aplikacja Matura google play app store

Kierunek Pedagogika specjalna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Jeśli zawsze zastanawiało Ciebie to w jak ciekawy i kreatywny sposób można przekazać wiedzę uczniom i wspierać przy tym uczniów z trudnościami w uczeniu się, to mamy coś dla Ciebie. #PedagogikaSpecjalna

To właśnie u nas znajdziesz odpowiedź na swoje pytania i poszerzysz swój warsztat.
Przygotowujemy naszych studentów do pracy z osobami z różnym stopniem niepełnosprawności od stopnia lekkiego po stopień głęboki.
Serdecznie zapraszamy dołącz do nas!

Film promujący kształcenie studentów w Instytucie Pedagogiki Specjalnej #APS, powstał przy współpracy pracowników IPS, zwłaszcza dr Iwony Koniecznej i mgr Klaudii Majewskiej, Studentów oraz pracownika DIM - Marcina Burskiego.

Wynik rekrutacyjny dla każdego kierunku stanowi sumę wyników
z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru

przelicznik da każdego przedmiotu:
  • 1% poziom podstawowy = 1 punkt; dla matematyki 1% = 2 punkty
  • 1% poziom rozszerzony = 2 punkty; dla matematyki 1% = 4 punkty
przedmioty obowiązkowe:
j. polski oraz j. obcy

przedmioty do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.aps.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika specjalna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2017-12-07
Absolwent studiów na kierunku pedagogika specjalna po zrealizowaniu programu obejmującego wiedzę z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, terapii oraz specjalizacji praktycznej, po wykonaniu i obronie pracy magisterskiej (na studiach zawodowych – dyplomowej) powinien dysponować wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, dewiacji organicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Powinien posiadać umiejętności w zakresie wybranej specjalności odpowiadającej typowi placówki, a także rodzajowi odchylenia od normy oraz opanowane metody stymulacji, usprawniania, terapii i kształcenia adekwatnego do możliwości psychofizycznych jednostek odchylonych od normy.

Absolwent powinien znać język obcy umożliwiający korzystanie z literatury w zakresie pedagogiki specjalnej oraz mieć zdolności dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych, a także umiejętność przygotowania publikacji z zakresu swojej działalności.

Przykłady zawodów

Pedagog
Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Pedagog specjalny
Prowadzi badania nad potrzebami edukacyjnymi osób niepełnosprawnych; udziela im wsparcia i pomocy; prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach, szkołach różnych poziomów nauczania oraz w klasach integracyjnych; realizuje procesy rewalidacji, kompensacji oraz resocjalizacji osób niepełnosprawnych.
Pedagog szkolny
Organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Kryteria przyjęć:

» APS - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. (22) 589 36 00
fax: (22) 658 11 18 / Kancelariamalowanie.jpg

budynek.jpg

wyk__ad.jpg

Filmy z cyklu JEST CZŁOWIEK

Z okazji 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prezentujemy filmy dotyczące akceptacji, partycypacji i solidarności społecznej:

SOLIDARNOŚĆ - film z cyklu JEST CZŁOWIEK
Co to znaczy "być człowiekiem" - wypowiedzi różnych osób.PARTYCYPACJA - film z cyklu JEST CZŁOWIEKAKCEPTACJA - film z cyklu JEST CZŁOWIEKTwórcami filmów są Jakub Dylewski i Ignacy Ciszewski.
Polityka Prywatności