aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
informatyka
1 spośród:język polski
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw. „nowa matura” – uwzględnia się tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom podstawowy albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2.

Średnią (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru:
jako średnią arytmetyczną

lub średnią ważoną

SN = w1 x PNK + w2 x PN 2+... + wn x PNn

SN – średnia obliczona w skali procentowej „nowej matury” /zaokrąglamy do pełnych procentów (%)/

PN (PNK = PN1) – wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu - wynik nowej matury - poziom podstawowy albo poziom rozszerzony x 2

n – ilość wybranych przedmiotów

w – poszczególne przedmioty
Dodatkowe informacje o kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://kryminalistyka-studia.pl/

Przykłady zawodów

Kryminolog
Prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, skutkami przestępczości oraz osobowością przestępców i ich ofiar; sporządza analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych; planuje środki profilaktyczne w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://kryminalistyka-studia.pl/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201958
rok 202071
rok 202161
rok 202295
Liczba absolwentów
UJD, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://kryminalistyka-studia.pl/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201984,5%
absolwenci z roku 202084,5%
absolwenci z roku 202159,0%
absolwenci z roku 202272,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJD, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201982,8%75,9%
absolwenci z roku 202080,3%60,6%
absolwenci z roku 202152,4%34,4%
absolwenci z roku 202265,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJD, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://kryminalistyka-studia.pl/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,6%3,0%3,5%4,0%
w II roku9,6%5,2%2,2%
w III roku13,5%8,9%
w IV roku6,3%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJD, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,470,460,550,94
w II roku1,560,860,40
w III roku2,551,53
w IV roku1,03
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJD, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://kryminalistyka-studia.pl/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201918,3523,23
absolwenci z roku 202012,3016,13
absolwenci z roku 20216,967,43
absolwenci z roku 20224,003,64
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJD, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJD, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201937,9%27,6%5,2%
abs. z roku 202049,3%35,2%1,4%
abs. z roku 202162,3%50,8%5,0%
abs. z roku 202248,4%36,8%1,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJD, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJD, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJD, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca22,4%31,0%45,6%32,6%
umowa o pracę18,0%25,2%35,8%27,7%
samo­zatrudnienie3,6%0,5%2,9%0,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJD, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJD, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJD, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://kryminalistyka-studia.pl/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 607 zł2 079 zł2 602 zł2 638 zł
w II roku1 818 zł2 837 zł3 114 zł
w III roku2 766 zł4 400 zł
w IV roku3 739 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJD, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 730 zł2 574 zł2 868 zł3 100 zł
w II roku2 500 zł3 513 zł3 421 zł
w III roku3 244 zł4 886 zł
w IV roku4 191 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJD, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,350,420,460,41
w II roku0,370,510,50
w III roku0,500,69
w IV roku0,59
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJD, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://kryminalistyka-studia.pl/

Kryteria przyjęć:

» UJD - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 378 41 00

Na czasie:

Polityka Prywatności