aplikacja Matura google play app store

Kierunek Dietetyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:biologia
chemia
informatyka
1 spośród:język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
lub
przedmioty
matematyka
1 spośród:język polski
biologia
chemia
informatyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw. „nowa matura” – uwzględnia się tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom podstawowy albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2.

Średnią (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru:
jako średnią arytmetyczną

lub średnią ważoną

SN = w1 x PNK + w2 x PN 2+... + wn x PNn

SN – średnia obliczona w skali procentowej „nowej matury” /zaokrąglamy do pełnych procentów (%)/

PN (PNK = PN1) – wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu - wynik nowej matury - poziom podstawowy albo poziom rozszerzony x 2

n – ilość wybranych przedmiotów

w – poszczególne przedmioty
Dodatkowe informacje o kierunku Dietetyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-09-02

Przykłady zawodów

dietetyka
Dietetyk
Opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych; prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.
Specjalista do spraw dietetyki
Organizuje, prowadzi i nadzoruje proces produkcyjny przygotowywania potraw dietetycznych i monitoruje jego zgodność z recepturą i standardami; bada i ocenia wartość dietetyczną i kaloryczną potraw, prawidłowości zastosowanych receptur oraz zachowania norm racjonalnego żywienia; udziela porad i konsultacji w zakresie racjonalnego żywienia zarówno dla klientów indywidualnych jak i zbiorowych (instytucjonalnych) takich jak: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria i uzdrowiska, placówki zbiorowego żywienia (przedszkola, szkoły, restauracje); nadzoruje i kontroluje pomiary laboratoryjne współpracowników i podwładnych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dietetyka - UJD, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201870
rok 201965
rok 202048
rok 202138
rok 202254
Liczba absolwentów
UJD, Dietetyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dietetyka - UJD, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201862,9%
absolwenci z roku 201972,3%
absolwenci z roku 202075,0%
absolwenci z roku 202184,2%
absolwenci z roku 202259,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJD, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Dietetyka - UJD, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201864,3%44,3%
absolwenci z roku 201966,1%52,3%
absolwenci z roku 202075,0%66,7%
absolwenci z roku 202181,6%71,1%
absolwenci z roku 202255,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJD, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - UJD, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku10,2%2,9%1,9%0,9%3,4%
w II roku6,0%2,3%3,7%3,7%
w III roku9,8%2,4%8,4%
w IV roku9,2%4,2%
w V roku7,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJD, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - UJD, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,720,550,400,160,79
w II roku1,060,380,890,74
w III roku1,640,351,64
w IV roku1,580,71
w V roku1,51
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJD, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dietetyka - UJD, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20185,7317,79
absolwenci z roku 201913,0914,80
absolwenci z roku 202014,6714,48
absolwenci z roku 20216,3813,56
absolwenci z roku 20223,773,46
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJD, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJD, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - UJD, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201878,6%41,4%8,6%
abs. z roku 201950,8%43,0%4,6%
abs. z roku 202047,9%39,6%4,2%
abs. z roku 202171,1%18,4%0,0%
abs. z roku 202255,6%42,6%5,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJD, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJD, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJD, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dietetyka - UJD, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca51,2%40,5%33,3%24,6%40,4%
umowa o pracę28,6%32,9%28,1%16,0%29,8%
samo­zatrudnienie6,4%3,3%3,1%0,0%3,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJD, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJD, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJD, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - UJD, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 398 zł1 829 zł2 021 zł1 720 zł2 624 zł
w II roku2 051 zł2 322 zł2 919 zł2 109 zł
w III roku2 372 zł3 218 zł3 106 zł
w IV roku3 180 zł3 645 zł
w V roku3 902 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJD, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - UJD, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 024 zł2 011 zł2 014 zł2 366 zł2 474 zł
w II roku2 185 zł2 550 zł3 333 zł2 672 zł
w III roku2 694 zł3 220 zł3 452 zł
w IV roku3 332 zł3 710 zł
w V roku4 009 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJD, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - UJD, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,330,400,400,320,41
w II roku0,440,480,520,34
w III roku0,460,590,48
w IV roku0,560,58
w V roku0,61
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJD, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kryteria przyjęć:

» UJD - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 378 41 00

Na czasie:

Polityka Prywatności