Kryteria przyjęć:
Kierunek Architektura

przedmioty
matematyka (pp)
inne kryteria przyjęć (test, egzamin, prezentacja prac, itp.)
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
1 spośród:fizyka
geografia
historia
historia sztuki
EGZAMIN WSTĘPNY Z RYSUNKU

Egzamin z rysunku odręcznego obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika oraz wzornictwo w technologiach druku i nowych mediach*. Sprawdza predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Na egzamin należy przynieść:
 • dokument tożsamości
 • dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji
 •  przybory niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych we wskazanej technice (zapewniamy deskę kreślarską i brystol)

Zabrania się wnoszenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk.

Zadania egzaminacyjne na kierunkach architektura i architektura wnętrz:

Zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania; technika wykonania pracy: ołówek.

Zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych; technika wykonania pracy: ołówek.

Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie dodatniej liczby punktów z dwóch zadań łącznie.

Zadania egzaminacyjne na kierunek grafika oraz wzornictwo w technologiach druku i nowych mediach*:

Zadanie 1. Studium modela we wnętrzu, w celu sprawdzenia umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualnego i warsztatowego przygotowania kandydata do wykonania zadań projektowych; rysunek w technikach suchych: ołówek, kredka.

Zadanie 2. Wykonanie na zadany temat kompozycji z wyobraźni, w celu sprawdzenia umiejętności związanych z wyobraźnią oraz możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości warsztatowych oraz predyspozycji w zakresie grafiki użytkowej i reklamy; praca wykonana odręcznie w technice dowolnej.

Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie w sumie nie mniej niż 50 punktów z dwóch zadań łącznie.

*Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego:
 • z matematyki,
 • przedmiotu do wyboru (patrz tabela strona 32-33),
 • języka obcego nowożytnego
 • oraz z egzaminu wstępnego z rysunku, na kierunkach, na których jest on wymagany.

Jeśli zdałeś więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniony zostanie przedmiot, z którego uzyskałeś najwyższą punktację. Zdając poziom rozszerzony z wybranego przedmiotu maturalnego zwiększysz swoje szanse dostania się na wymarzony kierunek.

Brak oceny z któregokolwiek egzaminu nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o przyjęcie na studia na Politechnice Białostockiej, ale do ogólnej punktacji przyjmowane jest zero punktów za ten przedmiot.

WZORY REKRUTACYJNE

 • dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku:

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R

 • dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa i wytwarzania, mechanika i budowa maszyn, mechatronika/mechatronics:

L = 0,5Mp + 1,5Mr + WrFr + 0,25Op + 0,75Or

 • dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek matematyka stosowana:

L = 0,5Mp + 2Mr + Fr + 0,25Op + 0,75Or


 • dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki:

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or


gdzie:

Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym
Wr – waga przedmiotu: fizyka – 2, chemia, informatyka – 1,75, biologia – 1,5
Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym
R – suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
ASzWoj_rekrutacja.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Studia w WSB
miniatura FOTO 4
miniatura studenci
Polityka Prywatności