aplikacja Matura google play app store

Kierunek Analityka medyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
biologia
1 spośród:matematyka (pr)
chemia
fizyka

Brak oceny z przedmiotu zdawanego na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale oznacza otrzymanie 0 punktów z tego przedmiotu.

Przelicznik punktów*

  • poziom podstawowy – 1% = 1 pkt
  • poziom rozszerzony – 1% = 2 pkt

*zasady te nie dotyczą kierunków: biotechnologia i elektroradiologia

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.umed.lodz.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Analityka medyczna
Analityka medyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-06-28

Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna to dziedzina nauk medycznych, której głównym zadaniem jest badanie i charakterystyka materiałów biologicznych pobranych od pacjenta. Czynności diagnostyki laboratoryjnej obejmują:

1) badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;

2) mikrobiologiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;

3) działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej;

4) badania, które służą do identyfikacji nosiciela genu odpowiedzialnego za chorobę, oraz testy, które wykrywają genetyczne predyspozycje lub podatność na zachorowanie.

W obszarze analityki medycznej mieszczą się m. in. takie dyscypliny, jak: biochemia i chemia kliniczna, mikrobiologia, wirusologia, biologia molekularna, genetyka laboratoryjna, immunologia, toksykologia kliniczna, hematologia, koagulologia, transfuzjologia, serologia, cytomorfologia, diagnostyka izotopowa, diagnostyka endokrynologiczna i andrologiczna czy parazytologia laboratoryjna.

Plan studiów przewiduje realizację podstawowych przedmiotów biologiczno-medycznych, chemicznych i behawioralno-społecznych na dwóch pierwszych latach studiów, co daje podstawy do zrozumienia stosowanych metod badań laboratoryjnych oraz kształtuje umiejętności komunikacji z przyszłym środowiskiem zawodowym.

Późniejsze lata studiów poświęcone są głównie kształceniu kierunkowemu, w tym wiedzy i  umiejętności przydatnych do podjęcia kształcenia podyplomowego.

Efekty kształcenia przewidziane programem studiów są zdobywane przez studenta podczas zajęć obowiązkowych, a także podczas zajęć fakultatywnych.

Absolwent  kierunku jest zdolny do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym, podjęcia specjalizacji, pracy dydaktycznej i naukowej na wyższej uczelni lub w instytucie naukowym.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna jest przygotowany do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zdolnego do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym, podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.

Absolwent jest wyposażony w wiedzę ogólną z zakresu podstawowych nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz w szczegółową wiedze z zakresu medycyny laboratoryjnej.

W czasie studiów kształcone są następujące umiejętności:

1) wykonywania i wykorzystania badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia;

2) planowania i przeprowadzania laboratoryjnej strategii diagnostycznej, zgodnej z postępem wiedzy;

3) uzyskiwania wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych i ich interpretacji;

4) rozwiązywania problemów diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej;

5) konsultacji w procesie diagnostycznym;

6) zarządzania i kierowania zespołami w medycznym laboratorium diagnostycznym;

7) współpracy z pracownikami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia..

Absolwent kierunku Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna otrzymuje prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego wydawane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Diagnosta laboratoryjny wykonuje swoje czynności ze świadomością, że wyniki jego  pracy chronią zdrowie i życie człowieka.

Absolwent potrafi aktualizować wiedze i umiejętności zawodowe w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w toku ciągłych szkoleń i samokształcenia.

Przykłady zawodów

Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Analityka medyczna - UM w Łodzi, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201431
rok 201535
rok 201627
rok 201733
rok 201835
rok 201964
rok 202021
rok 202130
rok 202226
Liczba absolwentów
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Analityka medyczna - UM w Łodzi, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201528,6%
absolwenci z roku 201644,4%
absolwenci z roku 201724,2%
absolwenci z roku 20185,7%
absolwenci z roku 201917,2%
absolwenci z roku 202014,3%
absolwenci z roku 202120,0%
absolwenci z roku 202223,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - UM w Łodzi, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku12,6%8,1%1,5%4,0%0,7%1,7%4,4%3,1%0,6%
w II roku3,2%0,0%0,0%2,5%0,0%0,0%2,4%0,3%
w III roku0,0%1,0%0,3%3,0%0,0%1,6%0,0%
w IV roku1,9%0,0%2,8%1,8%0,0%0,0%
w V roku1,1%0,0%0,0%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - UM w Łodzi, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,080,780,160,630,130,260,610,530,08
w II roku0,370,000,000,440,000,000,430,02
w III roku0,000,150,060,410,000,220,00
w IV roku0,240,000,510,410,000,00
w V roku0,210,000,000,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Analityka medyczna - UM w Łodzi, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,358,06
absolwenci z roku 20152,975,51
absolwenci z roku 20166,747,44
absolwenci z roku 20173,884,91
absolwenci z roku 20181,743,74
absolwenci z roku 20192,815,08
absolwenci z roku 20202,152,20
absolwenci z roku 20212,172,90
absolwenci z roku 20222,843,16
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - UM w Łodzi, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201493,5%77,4%0,0%
abs. z roku 2015100,0%85,7%0,0%
abs. z roku 201681,5%81,5%3,7%
abs. z roku 201790,9%90,9%0,0%
abs. z roku 201897,1%94,3%2,9%
abs. z roku 201995,3%90,6%4,7%
abs. z roku 202090,5%90,5%4,8%
abs. z roku 202196,7%96,7%0,0%
abs. z roku 202296,2%92,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Analityka medyczna - UM w Łodzi, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca68,5%78,8%73,1%77,0%86,9%86,1%86,1%88,3%80,4%
umowa o pracę50,8%62,6%70,4%75,0%73,6%73,2%85,7%80,6%78,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,3%0,0%2,9%4,6%0,4%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - UM w Łodzi, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 139 zł2 074 zł2 814 zł2 788 zł2 997 zł3 067 zł5 069 zł4 857 zł5 544 zł
w II roku2 492 zł3 257 zł3 818 zł3 976 zł3 802 zł5 149 zł6 093 zł6 721 zł
w III roku3 103 zł3 966 zł4 282 zł4 339 zł5 046 zł6 353 zł6 998 zł
w IV roku3 108 zł4 514 zł4 380 zł6 108 zł6 269 zł8 059 zł
w V roku3 605 zł5 058 zł5 470 zł7 025 zł7 090 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - UM w Łodzi, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 175 zł2 321 zł2 869 zł2 817 zł3 184 zł3 181 zł5 043 zł4 933 zł5 868 zł
w II roku2 577 zł3 129 zł3 797 zł4 024 zł3 882 zł5 070 zł5 983 zł6 855 zł
w III roku3 192 zł3 696 zł4 104 zł4 417 zł5 131 zł6 214 zł6 600 zł
w IV roku3 107 zł4 205 zł4 186 zł6 092 zł6 236 zł7 988 zł
w V roku3 580 zł4 740 zł5 158 zł6 974 zł7 031 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - UM w Łodzi, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,580,550,680,660,660,621,010,840,86
w II roku0,660,830,860,860,780,971,081,04
w III roku0,790,950,890,870,971,081,08
w IV roku0,750,990,871,111,091,23
w V roku0,821,031,011,151,09
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UM w Łodzi, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności