aplikacja Matura google play app store

Kierunek Audiofonologia z protetyką słuchu

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka

Dodatkowe informacje o kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
I Wydział Lekarski

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.

Sylwetka absolwenta:
Po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do pracy w zakresie prowadzenia badań diagnostycznych narządu słuchu, równowagi, mowy, oraz prowadzenia rehabilitacji zaburzeń wspomnianych narządów.

Przykłady zawodów

Audiofonolog
Zajmuje się różnymi aspektami uszkodzeń słuchu oraz ich konsekwencjami;
diagnozuje czynności narządu słuchu i równowagi oraz określa neurologiczne uwarunkowania rozwoju procesu komunikatywnego oraz poznawczego stosując metody wspomagania słuchu, równowagi, mowy;
dobiera i konserwuje aparaty słuchowe;
prowadzi rehabilitację w/w zaburzeń;
współpracuje z otolaryngologami, audiologami i foniatrami oraz surdologopedami.
Protetyk słuchu
Diagnozuje ubytek słuchu pacjenta; dobiera odpowiedni aparat słuchowy do określonego ubytku słuchu; dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnąrzkanałowe; sprawuje opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi.
Polityka Prywatności