Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Architektura

przedmioty
matematyka (pp)
inne kryteria przyjęć (test, egzamin, prezentacja prac, itp.)
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
1 spośród:fizyka
geografia
historia
historia sztuki
    • kandydaci, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
      • Wydziały: Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Zarządzania, Zamiejscowy Wydział Leśny

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R

      • Wydział Mechaniczny

L = 0,5Mp + 1,25Mr + WrFr + 0,25Op + 0,75Or

gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,
Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,
Wr – waga przedmiotu: fizyka – 2 , chemia, informatyka – 1,75, biologia – 1,5,
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
R – suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.

Egzamin wstępny z rysunku obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika oraz na studia niestacjonarne na kierunku grafika .

Na egzamin wstępny z rysunku należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne oraz przybory niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych we wskazanej technice wykonania.

Zapewniamy deskę kreślarską i brystol.
Zabrania się wnoszenia na egzamin telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk.

Egzamin z rysunku składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie sumy punktów nie mniejszej niż 50 z dwóch zadań łącznie.
Zadania egzaminacyjne:

• architektura, architektura wnętrz:

zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania.

zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego
wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje
do rozwiązywania zadań projektowych.

Technika wykonania prac: ołówek.

• grafika:

zadanie 1. Studium modela we wnętrzu, mające na celu sprawdzenie umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualne i warsztatowe przygotowanie kandydata do wykonywania zadań projektowych.

Technika wykonania pracy: ołówek, kredka.

zadanie 2. Wykonanie na zadany temat kompozycji z wyobraźni, mające na celu sprawdzenie umiejętności związanych z wyobraźnią, możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości warsztatowych oraz predyspozycji w zakresie grafiki użytkowej i reklamy.

Technika wykonania pracy: dowolna.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: pb.edu.pl/

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności