Kryteria przyjęć:
Kierunek Grafika

przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:fizyka
geografia
historia
historia sztuki

WZÓR REKRUTACYJNY

(dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i później)


L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or + 4 R


Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym

Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

R – suma punktów z egzaminu z rysunkuW postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z:

  • matematyki,

  • przedmiotu do wyboru (dodatkowo branego pod uwagę),

  • języka obcego nowożytnego,

  • oraz z egzaminu wstępnego z rysunku.


W przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą punktację.


Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia.


EGZAMIN WSTĘPNY Z RYSUNKU

Egzamin z rysunku odręcznego oraz kompozycji składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów.

Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie w sumie nie mniej niż 50 punktów z dwóch zadań łącznie.


Zadanie 1

Studium modela we wnętrzu, mające na celu sprawdzenie umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualne i warsztatowe przygotowanie kandydata do wykonywania zadań projektowych. Rysunek w technikach suchych: ołówek, kredka.


Zadanie 2

Wykonanie na zadany temat kompozycji z wyobraźni, mające na celu sprawdzenie umiejętności związanych z wyobraźnią oraz możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości warsztatowych oraz predyspozycji w zakresie grafiki użytkowej i reklamy. Praca wykonana odręcznie, w technice dowolnej.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej:

https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/rekrutacja-na-studia-1-stopnia/

 

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności