aplikacja Matura google play app store

Kierunek Ochrona środowiska

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Ochrona środowiska

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2016-10-06
Strona www uczelni:
www.upsl.edu.pl

Przykłady zawodów

Inżynier inżynierii środowiska – gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Projektuje urządzenia gazowe, instalacje i sieci energetyczne w sferze komunalnej i przemysłowej; opracowuje nowe technologie i ulepsza już istniejące oraz prowadzi badania w dziedzinie ochrony środowiska; opracowuje koncepcje i metody działań dotyczące ulepszania instalacji gazowych i energetycznych; sprawuje nadzór nad budową nowych obiektów i sieci energetycznych oraz kieruje ich eksploatacją.
Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia
Zajmuje się hydrologią praktyczną, tzn. powierzchniowymi wodami płynącymi i stojącymi oraz wodami podziemnymi, pomiarami dla potrzeb hydrologii, obserwacją i opisywaniem zjawisk hydrologicznych, ustalaniem zależności między poszczególnymi zjawiskami hydrologicznymi, gospodarką wodną w układach regionalnych, zlewniowych, okręgowych, miejskich oraz w pojedynczych zakładach przemysłowych, w zakresie działalności technicznej i dysponowania wodą na potrzeby komunalne, rolnicze, przemysłowe, żeglugowe, rekreacyjne, energetyczne itp.
Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne
Projektuje, opracowuje i ulepsza koncepcje i metody działania instalacji dostarczających ciepłej i zimnej wody, instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych; kieruje działaniem i utrzymaniem systemów instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych; doradza w sprawach technicznych aspektów stosowanych urządzeń i materiałów, szczególnie w rozwiązaniach nowatorskich.
Inżynier inżynierii środowiska – melioracje
Określa potrzeby w zakresie systemów: melioracji wodnych, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zbiorowego i zagrodowego zaopatrzenia rolnictwa w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, sanitacji wsi; programuje, projektuje, wykonuje, nadzoruje i eksploatuje wyżej wymienione systemy.
Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami
Prowadzi badania, opracowuje i ulepsza koncepcje i metody składowania odpadów w miejscach ich powstawania, transportu odpadów oraz technologii ich unieszkodliwiania; doradza w sprawach technicznych i ekonomicznych procesów technologicznych unieszkodliwiania odpadów, stosowania urządzeń do zbierania odpadów oraz środków transportowych i innych.
Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
Zajmuje się systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w sferze komunalnej i przemysłowej; prowadzi badania, projektuje, opracowuje koncepcje i metody działania dotyczące sposobów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, sposobów zmniejszenia zużycia wody w zakładach przemysłowych, technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; sprawuje nadzór nad budową nowych obiektów lub systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kieruje ich eksploatacją.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ochrona środowiska - UPSL, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201422
rok 201522
rok 201810
rok 201914
rok 202017
rok 202111
Liczba absolwentów
UPSL, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ochrona środowiska - UPSL, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201586,4%
absolwenci z roku 201830,0%
absolwenci z roku 201928,6%
absolwenci z roku 202011,8%
absolwenci z roku 202136,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UPSL, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Ochrona środowiska - UPSL, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,7%72,7%
absolwenci z roku 201830,0%20,0%
absolwenci z roku 201921,4%0,0%
absolwenci z roku 202011,8%11,8%
absolwenci z roku 202136,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UPSL, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - UPSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,8%8,3%0,0%0,0%0,0%0,0%
w II roku2,7%1,1%0,0%0,0%0,0%
w III roku8,7%11,0%0,0%0,0%
w IV roku2,3%8,0%0,0%
w V roku0,8%4,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UPSL, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - UPSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,490,640,000,000,000,00
w II roku0,260,080,000,000,00
w III roku0,921,700,000,00
w IV roku0,341,320,00
w V roku0,091,29
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UPSL, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ochrona środowiska - UPSL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,8622,95
absolwenci z roku 201517,1018,74
absolwenci z roku 20188,33
absolwenci z roku 2019
absolwenci z roku 2020
absolwenci z roku 20213,254,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UPSL, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UPSL, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - UPSL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201445,5%31,8%0,0%
abs. z roku 201540,9%31,8%0,0%
abs. z roku 201820,0%0,0%0,0%
abs. z roku 20197,1%7,1%0,0%
abs. z roku 20200,0%0,0%0,0%
abs. z roku 202136,4%27,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UPSL, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UPSL, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ochrona środowiska - UPSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca22,0%25,4%1,7%2,4%0,0%21,2%
umowa o pracę13,3%20,8%0,0%2,4%0,0%19,7%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UPSL, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UPSL, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - UPSL, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 261 zł1 495 zł2 063 zł
w II roku2 109 zł1 897 zł
w III roku2 080 zł2 256 zł
w IV roku2 273 zł2 924 zł
w V roku3 110 zł3 050 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UPSL, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - UPSL, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 349 zł1 833 zł2 751 zł
w II roku2 110 zł2 131 zł
w III roku2 471 zł2 410 zł
w IV roku2 713 zł2 903 zł
w V roku3 269 zł3 053 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UPSL, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - UPSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,350,440,35
w II roku0,570,50
w III roku0,550,56
w IV roku0,570,68
w V roku0,710,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UPSL, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności