aplikacja Matura google play app store

Kierunek Pedagogika

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:
  • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt.
Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.
Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika
Pedagogika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-08-28
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Pedagogika UKEN

Przykłady zawodów

Analityk pracy
Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Pedagog
Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Pedagog szkolny
Organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Pedagogika - UKEN, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014393
rok 2015296
rok 2016408
rok 2017146
rok 2018159
rok 2019130
rok 202082
rok 202184
rok 202250
Liczba absolwentów
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Pedagogika - UKEN, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201584,8%
absolwenci z roku 201688,2%
absolwenci z roku 201784,9%
absolwenci z roku 201890,6%
absolwenci z roku 201987,7%
absolwenci z roku 202091,4%
absolwenci z roku 202185,7%
absolwenci z roku 202270,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Pedagogika - UKEN, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201581,1%71,0%
absolwenci z roku 201685,8%72,5%
absolwenci z roku 201784,9%72,6%
absolwenci z roku 201886,2%66,7%
absolwenci z roku 201983,9%72,3%
absolwenci z roku 202085,4%64,6%
absolwenci z roku 202182,1%69,1%
absolwenci z roku 202270,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - UKEN, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku9,3%7,7%5,3%3,4%2,2%2,1%4,5%3,1%2,9%
w II roku4,6%6,2%2,9%1,5%2,5%2,4%1,8%1,0%
w III roku5,8%6,5%3,2%3,6%3,8%5,1%3,2%
w IV roku4,8%4,2%2,8%3,7%3,1%3,5%
w V roku3,3%4,1%3,7%5,6%2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - UKEN, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,830,800,690,500,370,410,990,870,55
w II roku0,530,740,450,220,420,390,440,17
w III roku0,801,190,600,640,551,000,67
w IV roku1,020,870,550,720,490,64
w V roku0,740,810,611,150,44
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Pedagogika - UKEN, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,1816,72
absolwenci z roku 201513,1315,24
absolwenci z roku 201611,9514,35
absolwenci z roku 201716,4019,15
absolwenci z roku 201811,1913,47
absolwenci z roku 201914,0015,47
absolwenci z roku 20209,6312,99
absolwenci z roku 20219,4611,36
absolwenci z roku 20222,892,80
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - UKEN, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201452,9%41,9%2,5%
abs. z roku 201553,3%44,6%2,4%
abs. z roku 201657,6%46,3%2,2%
abs. z roku 201743,1%35,6%2,0%
abs. z roku 201861,6%51,6%0,0%
abs. z roku 201946,9%41,5%1,5%
abs. z roku 202060,9%43,9%3,7%
abs. z roku 202153,6%45,2%2,4%
abs. z roku 202254,0%44,0%2,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Pedagogika - UKEN, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca37,5%41,0%43,4%32,8%42,1%38,1%45,7%40,2%37,5%
umowa o pracę31,2%34,6%35,4%27,5%34,8%33,9%36,7%35,2%29,5%
samo­zatrudnienie1,7%1,7%1,8%1,3%0,0%0,9%2,2%1,3%1,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - UKEN, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 495 zł1 684 zł1 732 zł2 008 zł1 799 zł2 390 zł1 980 zł2 552 zł3 021 zł
w II roku1 799 zł1 954 zł2 092 zł2 345 zł2 249 zł2 545 zł2 749 zł2 924 zł
w III roku2 178 zł2 396 zł2 612 zł2 901 zł3 013 zł3 340 zł3 776 zł
w IV roku2 557 zł2 840 zł3 049 zł3 286 zł3 592 zł4 527 zł
w V roku2 900 zł3 094 zł3 445 zł3 805 zł4 404 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - UKEN, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 778 zł1 877 zł1 898 zł2 424 zł1 922 zł2 584 zł2 438 zł2 708 zł2 872 zł
w II roku1 923 zł2 030 zł2 237 zł2 467 zł2 410 zł2 727 zł3 043 zł3 010 zł
w III roku2 252 zł2 455 zł2 652 zł2 975 zł3 110 zł3 296 zł3 977 zł
w IV roku2 602 zł2 891 zł3 067 zł3 316 zł3 631 zł4 528 zł
w V roku2 919 zł3 142 zł3 442 zł3 807 zł4 424 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - UKEN, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,430,470,440,470,390,470,370,440,49
w II roku0,500,520,500,510,450,460,470,43
w III roku0,570,600,580,590,560,560,56
w IV roku0,630,650,630,620,610,68
w V roku0,660,660,660,640,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UKEN, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kontakt:

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
KANCELARIA UCZELNI
tel. 12 662 60 14
REKRUTACJA
tel. 12 662 60 93
e-mail: rekrutacja@uken.krakow.pl
Informator dla kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie 2024/2025
   Screenshot_66.jpg
Polityka Prywatności