aplikacja Matura google play app store

Kierunek Audiofonologia z protetyką słuchu

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka

Dodatkowe informacje o kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
I Wydział Lekarski

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.

Sylwetka absolwenta:
Po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do pracy w zakresie prowadzenia badań diagnostycznych narządu słuchu, równowagi, mowy, oraz prowadzenia rehabilitacji zaburzeń wspomnianych narządów.

Przykłady zawodów

Audiofonolog
Zajmuje się różnymi aspektami uszkodzeń słuchu oraz ich konsekwencjami;
diagnozuje czynności narządu słuchu i równowagi oraz określa neurologiczne uwarunkowania rozwoju procesu komunikatywnego oraz poznawczego stosując metody wspomagania słuchu, równowagi, mowy;
dobiera i konserwuje aparaty słuchowe;
prowadzi rehabilitację w/w zaburzeń;
współpracuje z otolaryngologami, audiologami i foniatrami oraz surdologopedami.
Protetyk słuchu
Diagnozuje ubytek słuchu pacjenta; dobiera odpowiedni aparat słuchowy do określonego ubytku słuchu; dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnąrzkanałowe; sprawuje opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu - WUM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201620
rok 201728
rok 201828
rok 201923
rok 202019
rok 202123
Liczba absolwentów
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu - WUM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201690,0%
absolwenci z roku 201792,9%
absolwenci z roku 201882,1%
absolwenci z roku 201995,7%
absolwenci z roku 2020100,0%
absolwenci z roku 202191,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu - WUM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201685,0%65,0%
absolwenci z roku 201775,0%35,7%
absolwenci z roku 201878,6%75,0%
absolwenci z roku 201978,3%47,8%
absolwenci z roku 202089,5%52,6%
absolwenci z roku 202178,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu - WUM, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%0,0%5,1%2,9%1,3%0,0%
w II roku0,0%0,0%0,3%5,8%0,0%
w III roku0,8%0,6%2,4%1,1%
w IV roku0,0%3,0%5,4%
w V roku0,0%1,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu - WUM, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,000,760,360,290,00
w II roku0,000,000,010,570,00
w III roku0,180,070,460,24
w IV roku0,000,490,78
w V roku0,000,30
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu - WUM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201616,8416,88
absolwenci z roku 201712,1614,12
absolwenci z roku 201812,0414,92
absolwenci z roku 20197,237,50
absolwenci z roku 202011,2311,58
absolwenci z roku 20211,421,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu - WUM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201645,0%40,0%0,0%
abs. z roku 201757,1%53,6%0,0%
abs. z roku 201860,7%53,6%3,6%
abs. z roku 201969,6%69,6%0,0%
abs. z roku 202036,8%31,6%0,0%
abs. z roku 202152,2%39,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu - WUM, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca33,8%49,1%39,9%61,6%25,4%34,8%
umowa o pracę32,1%46,1%34,5%60,5%22,8%31,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,9%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu - WUM, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 802 zł3 220 zł2 331 zł3 653 zł2 243 zł3 885 zł
w II roku3 300 zł3 745 zł3 398 zł4 576 zł2 387 zł
w III roku3 220 zł4 100 zł3 787 zł4 707 zł
w IV roku4 921 zł4 657 zł4 964 zł
w V roku5 072 zł6 277 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu - WUM, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 181 zł3 491 zł2 700 zł3 634 zł2 595 zł4 615 zł
w II roku3 661 zł4 045 zł3 416 zł4 716 zł2 652 zł
w III roku4 080 zł4 245 zł3 864 zł4 973 zł
w IV roku4 830 zł4 612 zł4 770 zł
w V roku5 267 zł5 678 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu - WUM, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,690,670,490,720,390,60
w II roku0,770,750,640,830,38
w III roku0,660,740,640,74
w IV roku0,980,790,76
w V roku0,910,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WUM, Audiofonologia z protetyką słuchu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» WUM - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. (22) 57 20 913
fax: (22) 57 20 154


Polityka Prywatności