aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kierunek lekarsko-dentystyczny

Kryteria przyjęć:
przedmioty
biologia
chemia
1 spośród:matematyka
fizyka

Dodatkowe informacje o kierunku Kierunek lekarsko-dentystyczny

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2016-10-20
Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Studia prowadzone w języku polskim i angielskim.

Studia trwają 5 lat tj. 10 semestrów.

Sylwetka absolwenta:
Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu LDEK (Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego) absolwent może podjąć pracę w zawodzie lekarza-dentysty we wszystkich placówkach Służby Zdrowia.

Przykłady zawodów

Lekarz dentysta
Odbywa staż podyplomowy przyznający ograniczone prawo do wykonywania zawodu, w zakresie stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej; podejmuje leczenie pacjentów pod kierunkiem i nadzorem oraz opieką koordynatora stażu; zalicza sprawdziany i kolokwium z zakresu stażu w wybranej dziedzinie: zdaje Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy; zalicza staż podyplomowy.
Lekarz dentysta – specjalista chirurgii stomatologicznej
Rozpoznaje, różnicuje i leczy ostre i przewlekłe schorzenia jamy ustnej wymagające interwencji chirurgicznej oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom jamy ustnej.
Lekarz dentysta – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
Odbywa specjalizację w dziedzinach określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (na przykład takich jak: chirurgia stomatologiczna, periodontologia, protetyka stomatologiczna, stomatologia zachowawcza z endodoncją, zdrowie publiczne) pod nadzorem kierownika specjalizacji; podejmuje leczenie pacjentów pod kierunkiem i nadzorem oraz opieką kierownika specjalizacji; zalicza sprawdziany i kolokwia z zakresu specjalizacji w wybranej dziedzinie.
Lekarz dentysta – specjalista epidemiologii
Wykrywa, rozpoznaje i ewidencjonuje choroby jamy ustnej o znaczeniu społecznym; planuje i organizuje działania zapobiegające występowaniu i szerzeniu się tych chorób, współdziała z innymi specjalistami i organizacjami w zwalczaniu epidemii i poprawie warunków sanitarno-higienicznych społeczeństwa.
Lekarz dentysta – specjalista ortodoncji
Rozpoznaje choroby, anomalie i zaburzenia w obrębie jamy ustnej, ustawienia zębów, szczęk i stawów skroniowo-żuchwowych, wymagające korekcji zgryzu; dokonuje diagnozy czynności układu żucia; leczy je metodami zachowawczymi, za pomocą aparatów ortodontycznych i protezowania oraz zapobiega powstawaniu i rozwojowi tych chorób.
Lekarz dentysta – specjalista periodontologii
Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby zębów i jamy ustnej, z ukierunkowaniem na działalność leczniczo-profilaktyczną dotyczącą chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.
Lekarz dentysta – specjalista protetyki stomatologicznej
Rozpoznaje i leczy braki w uzębieniu i ubytki tkanek otaczających metodą protezowania stomatologicznego i implantów oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom jamy ustnej i zębów.
Lekarz dentysta – specjalista stomatologii dziecięcej
Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby zębów i jamy ustnej u dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wad rozwojowych i wad zgryzu; kieruje do leczenia ortodentystycznego; prowadzi badania przesiewowe w przedszkolach i szkołach i działania profilaktyczne przeciwko próchnicy oraz uczestniczy w promocji zdrowia i zapobieganiu chorobom zębów i jamy ustnej u dzieci i młodzieży.
Lekarz dentysta – specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją
Rozpoznaje, różnicuje i leczy ostre i przewlekłe choroby zębów i jamy ustnej oraz prowadzi działania profilaktyczne, zwłaszcza dotyczące chorób społecznych, jak próchnica i choroby przyzębia.
Lekarz dentysta – specjalista zdrowia publicznego
Rozpoznaje i podejmuje działania w zakresie profilaktyki stomatologicznej populacji jako całości; zapobiega chorobom jamy ustnej i uzębienia związanym przyczynowo z wykonywaniem pracy zawodowej; podnosi kulturę i dbałość o stan uzębienia poprzez upowszechnianie opieki stomatologicznej w środowiskach zaniedbanych oraz w grupach zawodowych narażonych na choroby jamy ustnej; organizuje i promuje działania zmierzające do lepszego stanu jamy ustnej i uzębienia (zwalczanie próchnicy, fluoryzacja zębów dzieci i młodzieży itp).
lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia
Rozpoznaje, różnicuje i leczy ostre i przewlekłe choroby zębów i jamy ustnej (w tym wymagające interwencji chirurgicznej), choroby, anomalie i zaburzenia w obrębie jamy ustnej, ustawienia zębów, szczęk i stawów skroniowo-żuchwowych, wymagające korekcji zgryzu, choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej oraz rozpoznaje i leczy braki w uzębieniu i ubytki tkanek otaczających metodą protezowania stomatologicznego i implantów; prowadzi działania profilaktyczne, zwłaszcza dotyczące chorób społecznych, jak próchnica i choroby przyzębia.
Lekarz ze specjalizacją I stopnia
Odbywa specjalizację w dziedzinach określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (na przykład takich jak: alergologia, chirurgia ogólna, epidemiologia, intensywna terapia, medycyna pracy, okulistyka, psychiatria, urologia oraz zdrowie publiczne pod nadzorem kierownika specjalizacji; podejmuje leczenie pacjentów pod kierunkiem i nadzorem oraz opieką kierownika specjalizacji; zalicza sprawdziany i kolokwia z zakresu specjalizacji w wybranej dziedzinie.
Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kierunek lekarsko-dentystyczny - WUM, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 2014105
rok 201592
rok 201690
rok 201781
rok 201898
rok 201996
rok 2020105
rok 202195
rok 202298
Liczba absolwentów
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kierunek lekarsko-dentystyczny - WUM, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201537,0%
absolwenci z roku 201646,7%
absolwenci z roku 201724,7%
absolwenci z roku 201826,6%
absolwenci z roku 201910,4%
absolwenci z roku 20208,0%
absolwenci z roku 202112,6%
absolwenci z roku 202222,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarsko-dentystyczny - WUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%0,4%0,9%0,2%0,1%0,8%0,5%0,5%0,3%
w II roku3,7%4,4%5,0%3,0%1,9%1,2%1,4%4,2%
w III roku0,0%0,5%1,1%0,0%0,1%0,3%0,1%
w IV roku0,1%0,0%0,3%0,0%0,3%0,1%
w V roku0,0%0,0%0,6%0,0%0,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarsko-dentystyczny - WUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,060,240,030,040,140,230,160,08
w II roku0,731,211,211,061,120,240,530,85
w III roku0,000,110,570,000,010,040,01
w IV roku0,010,000,080,000,020,01
w V roku0,000,000,140,000,22
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kierunek lekarsko-dentystyczny - WUM, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,853,96
absolwenci z roku 20153,923,83
absolwenci z roku 20163,924,67
absolwenci z roku 20173,543,91
absolwenci z roku 20183,243,43
absolwenci z roku 20193,013,44
absolwenci z roku 20202,072,37
absolwenci z roku 20212,763,27
absolwenci z roku 20222,582,83
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarsko-dentystyczny - WUM, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201494,3%94,3%1,0%
abs. z roku 201597,8%97,8%0,0%
abs. z roku 201697,8%95,6%1,1%
abs. z roku 201793,9%93,9%3,7%
abs. z roku 201888,8%85,7%2,0%
abs. z roku 201989,6%86,4%1,1%
abs. z roku 202062,5%62,5%0,0%
abs. z roku 202194,7%94,7%1,1%
abs. z roku 202299,0%99,0%1,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kierunek lekarsko-dentystyczny - WUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca73,1%74,8%75,1%73,6%72,7%75,3%49,1%80,8%84,8%
umowa o pracę72,2%74,5%72,9%70,8%70,8%71,5%47,2%77,5%83,3%
samo­zatrudnienie1,0%0,0%0,6%2,4%1,9%0,8%0,0%0,5%1,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarsko-dentystyczny - WUM, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 119 zł2 057 zł2 179 zł2 259 zł2 468 zł2 641 zł1 757 zł4 228 zł5 381 zł
w II roku2 159 zł1 952 zł2 276 zł2 229 zł2 721 zł2 976 zł2 427 zł5 254 zł
w III roku2 931 zł2 053 zł3 627 zł3 145 zł4 485 zł4 804 zł3 711 zł
w IV roku3 371 zł2 495 zł4 077 zł4 474 zł5 636 zł7 266 zł
w V roku3 601 zł3 507 zł5 007 zł4 858 zł6 450 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarsko-dentystyczny - WUM, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 021 zł2 000 zł2 037 zł2 227 zł2 381 zł2 534 zł1 653 zł4 201 zł5 302 zł
w II roku2 116 zł1 951 zł2 255 zł2 325 zł2 653 zł2 919 zł2 407 zł5 135 zł
w III roku2 920 zł2 549 zł3 673 zł3 353 zł4 126 zł5 354 zł3 755 zł
w IV roku3 198 zł2 784 zł3 940 zł4 098 zł5 537 zł6 995 zł
w V roku3 733 zł3 451 zł4 600 zł4 827 zł6 256 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarsko-dentystyczny - WUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,440,400,440,400,410,430,270,590,65
w II roku0,440,370,450,390,460,470,340,67
w III roku0,570,350,720,530,710,690,46
w IV roku0,610,400,720,730,790,95
w V roku0,580,570,830,710,82
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WUM, Kierunek lekarsko-dentystyczny (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» WUM - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. (22) 57 20 913
fax: (22) 57 20 154


Polityka Prywatności