aplikacja Matura google play app store

Kierunek Historia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język polski
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
irk.uph.edu.pl/pl
Dodatkowe informacje o kierunku Historia
Historia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-12-12
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Historia UWS

Przykłady zawodów

Historyk
Zajmuje się ustalaniem faktów procesu dziejowego, ich interpretacją oraz opisem działalności człowieka, społeczeństw i narodów w przeszłości korzystając z materiałów źródłowych.
Nauczyciel historii
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Historia - UWS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201410
rok 201714
rok 201811
rok 202012
rok 202114
Liczba absolwentów
UWS, Historia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Historia - UWS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2017100,0%
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 202083,3%
absolwenci z roku 202185,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWS, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Historia - UWS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2017100,0%50,0%
absolwenci z roku 2018100,0%72,7%
absolwenci z roku 202075,0%50,0%
absolwenci z roku 202178,6%35,7%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWS, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UWS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,3%0,0%0,0%1,4%0,0%
w II roku0,0%4,2%0,0%0,0%0,0%
w III roku9,2%0,0%5,3%0,0%
w IV roku5,0%0,0%10,6%
w V roku2,5%0,0%15,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWS, Historia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWS, Historia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UWS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,310,000,000,220,00
w II roku0,000,820,000,000,00
w III roku1,350,000,840,00
w IV roku0,960,002,09
w V roku0,500,003,04
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWS, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWS, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Historia - UWS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201422,0031,62
absolwenci z roku 201715,2717,90
absolwenci z roku 20186,0015,44
absolwenci z roku 202010,3310,56
absolwenci z roku 20219,6712,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWS, Historia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWS, Historia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UWS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201420,0%10,0%0,0%
abs. z roku 201735,7%28,6%7,1%
abs. z roku 201872,7%45,5%9,1%
abs. z roku 202041,7%41,7%0,0%
abs. z roku 202142,9%21,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWS, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWS, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWS, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Historia - UWS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca7,5%29,2%55,3%38,2%26,8%
umowa o pracę3,3%22,0%42,4%36,8%17,9%
samo­zatrudnienie0,0%7,1%6,1%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWS, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWS, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWS, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UWS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 571 zł2 198 zł3 510 zł2 780 zł
w II roku2 503 zł2 749 zł4 610 zł2 715 zł
w III roku1 858 zł3 622 zł2 914 zł6 114 zł
w IV roku2 127 zł4 517 zł3 437 zł
w V roku2 788 zł4 191 zł4 462 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWS, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWS, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UWS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 571 zł2 745 zł3 386 zł4 795 zł
w II roku2 860 zł2 664 zł4 599 zł3 742 zł
w III roku2 545 zł3 291 zł3 267 zł6 114 zł
w IV roku2 839 zł4 517 zł3 575 zł
w V roku2 786 zł4 473 zł4 192 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWS, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWS, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UWS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,660,510,650,50
w II roku0,580,590,800,43
w III roku0,520,780,590,93
w IV roku0,560,900,64
w V roku0,700,750,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWS, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWS, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWS - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
tel. 25 643-19-15
Polityka Prywatności