Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
tylko uczelnia
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Biotechnologia

przedmioty
matematyka (pp)
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)

Przyjęcie na studia odbędzie się w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach studiów, w ramach limitu miejsc.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę w latach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

L = 0,5Mp
+ 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R

gdzie:

Mp - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,

Mr - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,

Fr - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,

Op - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Or - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

R - liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

Egzamin wstępny z rysunku obowiązuje kandydatów ubiegających się
o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika oraz na studia niestacjonarne na kierunku grafika .

Na egzamin wstępny z rysunku należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne oraz przybory niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych we wskazanej technice wykonania.

Zapewniamy deskę kreślarską i brystol.
Zabrania się wnoszenia na egzamin telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk.

Egzamin z rysunku składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie sumy punktów nie mniejszej niż 50 z dwóch zadań łącznie.
Zadania egzaminacyjne:

• architektura, architektura wnętrz:

zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania.

zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego
wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje
do rozwiązywania zadań projektowych.

Technika wykonania prac: ołówek.

• grafika:

zadanie 1. Studium modela we wnętrzu, mające na celu sprawdzenie umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualne i warsztatowe przygotowanie kandydata do wykonywania zadań projektowych.

Technika wykonania pracy: ołówek, kredka.

zadanie 2. Wykonanie na zadany temat kompozycji z wyobraźni, mające na celu sprawdzenie umiejętności związanych z wyobraźnią, możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości warsztatowych oraz predyspozycji w zakresie grafiki użytkowej i reklamy.

Technika wykonania pracy: dowolna.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: pb.edu.pl/

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
nowe_media_220x300.jpg
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura UTH 13
miniatura UNS studia niestacjonarne
miniatura
Polityka Prywatności