86,2%0,0%
abs. z roku 202094,7%89,5%2,6%
abs. z roku 202196,7%93,3%0,0%
abs. z roku 202297,0%97,0%3,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Analityka medyczna - WUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca75,0%77,2%73,1%77,3%84,3%80,2%87,3%89,4%84,8%
umowa o pracę56,0%64,7%67,9%70,2%77,9%70,4%79,6%80,8%80,1%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%2,6%0,0%3,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - WUM, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 475 zł2 642 zł3 440 zł3 522 zł3 589 zł4 067 zł5 037 zł5 791 zł5 868 zł
w II roku3 177 zł3 474 zł4 137 zł5 077 zł5 113 zł5 654 zł6 353 zł7 639 zł
w III roku3 440 zł3 765 zł5 293 zł5 739 zł7 251 zł7 378 zł7 790 zł
w IV roku3 965 zł3 965 zł5 594 zł6 484 zł7 824 zł9 215 zł
w V roku4 627 zł4 163 zł6 794 zł7 893 zł9 224 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - WUM, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 488 zł2 672 zł3 521 zł3 890 zł3 645 zł4 382 zł4 495 zł5 658 zł5 840 zł
w II roku3 068 zł3 363 zł4 139 zł5 082 zł5 213 zł5 886 zł5 841 zł7 696 zł
w III roku3 433 zł3 655 zł5 244 zł5 721 zł7 206 zł7 417 zł7 897 zł
w IV roku3 804 zł4 110 zł5 424 zł6 381 zł7 783 zł9 187 zł
w V roku4 250 zł4 137 zł6 675 zł7 583 zł9 433 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - WUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,600,660,770,690,720,730,830,880,75
w II roku0,730,820,880,960,980,930,960,99
w III roku0,730,831,071,011,261,141,04
w IV roku0,790,791,031,051,211,30
w V roku0,870,771,101,151,26
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» WUM - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. (22) 57 20 913
fax: (22) 57 20 154


Polityka Prywatności