Kryteria przyjęć:
Kierunek Architektura krajobrazu

przedmioty
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
historia sztuki
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
matematyka

WZÓR REKRUTACYJNY

(dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i później)


L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or


Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym

Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonymW postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z:

  • matematyki,

  • przedmiotu do wyboru (dodatkowo branego pod uwagę),

  • języka obcego nowożytnego.


W przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą punktację.


Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia.Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej:

https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/rekrutacja-na-studia-1-stopnia/

 

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności