aplikacja Matura google play app store

Kierunek Matematyka stosowana

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:fizyka
informatyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia
Dodatkowe informacje o kierunku Matematyka stosowana

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:matematyczne, statystyczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-02-25
Strona www uczelni:
pb.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Matematyka stosowana PB

Przykłady zawodów

Matematyka - zawody - matematyk
Matematyk
Zajmuje się badaniem ogólnych form przestrzennych i stosunków ilościowych, oraz wykorzystaniem wyników tych badań do opisu rzeczywistości: przyrody, procesów i zjawisk występujących w technice, medycynie, gospodarce i innych dziedzinach.
Nauczyciel akademicki – nauki matematyczne
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów matematyki na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; prowadzi badania naukowe w swojej specjalności; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Matematyka stosowana - PB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201922
rok 202019
rok 202120
rok 202230
Liczba absolwentów
PB, Matematyka stosowana (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Matematyka stosowana - PB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201986,4%
absolwenci z roku 202063,2%
absolwenci z roku 202180,0%
absolwenci z roku 202266,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PB, Matematyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Matematyka stosowana - PB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201986,4%72,7%
absolwenci z roku 202063,2%31,6%
absolwenci z roku 202180,0%60,0%
absolwenci z roku 202266,7%6,7%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PB, Matematyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka stosowana - PB, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,9%6,6%0,4%2,2%
w II roku3,4%3,5%0,0%
w III roku3,8%2,2%
w IV roku3,0%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PB, Matematyka stosowana (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka stosowana - PB, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,340,880,030,32
w II roku0,380,530,00
w III roku0,590,41
w IV roku0,40
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PB, Matematyka stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Matematyka stosowana - PB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201917,2917,83
absolwenci z roku 20208,5810,78
absolwenci z roku 20219,759,29
absolwenci z roku 20224,845,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PB, Matematyka stosowana (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PB, Matematyka stosowana (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka stosowana - PB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201940,9%31,8%0,0%
abs. z roku 202073,7%68,4%5,3%
abs. z roku 202150,0%50,0%0,0%
abs. z roku 202270,0%56,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PB, Matematyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PB, Matematyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PB, Matematyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Matematyka stosowana - PB, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca28,8%57,9%38,8%49,7%
umowa o pracę24,2%47,8%37,1%43,9%
samo­zatrudnienie0,0%2,6%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PB, Matematyka stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PB, Matematyka stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PB, Matematyka stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka stosowana - PB, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 606 zł2 995 zł2 849 zł4 193 zł
w II roku3 186 zł3 846 zł4 911 zł
w III roku4 326 zł5 278 zł
w IV roku5 707 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PB, Matematyka stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka stosowana - PB, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 181 zł3 173 zł2 817 zł4 278 zł
w II roku3 077 zł4 028 zł5 225 zł
w III roku4 824 zł5 614 zł
w IV roku7 012 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PB, Matematyka stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka stosowana - PB, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,550,610,520,70
w II roku0,620,700,80
w III roku0,770,86
w IV roku0,93
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PB, Matematyka stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności