aplikacja Matura google play app store

Kierunek Grafika

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw. „nowa matura” – uwzględnia się tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom podstawowy albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2.

Średnią (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru:
jako średnią arytmetyczną

lub średnią ważoną

SN = w1 x PNK + w2 x PN 2+... + wn x PNn

SN – średnia obliczona w skali procentowej „nowej matury” /zaokrąglamy do pełnych procentów (%)/

PN (PNK = PN1) – wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu - wynik nowej matury - poziom podstawowy albo poziom rozszerzony x 2

n – ilość wybranych przedmiotów

w – poszczególne przedmioty
Dodatkowe informacje o kierunku Grafika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-01-25
Zakres (ścieżki, specjalności):
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Grafika UJD

Przykłady zawodów

Artysta grafik
Projektuje i tworzy różnego rodzaju artystyczne kompozycje plastyczne (ryciny) za pomocą rycia rylcem w metalu, drewnie, gipsie, kamieniu, stosując różne techniki graficzne: druk wypukły, druk płaski, druk wklęsły, w celu ich reprodukcji na papierze lub tkaninie; wykonuje grafikę użytkową: plakat, ilustrację do tekstu, reklamę itp., stosując wiele technik plastycznych oraz grafikę komputerową.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.ws.ujd.edu.pl/articles/view/grafika

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Grafika - UJD, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201413
rok 201519
rok 201624
rok 201718
rok 201818
rok 202116
rok 202220
Liczba absolwentów
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.ws.ujd.edu.pl/articles/view/grafika

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Grafika - UJD, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,5%
absolwenci z roku 201675,0%
absolwenci z roku 201794,4%
absolwenci z roku 201888,9%
absolwenci z roku 202181,2%
absolwenci z roku 202275,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Grafika - UJD, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,5%68,4%
absolwenci z roku 201670,8%50,0%
absolwenci z roku 201794,4%55,6%
absolwenci z roku 201888,9%83,3%
absolwenci z roku 202181,2%37,5%
absolwenci z roku 202270,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.ws.ujd.edu.pl/articles/view/grafika

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UJD, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,2%2,2%1,7%0,9%4,6%0,0%0,4%
w II roku1,9%1,3%4,5%0,0%0,0%0,0%
w III roku3,8%12,7%8,0%9,7%4,6%
w IV roku8,3%11,0%11,5%4,6%17,6%
w V roku14,1%7,5%17,0%1,9%10,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UJD, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,420,170,240,140,910,000,07
w II roku0,200,130,920,000,000,00
w III roku0,502,331,501,610,66
w IV roku1,172,022,530,633,56
w V roku2,571,422,380,242,37
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.ws.ujd.edu.pl/articles/view/grafika

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Grafika - UJD, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201429,8331,60
absolwenci z roku 201529,5633,35
absolwenci z roku 201615,8625,26
absolwenci z roku 201723,7326,18
absolwenci z roku 201824,0028,93
absolwenci z roku 202117,8314,75
absolwenci z roku 20224,003,17
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UJD, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201415,4%7,7%0,0%
abs. z roku 201510,5%10,5%0,0%
abs. z roku 201650,0%29,2%0,0%
abs. z roku 201711,1%5,6%0,0%
abs. z roku 201827,8%27,8%0,0%
abs. z roku 202112,5%12,5%0,0%
abs. z roku 202235,0%30,0%5,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Grafika - UJD, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca6,4%6,1%29,5%6,0%13,9%9,4%24,2%
umowa o pracę4,5%3,9%19,1%2,3%12,0%8,3%23,3%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%5,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.ws.ujd.edu.pl/articles/view/grafika

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UJD, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 309 zł1 634 zł2 024 zł
w II roku769 zł2 498 zł1 536 zł855 zł2 318 zł1 710 zł
w III roku1 462 zł1 715 zł2 028 zł1 974 zł2 973 zł
w IV roku2 084 zł2 038 zł2 301 zł2 740 zł2 709 zł
w V roku2 075 zł2 844 zł2 725 zł3 605 zł3 157 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UJD, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 376 zł2 193 zł2 376 zł
w II roku2 576 zł2 004 zł855 zł2 666 zł1 710 zł
w III roku1 578 zł2 401 zł2 576 zł2 532 zł3 662 zł
w IV roku2 178 zł2 312 zł2 710 zł3 183 zł3 372 zł
w V roku2 272 zł2 989 zł2 945 zł4 090 zł3 866 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UJD, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,360,390,32
w II roku0,200,660,390,190,520,27
w III roku0,390,430,470,410,61
w IV roku0,520,460,500,530,48
w V roku0,480,600,540,650,50
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UJD, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.ws.ujd.edu.pl/articles/view/grafika
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kryteria przyjęć:

» UJD - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 378 41 00

Na czasie:

Polityka Prywatności