Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
kryteria przyjęć - lista kierunków ATH »
prezentacja ATH »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Automatyka i robotyka

przedmioty
1 spośród:matematyka
fizyka
informatyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny dla wszystkich kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku „filologia”, wyliczony zostanie wg wzoru:

 

WR = 4P + JO

 

gdzie:
P liczba punktów określana na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Senatu ATH nr 1384/12/VI/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.)

 

W przypadku, gdy kandydat:
a) zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów P jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;
b) zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;
c) zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko na jednym poziomie, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.

 

Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w załączniku Nr 2, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
Maksymalna liczba punktów  P = 200.
JO – liczba punktów określana na podstawie wyników  z części pisemnej egzaminu maturalnego z  języka obcego nowożytnego (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Senatu ATH nr 1384/12/VI/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.)

 

W przypadku, gdy kandydat:
a) zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów JO jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;
b) zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów JO równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;
c) zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko na jednym poziomie, liczba punktów JO równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.

 

Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w załączniku Nr 2, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
Maksymalna liczba punktów JO = 200.

 

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu maturalnego żadnego przedmiotu z listy wymienionych w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu ATH  nr 1384/12/VI/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., brak oceny z tego przedmiotu  nie wyklucza go z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu podstawowego i/lub języka obcego.


https://www.rekrutacja.ath.bielsko.pl/wszystkie-kierunkow-studiow-z-wyjatkiem-kierunku-filologia/

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności