aplikacja Matura google play app store

Kierunek Farmacja

Kryteria przyjęć:
przedmioty
biologia
chemia
Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny wynosi 150 punktów w sumie z trzech przedmiotów kierunkowych, przy jednoczesnym warunku, że z żadnego z nich wynik nie jest niższy niż 30 punktów, pozostałe kierunki – 30 punktów z każdego przedmiotu kierunkowego. Kandydat, który nie uzyskał z każdego przedmiotu kierunkowego przynajmniej takiego wyniku, nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.rekrutacja.umed.wroc.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Farmacja

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-06-07
Strona www uczelni:
www.umed.wroc.pl

Plusy i minusy studiowania kierunku Farmacja

farmacja - DALL·E 2024-02-28 12.34.43
Obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję

Studiowanie farmacji jest atrakcyjną opcją dla wielu osób zainteresowanych naukami ścisłymi i pragnących pracować w sektorze zdrowia. Kierunek ten oferuje możliwość przyczyniania się do poprawy zdrowia i dobrostanu ludzi, ale jak każda dziedzina, ma swoje specyficzne plusy i minusy.

Plusy

 1. Wysoki popyt na rynku pracy: Farmaceuci są potrzebni w wielu sektorach, włączając apteki społeczne, szpitale, przemysł farmaceutyczny, oraz dziedzinę badań i rozwoju, co zapewnia stabilność zatrudnienia.
 2. Konkurencyjne wynagrodzenie: Zawód farmaceuty często wiąże się z atrakcyjnym wynagrodzeniem i pakietami świadczeń, odzwierciedlającymi ich wysokie kwalifikacje i odpowiedzialność.
 3. Możliwość bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi: Farmaceuci odgrywają kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej, doradzając pacjentom w zakresie stosowania leków i prowadzenia zdrowego trybu życia.
 4. Wszechstronność kariery: Studia farmaceutyczne otwierają drzwi do różnorodnych ścieżek kariery, od pracy w aptece, poprzez przemysł farmaceutyczny, badania kliniczne, do edukacji i administracji.
 5. Rozwój osobisty i zawodowy: Kierunek farmacja wymaga ciągłej nauki i aktualizacji wiedzy, co sprzyja rozwojowi osobistemu i zawodowemu.
 6. Zawód ceniony społecznie: Praca w dziedzinie farmacji jest postrzegana jako zawód zaufania publicznego i cieszy się wysokim szacunkiem.

Minusy

 1. Długi okres studiów i wymagająca ścieżka licencji: Aby zostać farmaceutą, konieczne jest ukończenie długotrwałych studiów oraz zdobycie licencji, co wymaga zdań egzaminów państwowych.
 2. Wysoki poziom stresu: Farmaceuci często pracują w szybkim tempie, obsługując dużą liczbę pacjentów i mając do czynienia z krytycznymi sytuacjami zdrowotnymi.
 3. Odpowiedzialność prawna: Błędy w wydawaniu leków mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i zdrowotnych.
 4. Wymóg ciągłego kształcenia: Farmaceuci muszą regularnie aktualizować swoją wiedzę, aby nadążyć za szybkimi zmianami w medycynie i farmakologii.
 5. Niezapewniona elastyczność czasu pracy: W niektórych środowiskach, jak apteki czy szpitale, farmaceuci mogą pracować w systemie zmianowym, w weekendy i święta.

Wybór studiów farmaceutycznych powinien być dobrze przemyślany, uwzględniając zarówno osobiste zainteresowania, jak i gotowość do przyjęcia wyzwań związanych z tym zawodem. Dla wielu, możliwość niesienia pomocy innym i wpływu na zdrowie publiczne przeważa nad potencjalnymi trudnościami.

AI + redakcja

Przykłady zawodów

Farmaceuta
Zajmuje się świadczeniem usług farmaceutycznych polegających na sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych, ocenie jakości leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych oraz wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach, działach farmacji szpitalnej i hurtowniach farmaceutycznych; odpowiada za sprawowanie opieki farmaceutycznej poprzez współpracę z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych.
Farmaceuta – specjalista analityki farmaceutycznej
Wykonuje badania i przeprowadza ocenę jakości produktów leczniczych, w tym prowadzi ewidencję i ocenę działań ubocznych i toksycznych leków; informuje i doradza w zakresie dostępności biologicznej leków i ich kumulacji, eliminacji z ustroju i możliwych interakcji z innymi lekami; podejmuje działania w zakresie monitorowania i kontrolowania działań niepożądanych leków.
Farmaceuta – specjalista bromatologii
Wykonuje badania i przeprowadza ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa żywności, sposobu żywienia i stanu odżywiania; podejmuje działania w zakresie określenia źródeł zatruć pokarmowych; odpowiada za ocenę żywności i stanu żywienia w procesie prowadzonego procesu badawczego.
Farmaceuta – specjalista farmacji aptecznej
Wykonuje czynności związane z przygotowaniem, przechowywaniem i dystrybucją produktów leczniczych i wyrobów medycznych; nadzoruje i prowadzi ewidencję wydawanych produktów leczniczych z grup: silnie działających i środków odurzających; kontroluje poprawność recept lekarskich; prowadzi dokumentację obrotu lekami; udziela informacji o lekach; organizuje pracę w aptece oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania następstwom nieprawidłowego stosowania leków.
Farmaceuta – specjalista farmacji klinicznej
Wykonuje badania i przeprowadza ocenę działania leków w ustroju, prowadzi ewidencję i ocenę działań ubocznych i toksycznych; informuje i sprawuje doradztwo w zakresie dostępności biologicznej leków i ich kumulacji, eliminacji z ustroju i możliwych interakcji oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiega chorobom jatrogennym.
Farmaceuta – specjalista farmacji przemysłowej
Stwierdza i poświadcza, że każda seria produktu leczniczego wytwarzanego na terytorium Polski została wyprodukowana i poddana kontroli zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodnie z dokumentacją, a w przypadku produktu leczniczego pochodzącego z innych krajów, że dla każdej serii produktu wykonano na terenie Polski pełną analizę jakościową i ilościową oraz że jakość produktu jest zgodna z wymaganiami jakościowymi określonymi w dokumentacji.
Farmaceuta – specjalista farmacji szpitalnej
Wykonuje czynności związane z przygotowaniem, przechowywaniem i wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych; nadzoruje i prowadzi ewidencję wydawanych produktów leczniczych z grup: silnie działających i środków odurzających; prowadzi dokumentację obrotu lekami; udziela informacji o lekach; organizuje pracę w aptece szpitalnej lub w dziale farmacji szpitalnej.
Farmaceuta – specjalista farmakologii
Wykonuje badania i przeprowadza eksperymenty farmakologiczne; odpowiada za opracowanie dokumentacji farmakologicznej dotyczącej danego środka, który ma być dopuszczony do obrotu.
Farmaceuta – specjalista leku roślinnego
Odpowiada za przygotowanie, wytwarzanie i kontrolę jakości leku roślinnego; podejmuje działania na rzecz zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku roślinnego; sporządza wyciągi z surowców roślinnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych.
Farmaceuta – specjalista mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej
Odpowiada za wykonywanie badań w zakresie biotechnologii i mikrobiologii w przemyśle, laboratoriach kontroli leków i laboratoriach przemysłowych; podejmuje działania na rzecz zapewnienia prawidłowego procesu prowadzania badań biotechnologicznych i mikrobiologicznych leków z wykorzystaniem sprzętu badawczego oraz dzięki znajomości zagadnień fizjologii, patofizjologii, mikrobiologii, immunologii, farmakokinetyki oraz chemii leków.
Farmaceuta – specjalista toksykologii
Odpowiada za przygotowanie oceny ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na czynniki chemiczne występujące w środowisku naturalnym i antropomorficznym, w środowisku pracy, w żywności, a także narażenia na leki i substancje uzależniające; podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w społeczeństwie poprzez uczestniczenie w akacjach społecznych promujących zdrowy styl życia i walkę z substancjami uzależniającymi.
Farmaceuta – specjalista zdrowia publicznego
Zajmuje się zawodowo ochroną, promowaniem i przywracaniem zdrowia populacji jako całości, a także podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa; odpowiada za kształtowanie polityki zdrowotnej w oparciu o współczesną wiedzę z dziedziny nauk medycznych, społecznych i zarządzania.
Farmaceuta – specjalista zdrowia środowiskowego
Odpowiada za wykonywanie badań dotyczących problemów zdrowia środowiskowego oraz dokonuje analizy w zakresie potencjalnych skutków zdrowotnych w następstwie narażenia na szkodliwe oddziaływanie środowiska; zajmuje się prowadzeniem szkoleń specjalistycznych oraz podejmuje działania na rzecz współpracy międzyresortowej i międzynarodowej w obszarze środowiskowego ryzyka zdrowotnego.
Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne
Kształci w zakresie nauk farmaceutycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania, przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań, uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Farmacja - UMW, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 2014124
rok 2015114
rok 2016151
rok 2017100
rok 2018118
rok 2019142
rok 2020107
rok 2021129
rok 2022151
Liczba absolwentów
UMW, Farmacja (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Farmacja - UMW, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201521,1%
absolwenci z roku 201623,9%
absolwenci z roku 201720,8%
absolwenci z roku 201817,8%
absolwenci z roku 20199,8%
absolwenci z roku 202015,0%
absolwenci z roku 202114,0%
absolwenci z roku 202211,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMW, Farmacja (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UMW, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,3%0,8%1,4%5,3%2,5%2,1%3,0%1,0%1,7%
w II roku0,3%0,1%0,1%1,5%0,0%1,2%0,8%0,1%
w III roku0,7%0,2%0,2%0,2%0,6%0,3%0,5%
w IV roku0,0%0,3%1,1%0,5%0,0%0,2%
w V roku0,0%0,5%1,9%0,0%0,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMW, Farmacja (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMW, Farmacja (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UMW, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,030,110,220,940,710,380,610,240,37
w II roku0,050,040,020,460,000,260,160,07
w III roku0,070,020,040,040,130,060,30
w IV roku0,000,120,140,100,000,07
w V roku0,000,170,450,000,05
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMW, Farmacja (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMW, Farmacja (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Farmacja - UMW, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20141,701,91
absolwenci z roku 20152,262,68
absolwenci z roku 20162,622,82
absolwenci z roku 20172,732,66
absolwenci z roku 20181,161,37
absolwenci z roku 20192,013,87
absolwenci z roku 20202,482,51
absolwenci z roku 20211,521,86
absolwenci z roku 20221,692,07
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMW, Farmacja (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMW, Farmacja (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UMW, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201497,6%97,6%4,0%
abs. z roku 201595,6%91,2%2,6%
abs. z roku 201696,0%92,0%2,6%
abs. z roku 201792,6%92,0%0,5%
abs. z roku 201899,2%99,2%2,5%
abs. z roku 201995,8%90,2%2,8%
abs. z roku 202096,3%94,4%2,8%
abs. z roku 202196,9%92,2%0,8%
abs. z roku 202293,3%88,1%6,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMW, Farmacja (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMW, Farmacja (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMW, Farmacja (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Farmacja - UMW, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca93,4%89,5%88,4%84,5%96,2%86,2%87,5%91,1%87,9%
umowa o pracę90,7%85,3%83,9%83,7%94,2%80,1%84,7%86,0%81,3%
samo­zatrudnienie3,6%1,7%2,3%0,5%1,3%2,1%1,3%0,8%4,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMW, Farmacja (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMW, Farmacja (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMW, Farmacja (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UMW, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 642 zł3 983 zł4 157 zł4 488 zł4 695 zł4 546 zł5 048 zł5 112 zł5 857 zł
w II roku4 606 zł4 839 zł4 915 zł5 105 zł5 490 zł5 494 zł5 767 zł6 704 zł
w III roku4 829 zł5 272 zł5 041 zł5 254 zł5 608 zł6 098 zł6 905 zł
w IV roku5 068 zł5 363 zł5 207 zł5 648 zł6 495 zł7 368 zł
w V roku5 497 zł5 676 zł5 441 zł6 171 zł7 589 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMW, Farmacja (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMW, Farmacja (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UMW, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 533 zł3 834 zł4 118 zł4 360 zł4 579 zł4 802 zł4 975 zł5 186 zł5 711 zł
w II roku4 391 zł4 448 zł4 799 zł4 914 zł5 306 zł5 540 zł5 640 zł6 769 zł
w III roku4 676 zł4 826 zł4 904 zł5 008 zł5 521 zł6 025 zł6 625 zł
w IV roku4 888 zł5 080 zł5 222 zł5 337 zł6 229 zł7 129 zł
w V roku5 290 zł5 408 zł5 392 zł6 029 zł7 240 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMW, Farmacja (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMW, Farmacja (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UMW, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,011,041,041,051,030,930,960,880,88
w II roku1,221,201,161,121,121,031,001,02
w III roku1,231,231,111,061,061,041,07
w IV roku1,221,161,061,051,111,12
w V roku1,231,141,041,031,15
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMW, Farmacja (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMW, Farmacja (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności