aplikacja Matura google play app store

Kierunek Analityka medyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
chemia
1 spośród:matematyka
biologia
fizyka
Wynik egzaminu maturalnego nowej matury wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty, według zasady:

Poziom

Punkty

Mnożnik

podstawowy

100 - 1

x 0,8

rozszerzony

100 - 1

x 1


UWAGA! Jeżeli wynik po przeliczeniu będzie stanowił liczbę dziesiętną, PUM zastrzega sobie prawo do zaokrąglenia wyniku do jedności.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.pum.edu.pl/rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Analityka medyczna
Analityka medyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-09-06
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Jest przygotowany do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej.

Przykłady zawodów

Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Strona www uczelni:
www.pum.edu.pl

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Analityka medyczna - PUM, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201435
rok 201536
rok 201635
rok 201733
rok 201824
rok 201937
rok 202027
rok 202117
Liczba absolwentów
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Strona www uczelni:
www.pum.edu.pl

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Analityka medyczna - PUM, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201530,6%
absolwenci z roku 201637,1%
absolwenci z roku 201718,2%
absolwenci z roku 201833,3%
absolwenci z roku 201924,3%
absolwenci z roku 20207,4%
absolwenci z roku 202135,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Strona www uczelni:
www.pum.edu.pl

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - PUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku12,6%8,6%7,4%4,0%5,2%5,0%2,8%3,4%
w II roku1,0%0,0%4,0%3,0%0,3%3,4%0,0%
w III roku0,7%0,9%2,4%1,8%0,0%0,2%
w IV roku1,2%0,9%0,7%1,0%0,0%
w V roku1,4%0,9%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - PUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,230,791,100,801,280,740,430,58
w II roku0,170,000,960,200,120,440,00
w III roku0,120,170,790,210,000,04
w IV roku0,220,190,140,160,00
w V roku0,530,310,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Strona www uczelni:
www.pum.edu.pl

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Analityka medyczna - PUM, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,6212,93
absolwenci z roku 20156,5516,64
absolwenci z roku 20164,5511,71
absolwenci z roku 20174,558,41
absolwenci z roku 20181,6112,86
absolwenci z roku 20192,727,12
absolwenci z roku 20202,355,90
absolwenci z roku 20211,943,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - PUM, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201491,4%60,0%17,1%
abs. z roku 201586,1%52,8%30,6%
abs. z roku 201682,9%57,1%8,6%
abs. z roku 201778,8%69,7%6,1%
abs. z roku 201895,8%58,3%20,8%
abs. z roku 201991,9%78,4%5,4%
abs. z roku 202092,6%66,7%11,1%
abs. z roku 202194,1%70,6%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Analityka medyczna - PUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca72,1%64,8%71,9%63,4%76,7%80,9%85,8%74,0%
umowa o pracę41,7%32,6%41,2%51,0%42,7%58,6%50,0%53,4%
samo­zatrudnienie9,0%15,5%5,5%2,5%11,1%5,0%2,8%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Strona www uczelni:
www.pum.edu.pl

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - PUM, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 047 zł1 768 zł2 098 zł2 387 zł2 198 zł2 818 zł5 016 zł4 654 zł
w II roku2 778 zł2 743 zł2 684 zł3 417 zł3 327 zł5 564 zł6 304 zł
w III roku2 877 zł3 644 zł3 215 zł4 184 zł4 818 zł6 187 zł
w IV roku3 104 zł4 130 zł3 824 zł4 917 zł4 767 zł
w V roku3 757 zł4 807 zł5 716 zł5 923 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - PUM, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 128 zł1 925 zł2 396 zł2 209 zł2 832 zł2 796 zł4 320 zł4 145 zł
w II roku2 820 zł2 958 zł3 070 zł3 416 zł3 483 zł5 246 zł6 249 zł
w III roku3 081 zł3 416 zł3 417 zł4 045 zł5 149 zł5 739 zł
w IV roku3 084 zł3 594 zł3 473 zł4 713 zł5 271 zł
w V roku3 820 zł4 407 zł5 451 zł5 714 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - PUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,550,470,530,550,460,560,920,75
w II roku0,710,720,620,750,651,021,05
w III roku0,710,890,680,840,891,05
w IV roku0,720,920,750,910,78
w V roku0,800,971,031,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Strona www uczelni:
www.pum.edu.pl

Kontakt:

ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
tel. 91 48 00 700,
91 48 00 800
fax: 91 48 00 705
Informator dla kandydatów na studia

Z uczelni:

Polityka Prywatności