Kryteria przyjęć:
Kierunek Inżynieria biomedyczna

przedmioty
matematyka (pp)
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
informatyka
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)

Przyjęcie na studia odbędzie się w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach studiów, w ramach limitu miejsc.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę w latach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

L = 0,5Mp
+ 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R

gdzie:

Mp - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,

Mr - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,

Fr - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,

Op - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Or - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

R - liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

Egzamin wstępny z rysunku obowiązuje kandydatów ubiegających się
o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika oraz na studia niestacjonarne na kierunku grafika .

Na egzamin wstępny z rysunku należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne oraz przybory niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych we wskazanej technice wykonania.

Zapewniamy deskę kreślarską i brystol.
Zabrania się wnoszenia na egzamin telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk.

Egzamin z rysunku składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie sumy punktów nie mniejszej niż 50 z dwóch zadań łącznie.
Zadania egzaminacyjne:

• architektura, architektura wnętrz:

zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania.

zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego
wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje
do rozwiązywania zadań projektowych.

Technika wykonania prac: ołówek.

• grafika:

zadanie 1. Studium modela we wnętrzu, mające na celu sprawdzenie umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualne i warsztatowe przygotowanie kandydata do wykonywania zadań projektowych.

Technika wykonania pracy: ołówek, kredka.

zadanie 2. Wykonanie na zadany temat kompozycji z wyobraźni, mające na celu sprawdzenie umiejętności związanych z wyobraźnią, możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości warsztatowych oraz predyspozycji w zakresie grafiki użytkowej i reklamy.

Technika wykonania pracy: dowolna.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności