Kryteria przyjęć:
Kierunek Architektura wnętrz

przedmioty
matematyka
1 spośród:fizyka
geografia
historia
historia sztuki
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

WZÓR REKRUTACYJNY

(dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i później)


L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or + 4 R


Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym

Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

R – suma punktów z egzaminu z rysunku


W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z:

  • matematyki,

  • przedmiotu do wyboru (dodatkowo branego pod uwagę),

  • języka obcego nowożytnego,

  • oraz z egzaminu wstępnego z rysunku.


W przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą punktację.


Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia.EGZAMIN WSTĘPNY Z RYSUNKU

Egzamin z rysunku odręcznego składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów.

Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie dodatniej liczby punktów z dwóch zadań łącznie.


Zadanie 1

Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania. Technika wykonania pracy: ołówek.


Zadanie 2

Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych. Technika wykonania pracy: ołówek.


Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej:

https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/rekrutacja-na-studia-1-stopnia/

 

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności